Nariadenie vlády č. 27/1952 Zb.Nariadenie o organizácii colnej správy

Čiastka 16/1952
Platnosť od 21.07.1952 do31.07.1954
Účinnosť od 01.08.1952 do31.07.1954
Zrušený 36/1953 Zb.

27.

Vládne nariadenie

zo dňa 8. júla 1952

o organizácii colnej správy.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

Plánovaný rozvoj hospodárstva, predovšetkým záujem na plnení plánu zahraničného obchodu vyžadujú, aby pôsobnosť vo veciach colných, najmä kontrola obehu tovaru v styku s cudzinou, bola obstarávaná v odbore pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu, a to osobitnými orgánmi.

§ 2.

Pôsobnosť vo veciach colných vykonáva Ministerstvo zahraničného obchodu prostredníctvom Ústrednej colnej správy a jej podriadených orgánov.

§ 3.

(1) Ústredná colná správa sa zriaďuje pri Ministerstve zahraničného obchodu ako jeho osobitná složka.

(2) Ústredná colná správa plní doterajšie úlohy Ministerstva financií a krajských národných výborov vo veciach colných a doterajšie úlohy Ministerstva financií podľa § 14 zákona č. 92/1946 Sb., o viazanom devízovom hospodárstve (devízový zákon).

§ 4.

(1) Ústrednej colnej správe sú podriadené colnice.

(2) Colnice plnia doterajšie úlohy okresných národných výborov vo veciach colných.

(3) Colnice a ich odbočky zriaďuje alebo zrušuje a ich pôsobnosť podrobnejšie vymedzuje minister zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

§ 5.

(1) Osobným úradom zamestnancov colnej správy je Ministerstvo zahraničného obchodu.

(2) Ministerstvo zahraničného obchodu prevezme v rámci plánu pracovných síl po dohode s kompetentnými ministerstvami doterajších zamestnancov Ministerstva financií (Povereníctva financií) a národných výborov, pracujúcich vo veciach uvedených v § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2.

§ 6.

Zamestnanci colnej správy sú povinní pri výkone služby nosiť rovnošatu. Podrobnosti určí minister zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

§ 7.

(1) Clo a dávky s ním vyberané sa účtujú v r. 1952 doterajším spôsobom.

(2) Na odpustenie colnej pohľadávky alebo náhrady ušlých dávok Ústrednou colnou správou je potrebný súhlas Ministerstva financií, ak suma, ktorá má byť odpustená, prevyšuje v jednotlivom prípade 500.000 Kčs.

§ 8.

Vecné vystrojenie Ministerstva financií ako orgánu colnej správy prechádza do užívania Ústrednej colnej správy, vecné vystrojenie krajských a okresných národných výborov ako orgánov colnej správy prechádza do užívania colníc.


§ 9.

Zrušujú sa všetky predpisy, pokiaľ sú v rozpore s týmto nariadením.

§ 10.

Opatrenia urobené na vykonanie tohto nariadenia pred jeho účinnosťou sa považujú za opatrenia podľa tohto nariadenia.

§ 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 1952; vykoná ho minister zahraničného obchodu po dohode s ministrami financií a vnútra.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Gregor v. r.