Nariadenie vlády č. 35/1952 Zb.Nariadenie o vymedzení úloh pri výkupe pôdohospodárskych výrobkov v roku 1952

Čiastka 20/1952
Platnosť od 14.08.1952 do31.12.1952
Účinnosť od 14.08.1952 do31.12.1952

35.

Vládne nariadenie

zo dňa 15. júla 1952

o vymedzení úloh pri výkupe pôdohospodárskych výrobkov v roku 1952.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Za včasné a úplné splnenie dodávok štátu a plánu výkupu pôdohospodárskych výrobkov zodpovedajú vo svojich obvodoch splnomocnenci Ministerstva výkupu a národné výbory; pritom vo vzájomnej úzkej spolupráci zabezpečujú vysokú dodávkovú morálku.

§ 2.

(1) Okresní splnomocnenci Ministerstva výkupu sú zodpovední krajským splnomocnencom Ministerstva výkupu a spolu s nimi Ministerstvu výkupu; na Slovensku sú okresní i krajskí splnomocnenci Ministerstva výkupu zodpovední aj splnomocnencovi Ministerstva výkupu pre Slovensko.

(2) Krajských splnomocnencov Ministerstva výkupu a okresných splnomocnencov Ministerstva výkupu vymenúva a odvoláva minister výkupu.

§ 3.

(1) Krajskí splnomocnenci Ministerstva výkupu a okresní splnomocnenci Ministerstva výkupu plnia najmä tieto úlohy:

a) rozpisujú plán výkupu pôdohospodárskych výrobkov; pri vykonávaní rozpisu úzko spolupracujú s národnými výbormi;

b) organizujú a vedú výkup pôdohospodárskych výrobkov a starajú sa spolu s národnými výbormi o získanie širokej účasti roľníkov i ostatného obyvateľstva na plnení dodávok štátu;

c) sústavne kontrolujú plnenie dodávok pôdohospodárskych výrobkov, ku ktorému sa poľnohospodársky závod zaviazal zmluvou o dodávke alebo ktoré mu bolo úradne určené, a vykonávajú opatrenia na upevnenie štátnej disciplíny vo výkupe a na splnenie dodávok v určených lehotách v každom kraji, okrese, obci i poľnohospodárskom závode;

d) vedú evidenciu o dodávkach všetkých pôdohospodárskych výrobkov;

e) vedú a kontrolujú vykonávanie nadzmluvného výkupu pôdohospodárskych výrobkov výkupnými organizáciami v rámci schváleného plánu a v rámci určených cien; ak dôjde k porušeniu predpisov o nadzmluvnom výkupe, môžu pozbaviť tieto organizácie práva vykonávať nadzmluvný výkup;

f) vydávajú pokyny a rozkazy na vykonanie predpisov o dodávkach a výkupe pôdohospodárskych výrobkov, záväzné pre všetky výkupné organizácie;

g) kontrolujú činnosť výkupných organizácií pokiaľ ide o včasnosť, správnosť a rovnomernosť prejímania, skladovania, odbytu a dopravy pôdohospodárskych výrobkov a ich technickú prípravu na plnenie týchto úloh, ako i akosť uskladnených pôdohospodárskych výrobkov;

h) upozorňujú národné výbory na nedostatky v plnení plánu pôdohospodárskej výroby, ktoré zistia pri svojej činnosti.

(2) Splnomocnenci Ministerstva výkupu majú právo používať záznamy o pôdohospodárskej výrobe vedené na národných výboroch a v poľnohospodárskych závodoch.

§ 4.

(1) Pri nesplnení dodávok pôdohospodárskych výrobkov štátu, na plnenie ktorých sa poľnohospodársky závod zaviazal zmluvou o dodávke alebo ktoré mu boli úradne určené, vydá okresný splnomocnenec Ministerstva výkupu výmer o nesplnení dodávky s výzvou, aby poľnohospodársky závod splnil v lehote ôsmich dní po dni doručenia výmeru.

(2) Proti výmeru o nesplnení dodávky pôdohospodárskych výrobkov je prípustná sťažnosť, o ktorej rozhodne s konečnou platnosťou krajský splnomocnenec Ministerstva výkupu; sťažnosť sa podáva okresnému splnomocnencovi Ministerstva výkupu do ôsmich dní po dni doručenia výmeru o nesplnení dodávky.

(3) Včas podaná sťažnosť má odkladný účinok; okresný splnomocnenec Ministerstva výkupu môže z naliehavého všeobecného záujmu odkladný účinok vylúčiť.

§ 5.

Výmer o nesplnení dodávky pôdohospodárskych výrobkov, ktorý nadobudol právnu moc, je vykonateľný obdobne podľa predpisov o všeobecnom konaní správnom; výkon uskutoční okresný splnomocnenec Ministerstva výkupu.

§ 6.

Pri nesplnení dodávok pôdohospodárskych výrobkov štátu, na plnenie ktorých sa zaviazal ústredne plánovaný poľnohospodársky závod hospodárskou zmluvou, platia predpisy o hospodárskych zmluvách a štátnej arbitráži.

§ 7.

Krajskí splnomocnenci Ministerstva výkupu a okresní splnomocnenci Ministerstva výkupu sú oprávnení v poľnohospodárskych závodoch, včítane štátnych majetkov, vykonávať prehliadku zásob a za súčinnosti člena rady miestneho národného výboru vykonať predbežné zaistenie zásob pôdohospodárskych výrobkov v rozsahu potrebnom na splnenie dodávok.

§ 8.

(1) Národné výbory:

a) sústavne sledujú plnenie dodávok a plánu výkupu pôdohospodárskych výrobkov;

b) prejednávajú pravidelne priebeh plnenia dodávok pôdohospodárskych výrobkov za súčinnosti splnomocnencov Ministerstva výkupu, ktorí predkladajú predsedom národných výborov správy o priebehu výkupu;

c) pomáhajú splnomocnencom Ministerstva výkupu pri vykonávaní ich úloh, najmä pri organizovaní výkupu, a odstraňujú závady, ktoré narušujú včasné a úplné splnenie plánu výkupu pôdohospodárskych výrobkov;

d) starajú sa spolu so splnomocnencami Ministerstva výkupu o získanie širokej účasti roľníkov i ostatného obyvateľstva na plnení dodávok štátu.

(2) Trestná právomoc národných výborov zostáva nedotknutá.

(3) Za plnenie úloh národných výborov pri výkupe pôdohospodárskych výrobkov zodpovedá predseda národného výboru predsedovi nadriadeného národného výboru a predsedovi vlády.

§ 9.

Ministerstvo výkupu po dohode s kompetentnými ústrednými úradmi upraví činnosť splnomocnencov Ministerstva výkupu podrobnejšími predpismi.


§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho predseda vlády a minister výkupu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Krosnář v. r.