Nariadenie č. 15/1952 Zb.Nariadenie na vykonanie zákona č. 8/1952 Sb. o ochranných známkach a chránených vzoroch

(v znení č. 48/1953 Zb., 84/1972 Zb.)

Čiastka 9/1952
Platnosť od 03.05.1952 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1988
Zrušený 174/1988 Zb.
Redakčná poznámka

Vládne nariadenie č. 48/1953 Sb. zrušuje ustanovenia nariadenia ministra č. 15/1952 Sb., pokiaľ sú tieto v rozpore s ustanoveniami tohto vládneho nariadenia, a to dňom 8. júna 1953.

15.

Nariadenie ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho

zo dňa 15. apríla 1952

na vykonanie zákona č. 8/1952 Sb. o ochranných známkach a chránených vzoroch.

Minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode so zúčastnenými členmi vlády nariaďuje podľa § 38 zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkach a chránených vzoroch (ďalej len zákon):


Prvá časť.

Ochranné známky.

Diel I.

Prihláška ochrannej známky.

§ 1.

(1) Prihláška ochrannej známky podáva sa na Úrade pre vynálezy a zlepšovacie námety písomne. V prihláške treba uviesť názov a sídlo (meno, priezvisko a bydlisko) prihlasovateľa, predmet podnikania, znenie, poprípade opis známky a výpočet výrobkov alebo tovaru (ďalej len výrobky), pre ktoré má ochranná známka byť zapísaná.

(2) Prihláška smie obsahovať len jednu ochrannú známku.

§ 2.

(1) K prihláške treba pripojiť:

a) doklad o názve podniku a predmete podnikania;

b) tlačový štoček ochrannej známky v tvare hranola o rozmeroch dĺžky a šírky 15 až 100 mm a tlačovej výšky 24 mm; pri priestorových známkach štoček ich plošného zobrazenia;

c) 10 odtlačkov štočku; ak ide o ochrannú známku vo farebnom zhotovení, 2 odtlačky štočku a 10 farebných vyhotovení známky; pri priestorových známkach jedno pôvodné vyhotovenie známky a 10 odtlačkov štočku; ak ide o ochrannú známku priestorovú vo farebnom zhotovení, 2 odtlačky štočku a 10 plošných farebných zobrazení známky;

d) 6 prieklepom vyhotovených zoznamov, ak výpočet výrobkov obsahuje viac než 10 údajov.

(2) Ak ide o ochrannú známku utvorenú zo slov, písmen alebo číslic, netreba predkladať ani odtlačky ani štoček, okrem prípadu, ak ochrannú známku majú tvoriť slová, písmená alebo číslice vo zvláštnom zhotovení.

§ 3.

Ak žiada prihlasovateľ o zápis ochrannej známky na základe zápisu v cudzine, pripojí namiesto dokladu o názve podniku a predmete podnikania osvedčenie o zápise ochrannej známky v cudzine potvrdené kompetentným úradom. Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety môže uložiť prihlasovateľovi, aby v určenej lehote predložil overený preklad tohto osvedčenia.

§ 4.

(1) Ak uplatní prihlasovateľ právo prednosti podľa ustanovení medzinárodných dohovorov, musí už v prihláške uviesť čas prihlášky, z ktorej odvodzuje právo prednosti, a krajinu, v ktorej táto prihláška bola podaná.

(2) Do troch mesiacov od podania prihlášky musí prihlasovateľ svoje právo prednosti preukázať potvrdením o prihláške známky, z ktorej odvodzuje právo prednosti. Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety môže uložiť prihlasovateľovi, aby v určenej lehote predložil overené preklady tohto potvrdenia.

(3) Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety nezapíše ochrannú známku, prihlásenú podľa odseku 1, dokiaľ prihlasovateľ nepredloží osvedčenie uvedené v § 3.

§ 5.

Ak má prihláška ochrannej známky nedostatky, vyzve Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak prihlasovateľ tejto výzve nevyhovie, Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety prihlášku odmietne.

Diel II.

Zápis ochrannej známky.

§ 6.

