Nariadenie vlády č. 91/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o Československej akadémii vied

Čiastka 41/1952
Platnosť od 24.12.1952 do17.07.1963
Účinnosť od 24.12.1952 do17.07.1963
Zrušený 54/1963 Zb.

91

Vládne nariadenie

zo dňa 9. decembra 1952,

ktorým sa vykonáva zákon o Československej akadémii vied.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 25 písm. b) a c) zákona č. 52/1952 Sb., o Československej akadémii vied (ďalej len „Akadémia“):


§ 1.

Majetok Kráľovskej českej spoločnosti náuk, Českej akadémie vied a umení, Masarykovej akadémie práce, Orientálneho ústavu, Slovanského ústavu a Národnej rady bádateľskej, ako aj základín a fondov, ktoré sú v správe týchto inštitúcií, je národným majetkom, ktorý štát sveruje do správy Akadémii. Minister školstva, vied a umení môže však po dohode s prezidentom Akadémie do konca roku 1953 niektoré časti tohto majetku sveriť do správy alebo odovzdať do trvalého užívania iným socialistickým právnickým osobám alebo urobiť o nich iné opatrenia alebo môže ich po dohode s kompetentným ministrom previesť do jeho právomoci, aby o nich urobil opatrenia.

§ 2.

Majetkové podstaty doterajších ústredných výskumných ústavov sa sverujú do správy Akadémie.

§ 3.

(1) Kompetentný minister sverí po dohode s prezidentom Akadémie do správy Akadémie aj iný národný majetok, pokiaľ je to účelné na plnenie úloh Akadémie.

(2) Prezídium Akadémie môže zo správy Akadémie vyňať niektoré časti majetku a previesť ich po dohode s kompetentným ministrom do jeho právomoci, aby o nich urobil opatrenia.

§ 4.

(1) O poverení jednotlivých složiek Akadémie výkonom správy majetku rozhodne prezídium Akadémie, ktoré rozhodovaním v menej závažných prípadoch môže poveriť hlavného sekretára. Predpisy o určení a zmene kmeňového imania nie sú dotknuté.

(2) Majetok základín a fondov, ktorý štát sveril Akadémii (§ 1), stáva sa nedeliteľnou časťou jej majetku. Doterajšie úlohy týchto základín a fondov plní Akadémia v rámci svojej činnosti svojimi rozpočtovými prostriedkami.

§ 5.

Pri sostavovaní rozpočtu a hospodárení s rozpočtovými prostriedkami má prezídium Akadémie pôsobnosť, ktorá v štátnej správe prislúcha ústrednému úradu. Pre správu národného majetku svereného Akadémii platia predpisy o správe a nakladaní s národným majetkom vo správe ústredných úradov.


§ 6.

Zrušujú sa ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením. Najmä sa zrušuje vládne nariadenie č. 80/1950 Sb., o zriadení ústredných výskumných ústavov.

§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho minister školstva, vied a umení, minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho a minister financií po dohode s ostatnými zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.