Nariadenie vlády č. 101/1952 Zb.Nariadenie o úprave podmienok pre trvanie nárokov na niektoré dôchodky z dôchodkového zabezpečenia

Čiastka 43/1952
Platnosť od 30.12.1952 do31.12.1956
Účinnosť od 01.01.1953 do31.12.1956
Zrušený 55/1956 Zb.

101.

Vládne nariadenie

zo dňa 23. decembra 1952

o úprave podmienok pre trvanie nárokov na niektoré dôchodky z dôchodkového zabezpečenia.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 6 ods. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o prebudovaní národného poistenia:


§ 1.

(1) Ďalšie trvanie nárokov na dôchodok osôb mladších 60 rokov, ktoré boly predo dňom 1. januára 1953 prijímateľmi odpočivných platov zo štátneho (verejného) penzijného zaopatrenia a staly sa dôchodcami národného poistenia, sa v budúcnosti posudzuje len podľa predpisov o národnom poistení.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí aj o dôchodkoch a príplatkoch z penzijného nadlepšenia akejkoľvek povahy, počítajúc do toho i dôchodky a príplatky z kolektívneho pripoistenia, z individuálneho pripoistenia, na ktoré prispieval zamestnávateľ, a zo služobných smlúv.

§ 2.

Predpisy, ako aj ustanovenia smlúv so zamestnávateľmi, upravujúce penzijné nároky, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia, sa zrušujú, pokiaľ sú v rozpore s týmto nariadením.

§ 3.

Opatrenia urobené v shode s ustanoveniami tohto nariadenia pred jeho účinnosťou sa považujú za opatrenia podľa tohto nariadenia.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia.


Zápotocký v. r.