Nariadenie č. 17/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje výška zákonných úrokov

Čiastka 10/1952
Platnosť od 28.05.1952 do31.03.1964
Účinnosť od 28.05.1952 do31.03.1964
Zrušený 40/1964 Zb.

OBSAH

17.

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 14. mája 1952,

ktorým sa určuje výška zákonných úrokov.

Minister spravodlivosti nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa §§ 255 a 569 občianskeho zákonníka č. 141/1950 Sb.:


§ 1.

Ustanovenie § 7 nariadenia č. 157/1950 Sb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka, sa doplňuje a znie:

„Výška zákonných úrokov sa upravuje 2 1/2 percentami za rok; to neplatí pre zmluvné právne pomery v styku s cudzinou.“


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.