Vyhláška č. 104/1952 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci

Čiastka 43/1952
Platnosť od 30.12.1952
Účinnosť od 14.01.1953
Redakčná poznámka

Podľa ustanovenia svojho článku 5 nadobúda táto Dohoda platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, nadobudla teda platnosť 18. septembra 1952.

104.

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 22. októbra 1952

o Dohode medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci, podpísanej v Pejpine dňa 6. mája 1952.


Dohoda medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci, podpísanej v Pejpine dňa 6. mája 1952, bola dňa 31. júla 1952 ratifikovaná prezidentom republiky.

Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe dňa 15. septembra 1952.

Podľa ustanovenia svojho článku 5 nadobúda táto Dohoda platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, nadobudla teda platnosť 18. septembra 1952.

České*) a ruské znenie dohody sa vyhlasuje v Prílohe Sbierky zákonov.**)


Široký v. r.

Poznámky pod čiarou

*) tu slovenské.

**) na str. 5.