Vyhláška č. 72/1952 Zb.Vyhláška o účinnosti účtovných zásad pre niektoré okruhy účtovných jednotiek

Čiastka 36/1952
Platnosť od 17.12.1952 do31.12.1958
Účinnosť od 01.01.1953 do31.12.1958
Zrušený 30/1958 Zb.

72.

Vládna vyhláška

zo dňa 8. decembra 1952

o účinnosti účtovných zásad pre niektoré okruhy účtovných jednotiek.

Vláda Československej republiky usnesením zo dňa 25. novembra 1952 určila podľa § 100 vládneho nariadenia č. 41/1952 Sb., ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady):


a) Vládne nariadenie č. 41/1952 Sb. nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953 pre

1. národné podniky priemyslové v odbore jednotlivých ministerstiev,

2. stavebné a montážne organizácie v odbore jednotlivých ministerstiev, pokiaľ sú národnými podnikmi,

3. národné podniky pre hospodárenie v odbore ciest a ich správu,

4. národné podniky pôdohospodárske v odbore Ministerstva pôdohospodárstva s výnimkou strojných a traktorových staníc a ich opravní a pôdohospodárske podniky v odbore Ministerstva národnej obrany,

5. dráhy a priemyslové podniky Ministerstva železníc a dráhy v odbore Ministerstva palív a energetiky,

6. zásobovacie a odbytové organizácie v odbore jednotlivých ministerstiev,

7. národné podniky vnútorného obchodu (včítane spoločného stravovania) v odbore jednotlivých ministerstiev,

8. národné podniky výkupné,

9. podniky pre prevádzanie zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva,

10. všetky účtovné jednotky nadriadené podnikom a organizáciám uvedeným pod č. 1 až 9, pokiaľ ide o veci účtovnej evidencie týkajúce sa týchto podnikov a organizácií,

ak nie sú tieto podniky a organizácie k 1. januáru 1953 v likvidácii, alebo ak nebude o nich k tomuto dňu záväzne rozhodnuté, že budú likvidované alebo premenené na nový útvar, pre ktorý platí alebo bude platiť iná účtovná osnova.

b) Minister financií sa splnomocňuje, aby v pochybnostiach rozhodol, či jednotlivý podnik alebo organizácia patrí do okruhov vymenovaných pod písm. a) č. 1 až 9.


Zápotocký v. r.