Nariadenie vlády č. 109/1952 Zb.Nariadenie o úprave zamestnávateľskej časti poistného v národnom poistení zamestnancov

(v znení č. 84/1953 Zb.)

Čiastka 45/1952
Platnosť od 31.12.1952 do31.12.1956
Účinnosť od 01.06.1953 do31.12.1956
Zrušený 54/1956 Zb.

109

Vládne nariadenie

zo dňa 30. decembra 1952

o úprave zamestnávateľskej časti poistného v národnom poistení zamestnancov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 4 ods. 2 a § 6 ods. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o prebudovaní národného poistenia:


§ 1.

Pri novej úprave dane zo mzdy boly doterajšie príspevky zamestnancov na poistné národného poistenia zahrnuté do dane zo mzdy. V súlade s tým sa novo upravuje i zamestnávateľská časť poistného v národnom poistení zamestnancov, s ktorou sa slučujú príspevok na rodinné prídavky a zamestnávateľská časť príspevku k účelovému imaniu pre včleňovanie do práce (ďalej len „poistné“).

§ 2.

(1) Vymeriavacím základom pre poistné je mzda za prácu podľa § 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani zo mzdy, pokiaľ nie je podľa § 4 toho istého zákona od dane oslobodená.

(2) Poistné sa určuje percentovou sadzbou z úhrnu vymeriavacích základov všetkých zamestnancov toho istého zamestnávateľa a je:

a) 10 % u zamestnancov

1. rozpočtových organizácií,

2. hospodárskych a ostatných organizácií, ktorých hospodárske výsledky sú zahrnuté v štátnom rozpočte,

b) 3 % u príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti,

c) 15 % u ostatných zamestnancov.


§ 3.

Predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, sa zrušujú. Najmä sa zrušujú:

a) ustanovenia zákona č. 99/1948 Sb., o národnom poistení, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, jako i ustanovenia predpisov podľa neho vydaných, pokiaľ upravujú vymeriavací základ pre poistné a sadzby poistného v národnom poistení zamestnancov,

b) ustanovenia zákona č. 90/1949 Sb., o rodinných prídavkoch, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, jako i ustanovenia predpisov podľa neho vydaných, pokiaľ upravujú určenie a vyberanie príspevku na rodinné prídavky,

c) ustanovenia vládneho nariadenia č. 250/1943 Sb., o podpore při včleňovaní do práce, a predpisov podľa neho vydaných, pokiaľ upravujú určenie a vyberanie príspevku k účelovému imaniu pre včleňovanie do práce, pripadajúceho na zamestnávateľa.

§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Kyselý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dvořák v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil A. v. r.

Pospíšil J. v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.