Nariadenie vlády č. 49/1952 Zb.Nariadenie o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1952

Čiastka 29/1952
Platnosť od 10.10.1952 do31.12.1952
Účinnosť od 01.12.1952 do31.12.1952

49.

Vládne nariadenie

zo dňa 23. septembra 1952

o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1952.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 6 ods. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o prebudovaní národného poistenia:


§ 1.

(1) K výchovnému alebo k príplatkom na deti vyplácaným k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia (§ 6 zák. č. 102/1951 Sb.), na ktoré prijímatelia majú nárok v decembri 1952, sa poskytne osobitný príspevok vo výške rodinných prídavkov.

(2) Osobitný príspevok sa ďalej poskytne k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia, na ktoré požívatelia majú nárok v decembri 1952, ak dôchodok alebo úhrn dôchodkov požívateľa neprevyšuje sumu 1.500 Kčs mesačne. Ak sa zíde v jednej osobe niekoľko dôchodkov, ku ktorým by náležal osobitný príspevok, vyplatí sa len ten príspevok, ktorý z nich je najvyšší.

(3) Dôchodkom sa rozumie suma dôchodku bez výchovného, príplatku na deti, príplatku ošetrovacieho alebo slepeckého a bez zvýšenia pre bezvládnosť, avšak spolu s prípadným zvýšením z penzijného nadlepšenia akejkoľvek povahy.

(4) Osobitný príspevok k dôchodkom je:

a) k sirotským dôchodkom a k sociálnemu dôchodku sirôt 190 Kčs;
b) k dôchodkom rodičov a iných pozostalých okrem vdov a družiek 300 Kčs;
c) k ostatným dôchodkom včítane dôchodkov vdov a družiek 500 Kčs.

§ 2.

(1) Osobitné príspevky nenáležia:

a) k dôchodku manželky;

b) k úrazovému dôchodku, ak nie je úrazom znížená zárobková schopnosť aspoň o 50 %; k invalidnému dôchodku podľa zákona č. 164/1946 Sb., o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie, a k príplatkom na deti vyplácaným k tomuto dôchodku, ak nie je znížená zárobková schopnosť aspoň o 45 %;

c) k sirotským dôchodkom, ak je na oprávnené dieťa vyplácaný rodinný prídavok;

d) osobám, ktorým sa vyplácajú dôchodky do cudziny.

(2) Osobitný príspevok podľa § 1 ods. 2 nenáleží dôchodcom zárobkove činným v čase od 1. septembra 1952.

(3) Ak plynie do spoločnej domácnosti viac dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia niekoľkým členom rodiny, náleží osobitný príspevok len vtedy, ak úhrn všetkých dôchodkov neprevyšuje sumu 2.500 Kčs mesačne; príspevok sa potom vyplatí len tomu členovi domácnosti, ktorému náleží príspevok najvyšší. Pri zisťovaní hranice 2.500 Kčs mesačne sa neprihliada na dôchodok sirôt.

§ 3.

Osobitné príspevky neprávom prijaté môže ich platiaci odpočítať od iných dávok, na ktoré má prijímateľ voči nemu nárok.

§ 4.

Ustanovenia tohto nariadenia sa použijú obdobne na dary a platy poskytované podľa voľnej úvahy z prostriedkov dôchodkového zabezpečenia.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 1952; vykoná ho predseda vlády.


Zápotocký v. r.