Nariadenie č. 23/1952 Zb.Nariadenie o vkladných knižkách na meno

Čiastka 14/1952
Platnosť od 25.06.1952 do31.12.1952
Účinnosť od 25.06.1952 do31.12.1952
Zrušený 84/1952 Zb.

OBSAH

23.

Nariadenie ministra financií

zo dňa 21. mája 1952

o vkladných knižkách na meno.

Minister financií nariaďuje podľa § 5 ods. 2 zákona č. 229/1949 Sb., o vkladných knižkách:


§ 1.

Spořitelna a záložna v Prahe a Okresná sporiteľňa a pokladnica v Bratislave prijímajú okrem vkladov na vkladné knižky na doručiteľa aj vklady na vkladné knižky na meno. O týchto vkladných knižkách na meno platia naďalej predpisy o vkladných knižkách Poštovej sporiteľne podľa zákona č. 143/1930 Sb., o Poštovej sporiteľni, v znení vyplývajúcom z neskorších predpisov.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.