Nariadenie vlády č. 93/1952 Zb.Nariadenie o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu

Čiastka 42/1952
Platnosť od 30.12.1952 do05.07.1961
Účinnosť od 01.01.1953 do05.07.1961
Zrušený 62/1961 Zb.

93.

Vládne nariadenie

zo dňa 30. decembra 1952

o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu.

Vláda Československej republiky nariaďuje po dohode s jednotnou odborovou organizáciou podľa § 30 ods. 3 a § 31 ods. 3 zákona č. 66/1952 Sb., o organizácii súdov:


§ 1.

(1) Sudcom z ľudu, ktorí sú v pracovnom pomere, poskytuje náhradu za mzdu, ktorá im ušla výkonom sudcovskej funkcie, zamestnávateľ; náhradu za mzdu, ktorá sudcom z ľudu ušla výkonom inej činnosti, s touto funkciou súvisiacej (ďalej len „iná činnosť“), poskytuje štát.

(2) Náhrada za mzdu sa poskytuje vo výške priemerného zárobku dosiahnutého v poslednom mzdovom zúčtovacom období.

§ 2.

(1) Sudcom z ľudu, ktorí nie sú v pracovnom pomere, poskytuje na ich žiadosť náhradu za predvídaný ušlý zárobok (zvýšený výdavok) štát.

(2) Náhrada je 15 Kčs za každú začatú hodinu, najviac však 120 Kčs za celý deň.

§ 3.

(1) Sudcovia z ľudu (§ 1), ktorým sa poskytlo pracovné voľno na výkon sudcovskej funkcie alebo inej činnosti, zostávajú bez prerušenia povinne poistení ako zamestnanci a nesmú byť z poistenia odhlásení.

(2) Náhrady za ušlú mzdu sú započitateľné do vymeriavacieho základu pre dávky národného nemocenského poistenia, ako i pre dávky z dôchodkového zabezpečenia.

§ 4.

Náhrady za ušlú mzdu vypláca sudcom z ľudu ich zamestnávateľ. Sumu, ktorú zamestnávateľ vyplatil na náhrade za mzdu ušlú výkonom inej činnosti, ako i príslušnú časť poistného, je súdna správa povinná zamestnávateľovi uhradiť.

§ 5.

Nárok na náhrady, ktoré je povinný poskytovať štát, treba uplatniť vždy do 15 dní po skončení výkonu sudcovskej funkcie alebo inej činnosti; o tomto nároku rozhoduje orgán súdnej správy, ktorý bol tým poverený; proti jeho rozhodnutiu niet opravného prostriedku.


§ 6.

Vládne nariadenie č. 25/1949 Sb., o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu, sa zrušuje.

§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode s ministrom financií.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.