Nariadenie vlády č. 13/1952 Zb.Nariadenie o správe spojov

Čiastka 8/1952
Platnosť od 29.04.1952 do31.12.1970
Účinnosť od 01.05.1952 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.

13.

Vládne nariadenie

zo dňa 8. apríla 1952

o správe spojov.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy, a podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


Organizácia a pôsobnosť.

§ 1.

(1) Z Ministerstva pôšt sa zriaďuje Ministerstvo spojov.

(2) Ministerstvo spojov spravuje všetky odvetvia spojových služieb, ktoré sú určené na verejné používanie (pošta a telekomunikácie), stará sa o výstavbu a prevádzku technických rozhlasových a televíznych zariadení a dozerá na stavbu a prevádzku ostatných telekomunikačných zariadení s výnimkou zariadení v odbore pôsobnosti ministerstiev národnej obrany a národnej bezpečnosti; o spôsobe a rozsahu spolupráce vo veciach telekomunikačných zariadení v odbore pôsobnosti Ministerstva dopravy sa dohodnú ministri dopravy a spojov.

(3) Ministerstvo spojov plní svoje úlohy priamo alebo prostredníctvom krajských správ spojov a výkonných služobní, určuje ich organizáciu a pôsobnosť a vedie ich činnosť na území celého štátu.

§ 2.

(1) Z Povereníctva pôšt sa zriaďuje Povereníctvo spojov.

(2) Povereníctvo spojov stará sa o uplatnenie záujmov Slovenska v odbore spojov, zabezpečuje v odbore spojov spoluprácu so slovenskými národnými orgánmi, zabezpečuje a kontroluje v rámci smerníc a príkazov Ministerstva spojov činnosť jeho orgánov na Slovensku.

Hospodárstvo.

§ 3.

Vláda môže určiť pre odbor pôsobnosti Ministerstva spojov spôsob hospodárenia odlišný od úpravy hospodárenia ostatnej štátnej správy. Podrobnosti upraví minister spojov po dohode s ministrom financií.

§ 4.

Ministerstvo spojov a jeho orgány môžu vykonávať, pokiaľ je to potrebné alebo účelné, samostatne pomocné práce, ktoré slúžia plneniu ich úloh, bez toho že by na to potrebovali oprávnenie podľa osobitných predpisov.

§ 5.

Minister spojov môže na obstarávanie niektorých úloh v odbore pôsobnosti Ministerstva spojov zriadiť po dohode s ministrom financií národné podniky a zveriť im do správy potrebný majetok. Pre tieto národné podniky platí zákon č. 103/1950 Sb., o národných podnikoch priemyslových.


Záverečné ustanovenia.

§ 6.

(1) Československá štátna pošta, národný podnik, sa zrušuje bez likvidácie; jej majetok prechádza do priamej správy Ministerstva spojov. Výmaz z podnikového registra sa vykoná s odvolaním sa na toto nariadenie.

(2) Zmena zápisov vo verejných knihách sa vykoná s odvolaním sa na toto nariadenie na návrh Ministerstva spojov alebo jeho orgánov pri príležitosti najbližšieho zápisu.

§ 7.

Minister informácií a osvety po dohode s ministrami spojov a financií upraví podrobnosti prechodu technického rozhlasového a televízneho zariadenia a iného majetku do správy Ministerstva spojov. Minister spojov prevezme po dohode s ministrom informácií a osvety v rámci plánu pracovných síl potrebný počet zamestnancov Československého rozhlasu.

§ 8.

Zamestnanci Československej štátnej pošty, národného podniku, a zamestnanci Československého rozhlasu prevzatí podľa § 7 sa stávajú štátnymi zamestnancami rezortu Ministerstva spojov.

§ 9.

(1) Platnosť strácajú všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, najmä

a) zákon č. 151/1949 Sb., o Československej štátnej pošte, národnom podniku, v znení zákona č. 150/1950 Sb.,

b) vládne nariadenie č. 152/1949 Sb., ktorým sa vydáva organizačný štatút Československej pošty, národného podniku,

c) ustanovenie § 3 ods. 3 zákona č. 137/1948 Sb., o poštátnení Československého rozhlasu, pokiaľ ukladá Československému rozhlasu zriaďovať, udržovať a prevádzať telekomunikačné zariadenia potrebné na vysielanie programov rozhlasom a televíziou.

(2) Ustanovenie § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 72/1950 Sb., o telekomunikáciách, sa mení a zneje:

a) Ministerstvo spojov
všetky telekomunikačné zariadenia, najmä zariadenia pre verejné používanie;

b) podnik pre rozhlas a televíziu
telekomunikačné zariadenia na účely rozhlasového a televízneho príjmu;“.

(3) Do vydania predpisov podľa tohto nariadenia sa postupuje primerane podľa predpisov doterajších, pokiaľ nie sú v rozpore s týmto nariadením.

§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. mája 1952; vykoná ho minister spojov a minister informácií a osvety po dohode s ministrom financií a s ostatnými zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

za ministra Kopeckého

Dr. Šlechta v. r.

za ministra Dr. Neumana