45.

Vládne nariadenie

zo dňa 26. augusta 1952

o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 8 ods. 4 zákona č. 280/1948 Sb., o krajskom zriadení, a podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Prejímanie štátnej záruky za roľnícky úver a jeho príslušenstvo podľa § 8 zákona č. 43/1948 Sb., o roľníckom úvere (ďalej len „zákon“), sa prenáša v rozsahu ďalej uvedenom z ministerstiev pôdohospodárstva a financií na krajské a okresné národné výbory.

§ 2.

Krajskému národnému výboru prislúcha prejímať štátnu záruku za roľnícky úver, poskytovaný

a) jednotným roľníckym družstvám, ak ide o úver

aa) dlhodobý (§ 5 zákona) čo do výšky bez obmedzenia,

bb) krátkodobý (§ 4 zákona) nad sumu 1,000.000 Kčs;

b) pôdohospodárom uvedeným v § 2 písm. a), b) a d) zákona, pokiaľ ide o malých a stredných roľníkov v rámci určeného úverového limitu, najvyššie však do sumy 50.000 Kčs, ak ide o úver dlhodobý;

c) pôdohospodárskym podnikom pod národnou správou za úvery krátkodobé presahujúce sumu 20.000 Kčs.

§ 3.

Okresnému národnému výboru prislúcha prejímať štátnu záruku za roľnícky úver krátkodobý (§ 4 zákona), poskytovaný

a) jednotným roľníckym družstvám do sumy 1,000.000 Kčs;

b) pôdohospodárom uvedeným v § 2 písm. a), b) a d) zákona, pokiaľ ide o malých a stredných roľníkov, poprípade pôdohospodárske podniky pod národnou správou, do sumy 20.000 Kčs.

§ 4.

Do súm uvedených v §§ 2 a 3 sa započítavajú nezaplatené pohľadávky s príslušenstvom z úveru už skorej poskytnutého.

§ 5.

Pôsobnosť okresných národných výborov podľa §§ 15 až 17 zákona, prenesená na ne z okresných roľníckych úverových komisií, zostáva nedotknutá.

§ 6.

Národné výbory kontrolujú, či sa roľnícke úvery, za ktoré prevzali štátnu záruku, použili na účely, pre ktoré boly povolené, a starajú sa taktiež o to, aby pohľadávky z úverov boly splácané v určených lehotách. Tým nie je dotknutá kontrolná povinnosť veriteľských peňažných ústavov.

§ 7.

Vládne nariadenie č. 2/1951 Sb., o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru, sa zrušuje.


§ 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri pôdohospodárstva, vnútra a financií.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Nepomucký v. r.

Nosek v. r.