Nariadenie vlády č. 22/1952 Zb.Nariadenie o novej úprave učňovských skúšok

(v znení č. 19/1954 Zb.)

Čiastka 14/1952
Platnosť od 25.06.1952 do29.12.1958
Účinnosť od 14.05.1954 do29.12.1958
Zrušený 89/1958 Zb.

22.

Vládne nariadenie

zo dňa 27. mája 1952

o novej úprave učňovských skúšok.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Učni vykonávajú na konci učebnej doby učňovskú skúšku z odboru, ktorému sa vyučili. Učňovskou skúškou sa má pre určenie odbornej kvalifikácie učňov overiť, ako si učni osvojili potrebné vedomosti a zručnosti v učebnom odbore.

(2) Vykonávanie učňovských skúšok prislúcha podnikom.

§ 2.

(1) Učňovi, ktorý s úspechom vykonal učňovskú skúšku, vydá podnik výučný list.

(2) Učňovi, ktorý nevykonal s úspechom učňovskú skúšku, vydá podnik namiesto výučného listu potvrdenie o učebnej dobe a zabezpečí mu možnosť ďalšieho odborného vzdelania, aby učeň mohol učňovskú skúšku s úspechom vykonať.

§ 3.

(1) Podnik môže povoliť vykonanie učňovskej skúšky pred uplynutím učebnej doby.

(2) Podnik môže povoliť vykonanie učňovskej skúšky aj osobám starším ako 18-ročným, i keď sa nepodrobili výcviku v učebnom pomere.

(3) Kompetentné ministerstvá určia po dohode s Ministerstvom pracovných síl podmienky, za ktorých podnik môže povoliť vykonanie učňovskej skúšky podľa ustanovení predchádzajúcich odsekov.

§ 4.

(1) Trovy spojené s vykonávaním učňovských skúšok uhradzuje podnik.

(2) Dozor nad vykonávaním učňovských skúšok vykonávajú kompetentné ministerstvá a nimi poverené podriadené orgány.

(3) Kompetentné ministerstvá vydajú smernice pre učňovské skúšky podľa zásad dohodnutých s Ministerstvom pracovných síl, Ministerstvom školstva, vied a umení, jednotnou odborovou organizáciou a Československým zväzom mládeže.


§ 6.

(1) Zrušuje sa platnosť predpisov, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením; najmä sa zrušuje vládne nariadenie č. 186/1949 Sb., o dočasnej úprave výcviku učňov.

(2) Do vydania predpisov podľa tohto nariadenia sa postupuje primerane podľa doterajších predpisov, pokiaľ nie sú v rozpore s týmto nariadením.

§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kliment v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Málek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

aj za ministra Kabeša

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.