Nariadenie vlády č. 108/1952 Zb.Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore škôl poľnohospodárskych, škôl lesníckych a vysokých škôl poľnohospodárskych

(v znení č. 28/1956 Zb.)

Čiastka 45/1952
Platnosť od 31.12.1952 do27.12.1960
Účinnosť od 01.07.1956 do27.12.1960
Zrušený 186/1960 Zb.

108

Vládne nariadenie

zo dňa 23. decembra 1952

o zmene pôsobnosti v odbore škôl poľnohospodárskych, škôl lesníckych a vysokých škôl poľnohospodárskych.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

(1) Hlavná správa povinných i výberových škôl poľnohospodárskych včítane príslušných internátov, školských majetkov a školských budov a dozor nad nimi prislúcha Ministerstvu pôdohospodárstva.

(2) Pokiaľ ide o všeobecne vzdelávacie predmety, vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva túto pôsobnosť v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva, vied a umení, a pokiaľ ide o telesnú výchovu aj v úzkej spolupráci so Štátnym výborom pre telesnú výchovu a šport pri vláde Československej republiky.

§ 2.

(1) Hlavná správa povinných i výberových škôl lesníckych včítane príslušných internátov a školských budov a dozor nad nimi prislúcha Ministerstvu lesov a drevárskeho priemyslu.

(2) Pokiaľ ide o všeobecne vzdelávacie predmety, vykonáva Ministerstvo lesov a drevárskeho priemyslu túto pôsobnosť v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva, vied a umení a pokiaľ ide o telesnú výchovu aj v úzkej spolupráci so Štátnym výborom pre telesnú výchovu a šport pri vláde Československej republiky.

§ 5.

Opatrenia urobené v shode s ustanoveniami tohto nariadenia pred jeho účinnosťou sa považujú za opatrenia urobené podľa tohto nariadenia.


§ 6.

Vládne nariadenie č. 137/1950 Sb., o prenesení pôsobnosti vo veciach niektorých pôdohospodárskych škôl na Ministerstvo pôdohospodárstva, sa zrušuje.

§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykonajú ho ministri pôdohospodárstva, lesov a drevárskeho priemyslu, školstva, vied a umení a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nepomucký v. r.

Smida v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.