Nariadenie vlády č. 33/1952 Zb.Nariadenie o zriadení Ministerstva železníc a o reorganizácii železníc

Čiastka 19/1952
Platnosť od 01.08.1952 do22.10.1954
Účinnosť od 01.08.1952 do22.10.1954
Zrušený 44/1954 Zb.

33.

Vládne nariadenie

zo dňa 29. júla 1952

o zriadení Ministerstva železníc a o reorganizácii železníc.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy, a podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Železničná doprava v Československej republike je základným druhom dopravy, ktorý má veľký význam pre život celého štátu. Železnice spojujú v jediný celok všetky kraje a okresy republiky; zabezpečujú normálny obeh priemyslových a pôdohospodárskych výrobkov včasnou a presnou prepravou nákladov; uspokojujú prepravné potreby pracujúcich; upevňujú obranu štátu.

(2) Aby železnice mohli lepšie plniť úlohy, ktoré na ne kladie výstavba socializmu v našej vlasti, upravuje sa novo ich správa a organizácia.

§ 2.

(1) Zriaďuje sa Ministerstvo železníc.

(2) Pôsobnosť Ministerstva železníc sa vzťahuje na všetky veci železníc a lanových dráh, vyjmúc železnice a lanové dráhy, slúžiace doprave mestskej.

(3) Ministerstvo železníc je najvyšším administratívnym a hospodárskym orgánom správy železníc na celom území štátu. Svoje úlohy ustanovené v štatúte schválenom vládou plní ako priamo, tak prostredníctvom administratívnych a hospodárskych jednotiek železníc. Územné obvody, organizáciu a pôsobnosť týchto jednotiek určí zásadne vláda; podrobnosti určí Ministerstvo železníc.

(4) Až do ďalšej úpravy vykonáva Ministerstvo železníc aj pôsobnosť, ktorú vykonávalo Ministerstvo dopravy ako orgán štátnej správy vo veciach dráh.

§ 3.

(1) Československé štátne železnice, národný podnik sa zrušuje bez likvidácie; majetok spravovaný týmto podnikom prechádza do správy Ministerstva železníc. Z majetku spravovaného Ministerstvom železníc nemožno žiadať ani dosiahnuť uspokojenie pohľadávok proti štátu.

(2) Všetci zamestnanci Československých štátnych železníc, národného podniku, ako i zamestnanci Ministerstva dopravy, prevzatí ministrom železníc po dohode s ministrom dopravy, stávajú sa zamestnancami železníc.


§ 4.

(1) Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením.

(2) Do vydania nových predpisov sa postupuje primerane podľa predpisov doterajších, pokiaľ nie sú v rozpore s týmto nariadením.

§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 1952; vykoná ho minister železníc po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Pospíšil v. r.