Nariadenie č. 92/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravuje spôsob správy a hospodárenia vysokých škôl

Čiastka 41/1952
Platnosť od 24.12.1952 do05.10.1956
Účinnosť od 31.12.1952 do05.10.1956
Zrušený 46/1956 Zb.

92

Nariadenie

ministra školstva, vied a umení

zo dňa 27. novembra 1952,

ktorým sa upravuje spôsob správy a hospodárenia vysokých škôl.

Minister školstva, vied a umení nariaďuje po dohode s ministrami vnútra, financií, pôdohospodárstva a ministrom-predsedom Štátneho úradu plánovacieho podľa § 17 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a podľa § 30 ods. 1 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovných a platových pomeroch štátnych zamestnancov:


§ 1.

Aby bola zabezpečená zjednodušená a jednotná úprava správy a hospodárenia vysokých škôl, vydáva sa toto nariadenie, ktoré platí ako všeobecná časť štatútov vysokých škôl.

§ 2.

Vysoké školy sú samostatnými hospodárskymi a plánujúcimi jednotkami, podriadenými priamo ministrovi školstva, vied a umení. Ich rozpočet je súčasťou rozpočtu tohto ministerstva.

§ 3.

(1) Za chod vysokej školy zodpovedá rektor. Správu, plán a hospodárenie vysokej školy vykonáva prostredníctvom rektorátu. Rektorát vedie tajomník zodpovedný rektorovi.

(2) Rektorátu prislúcha najmä príprava podkladov pre návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu vysokej školy, vykonávanie schváleného plánu a kontrola jeho plnenia, hospodárenie s finančnými rozpočtovými prostriedkami príslušných rozpočtových odvetví podľa platných smerníc, poukazy študijných štipendií, výkon správy budov v I. inštancii a obstarávanie ostatnej hospodárskej agendy vysokej školy, ako i kolégií, menz a telovýchovných zariadení.

(3) Ustanovenie o rektorovi a rektoráte platí obdobne pre dekanov a dekanáty vysokých škôl, ktoré sa na fakulty nedelia.

§ 4.

(1) Na výkon účtovnej služby sa zriadia pri rektorátoch podľa potreby učtárne. Podrobnosti upraví Ministerstvo školstva, vied a umení po dohode s Ministerstvom financií.

(2) Poukazovacie právo vykonáva rektor.

§ 5.

(1) Osobným a služobným úradom zamestnancov vysokých škôl je rektorát. Ministerstvo školstva, vied a umení môže vo výnimočných prípadoch na návrh rektora povoliť odchýlnu úpravu, ak to vyžaduje služobný záujem.

(2) Ministerstvu školstva, vied a umení prislúcha:

a) prijímať zamestnancov v mimotarifných pracovných triedach a rozväzovať alebo zrušovať ich pracovný pomer,

b) rozhodovať o prevode zamestnancov do iného odboru štátnej správy po dohode s ústredným úradom, do odboru ktorého sa zamestnanec prevádza.


§ 6.

Týmto nariadením sa ruší nariadenie ministra školstva, vied a umení zo dňa 13. júla 1951, č. 57/1951 Sb., ktorým sa upravuje pôsobnosť v správe vysokých škôl, a predpisy podľa neho vydané.

§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 31. decembra 1952.


Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.