Nariadenie č. 5/1952 Zb.Nariadenie o dobrovoľných darcoch krvi

Čiastka 3/1952
Platnosť od 05.04.1952 do30.06.1966
Účinnosť od 05.04.1952 do30.06.1966
Zrušený 20/1966 Zb.

5.

Nariadenie ministra zdravotníctva

zo dňa 17. marca 1952

o dobrovoľných darcoch krvi.

Minister zdravotníctva nariaďuje podľa § 4 a § 16 ods. 1 zákona č. 103/1951 Sb., o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti:


§ 1.

Krvný prevod (transfúzia) je nielen úspešnou metódou pre liečenie určitých nemocí, ale i jediným záchranným prostriedkom v prípadoch, keď je veľkou stratou krvi ohrozený život. Preto je dobrovoľné darovanie krvi na transfúzne účely dôležitou pomocou občanov pri vykonávaní preventívnej a liečebnej starostlivosti a prejavom vysokého uvedomenia spolupatričnosti k celku.

§ 2.

Nábor dobrovoľných darcov krvi (ďalej len „darcovia“), propagáciu darcovstva krvi a výchovu k nemu vykonáva podľa pokynov orgánov štátnej zdravotnej správy Československý Červený kríž v spolupráci s ostatnými dobrovoľnými organizáciami, najmä jednotnou odborovou organizáciou.

§ 3.

(1) Odber krvi od darcov organizujú, vedú a kontrolujú orgány štátnej zdravotnej správy.

(2) Krv od darcov odoberajú transfúzne stanice a nemocnice (ich krvné banky).

(3) Orgány a zariadenia štátnej zdravotnej správy sú povinné dbať o to, aby odber krvi sa výkonával plánovite, svedomite a v súlade so súčasnými poznatkami vedy.

§ 4.

(1) Darca sa musí pred odberom krvi podrobiť lekárskemu vyšetreniu.

(2) Darca má po vykonanom odbere krvi nárok na štátny príspevok na zlepšené stravovanie.

§ 5.

(1) Závody, podniky, úrady, organizácie a inštitúcie sú povinné na výzvu transfúznej stanice alebo nemocnice (krvnej banky) poskytnúť darcovi platené pracovné voľno na čas potrebný pre lekárske vyšetrenie alebo odber krvi.

(2) Výdavky na cestu na lekárske vyšetrenie a na odber krvi nahradí darcovi štát.

§ 6.

Podrobnosti o príspevku na zlepšené stravovanie, o platenom pracovnom voľne a o náhrade cestovných výdavkov určí Ministerstvo zdravotníctva po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a s Ústrednou radou odborov.


§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Plojhar v. r.