Nariadenie vlády č. 37/1952 Zb.Nariadenie o pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu vo veciach devízových

Čiastka 22/1952
Platnosť od 01.09.1952 do31.12.1953
Účinnosť od 01.10.1952 do31.12.1953
Zrušený 107/1953 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 2, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1952

37.

Vládne nariadenie

zo dňa 22. júla 1952

o pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu vo veciach devízových.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

Na Ministerstvo zahraničného obchodu sa prenáša pôsobnosť Štátnej banky československej podľa § 7 ods. 2 a 4 (úhrady z cudziny do tuzemska), § 10 ods. 1 a 2 (platy do cudziny a v prospech devízových cudzozemcov), § 13 ods. 1 a 3 (devízové konanie v súvislosti s dovozom a vývozom tovaru), § 18 (nakladanie s pohľadávkami), § 19 ods. 1 (cudzozemské účty), § 20 (úvery a záruky), § 23 (licenčné a patentové práva, nie však práva autorské) a § 27 ods. 1 a 2 (devízové povolenia) zákona č. 92/1946 Sb., o viazanom devízovom hospodárstve (devízový zákon), v znení zákona č. 184/1948 Sb., v devízových veciach

a) podnikov určených alebo zriadených podľa § 2 zákona č. 119/1948 Sb., o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva,

b) podnikov, ktorým bola udelená výnimka podľa § 2 ods. 4 zákona č. 119/1948 Sb., a

c) podnikov obchodujúcich tými druhmi tovaru, ktoré neboli dosiaľ žiadnemu podniku podľa § 2 ods. 2 zákona č. 119/1948 Sb. vyhradené.

§ 2.

Ministerstvo zahraničného obchodu vykonáva kontrolu devízového hospodárenia podnikov uvedených v § 1 a prislúcha mu preto tiež oprávnenie Štátnej banky československej žiadať od týchto podnikov hlásenia, preukazy a správy podľa § 7 ods. 1 a 3, § 9, § 13 ods. 2 a § 26 zákona č. 92/1946 Sb.

§ 3.

Ministri zahraničného obchodu a financií upravia podrobnosti týkajúce sa rozhraničenia pôsobnosti, ktorú vykonávajú podľa tohto nariadenia a v rámci devízového zákona Ministerstvo zahraničného obchodu a Štátna banka československá.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 1952, s výnimkou ustanovenia § 2, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1952; vykonajú ho ministri zahraničného obchodu a financií.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Gregor v. r.

Kabeš v. r.