Zákon č. 60/1952 Zb.Zákon o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža

(v znení č. 16/1958 Zb.)

Čiastka 34/1952
Platnosť od 17.11.1952 do30.06.1992
Účinnosť od 29.04.1958 do30.06.1992
Zrušený 126/1992 Zb.

60

Zákon

zo dňa 30. októbra 1952

o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Československý Červený kríž získava a vychováva pracujúci ľud pre účasť na plnení zdravotných úloh a pre medzinárodnú solidaritu pracujúcich v duchu socialistického humanizmu, bojuje proti nebezpečenstvu vojen a prispieva tak na upevnenie svetového mieru.

§ 2.

Československý Červený kríž je jedinou štátom uznanou organizáciou Červeného kríža na území Československej republiky; je dobrovoľnou organizáciou podľa zákona zo dňa 12. júna 1951 č. 68 Sb., o dobrovoľných organizáciách a shromaždeniach, a spravuje sa vo svojej činnosti vlastným organizačným poriadkom.

§ 3.

Československý Červený kríž plní najmä tieto úlohy:

1. podľa zásad stanovených Ministerstvom zdravotníctva organizuje a vykonáva zdravotnícku prípravu obyvateľstva, organizuje z absolventov tejto prípravy zdravotnícke útvary a ukladá im úlohy, pomáha orgánom štátnej a zdravotníckej správy v odbore preventívnej a liečebnej starostlivosti, v odbore hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, v zdravotníckej osvete, v zdravotníckej pomoci obyvateľstvu pri živelných pohromách a hromadných nešťastiach a pri zdravotníckom zabezpečení obrany štátu, vydáva publikácie a časopisy a plní ďalšie zdravotnícke a sociálne úlohy, ktoré mu zveruje štát;

2. pôsobí ako výlučne uznaná národná pomocná organizácia vojenskej zdravotníckej služby podľa ženevských dohovorov zo dňa 12. augusta 1949 o zlepšení osudu ranených a nemocných príslušníkov ozbrojených síl v poli, o zlepšení osudu ranených, nemocných a stroskotancov ozbrojených síl na mori, o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami a o ochrane civilných osôb za vojny.

§ 4.

(1) Prostriedky na plnenie svojich úloh získava Československý Červený kríž z členských príspevkov, z výnosov vlastných akcií, z darov a dedičstiev; štát poskytuje Československému Červenému krížu na jeho činnosť každoročný príspevok.

(2) Oslobodenie Československého Červeného kríža od daní, poplatkov a dávok včítane cla upravujú osobitné predpisy.

§ 5.

Všetky úrady (orgány), podniky, zariadenia a organizácie sú povinné napomáhať Československý Červený kríž pri plnení jeho úloh

§ 6.

(1) Užívanie znaku a odznaku Červeného kríža (červeného kríža v bielom poli), ako aj názvu „Červený kríž“ sa v dobe mieru i v dobe ozbrojeného konfliktu spravuje ustanoveniami ženevských dohovorov zo dňa 12. augusta 1949. To isté platí o užívaní ostatných znakov a názvov chránených uvedenými dohovormi.

(2) V dobe mieru smú v rámci týchto dohovorov užívať znak, odznak a názov Červeného kríža iba:

a) Československý Červený kríž a jeho organizačné složky v medziach svojho organizačného poriadku,

b) zdravotnícka služba ozbrojených síl a iných ozbrojených zborov,

c) medzinárodná organizácia Červeného kríža a jej personál, pokiaľ vykonávajú svoju činnosť na území Československej republiky s povolením vlády,

d) iné orgány a osoby s výslovným súhlasom Československého Červeného kríža pre sanitne dopravné prostriedky a pre zariadenia určené výhradne na ošetrovanie ranených a nemocných.

§ 6a

Predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona vydá Ministerstvo zdravotníctva v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi.


§ 7.

Zrušuje sa zákon č. 479/1929 Sb., o ochrane znaku a názvu Červeného kríža.

§ 8.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, vykoná ho minister zdravotníctva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Plojhar v. r.