(1) Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety riadne prihlásenú známku preskúma, či je spôsobilá na zápis (§ 2 zákona).

(2) Ak Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety po preskúmaní zistí, že známka je spôsobilá na zápis, zapíše ju do registra ochranných známok, vydá prihlasovateľovi osvedčenie o zápise a oznámi jej zápis v Zbierke ochranných známok a chránených vzorov; inak prihlášku zamietne.

§ 7.

Ak zistí Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety, že prihlásená známka, ktorá je inak na zápis spôsobilá, je rovnaká ako známka pre výrobky toho istého druhu už zapísaná, alebo že je s ňou zameniteľná, upozorní na to prihlasovateľa a zároveň ho vyzve, aby sa v určenej lehote vyjadril, či trvá na prihláške. Ak prihlasovateľ prihlášku neodvolá, bude známka zapísaná.

§ 8.

(1) Zápis ochrannej známky v registri obsahuje poradové číslo registra, čas prihlášky a deň zápisu, znenie ochrannej známky alebo jej pôvodné vyhotovenie, pri známke priestorovej jej plošné zobrazenie, názov a sídlo (meno, priezvisko a bydlisko) prihlasovateľa, predmet podnikania a zoznam výrobkov, pre ktoré je známka zapísaná.

(2) Pôvodné vyhotovenia priestorových ochranných známok sú súčasťou registra.

§ 9.

Osvedčenie o zápise ochrannej známky obsahuje všetky údaje obsiahnuté v zápise do registra. Na žiadosť sa v osvedčení vyznačia i zmeny neskoršie v registri urobené.

Diel III.

Prevod ochrannej známky.

§ 10.

(1) Žiadosť o prevod známky a žiadosť o súhlas na prevod známky (§ 9 ods. 1 zákona) podávajú sa na Úrade pre vynálezy a zlepšovacie námety písomne.

(2) V prípade prevodu známky s podnikom treba preukázať, že došlo k prevodu podniku.

(3) K žiadosti o súhlas na prevod známky treba pripojiť doklad preukazujúci, že došlo k novému usporiadaniu doterajšej hospodárskej činnosti podniku.

§ 11.

Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety udelí súhlas na prevod ochrannej známky vtedy, ak v dôsledku nového usporiadania hospodárskej činnosti podniku, najmä v dôsledku zmeny výrobno-organizačnej alebo obchodno-organizačnej, prejde výroba alebo predaj predmetov známkou chránených s podniku, pre ktorý je známka zapísaná, na podnik iný.

§ 12.

Prevod ochrannej známky zapíše sa do registra ochranných známok a oznámi sa v Zbierke ochranných známok a chránených vzorov.

Diel IV.

Obnova zápisu ochrannej známky.

§ 13.

(1) O obnovu zápisu ochrannej známky (§ 7 zákona) žiada sa na Úrade pre vynálezy a zlepšovacie námety písomne; v žiadosti treba uviesť číslo registra, pod ktorým je známka zapísaná, a znenie, poprípade opis známky. Ak sa žiada pri obnove zápisu o rozšírenie zoznamu výrobkov známkou chránených alebo ak sa obmedzuje počet chránených výrobkov (§ 8 ods. 2 a 3 zákona), treba k žiadosti pripojiť 6 ich zoznamov vyhotovených prieklepom.

(2) Ak sa žiada o obnovu známky zapísanej na základe zápisu v cudzine (§ 3), treba k žiadosti o obnovu pripojiť potvrdenie o trvaní ochrany vydané kompetentným úradom tejto krajiny.

§ 14.

Obnova zápisu ochrannej známky sa zapíše do registra ochranných známok a oznámi sa v Zbierke ochranných známok a chránených vzorov.

Tretia časť.

Spoločné ustanovenia.


Diel III.

Záverečné ustanovenie.

§ 38.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1952.

§ 22.

(1) Zrušujú sa ustanovenia nariadenia ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho č. 15/1952 Sb., na vykonanie zákona o ochranných známkach a chránených vzoroch, pokiaľ sú v rozpore s nariadením č. 48/1953 Sb.


Zápotocký v. r.

Ing. Púčik v. r.