Nariadenie vlády č. 29/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Československý zúčtovací ústav

Čiastka 16/1952
Platnosť od 21.07.1952
Účinnosť od 21.07.1952

OBSAH

29.

Vládne nariadenie

zo dňa 1. júla 1952,

ktorým sa zrušuje Československý zúčtovací ústav.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Československý zúčtovací ústav, zriadený vládnym nariadením č. 264/1922 Sb., o Československom zúčtovacom ústave pre pohľadávky a záväzky v korunách rakúsko-uhorských, sa zrušuje. Jeho práva a záväzky prechádzajú na Likvidačný fond menový.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Zápotocký v. r.

Ing. Púčik v. r.

za ministra Kabeša.