62.

Zákon

zo dňa 29. októbra 1952

o rybárstve.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Oddiel I.

Úvodné a všeobecné ustanovenia.

§ 1.

Účel zákona.

Účelom tohto zákona je upraviť podľa zásad socialistického hospodárenia chov rýb a iných vodných zvierat v tekúcich vodách i rybníkoch tak, aby prispieval k ďalšiemu zlepšeniu výživy pracujúcich.

§ 2.

Rybárske právo v tekúcich vodách a hospodárenie v rybníkoch.

(1) Rybárstvo sa prevádza:

a) výkonom rybárskeho práva v tekúcich vodách,

b) hospodárením v rybníkoch.

(2) Rybárske právo oprávňuje chovať, hájiť, loviť a privlastňovať si v tekúcich vodách ryby, raky a perlorodku riečnu a ostatné škeble.

(3) Ustanovenia tohto zákona o rybárskom práve v tekúcich vodách platia aj o rybárskom práve v priehradách, jazerách, prepadliskách vzniknutých ťažbami, odstavených ramenách vzniknutých reguláciou a vodných hlbinách. V pochybnostiach, či ide o tekúce vody alebo rybník, rozhoduje okresný národný výbor.

Oddiel II.

Rybárske právo v tekúcich vodách.

§ 3.

Zoštátnenie rybárskych práv.

(1) Rybárske právo v tekúcich vodách patrí štátu. Rybárske práva, ktoré dosiaľ patrily iným osobám, zanikajú bez náhrady.

(2) Doterajšie nájomné smluvy o rybárskych právach sa zrušujú; z dôvodu tohto zrušenia majú nájomníci nárok len na vrátenie pomernej časti nájomného, pokiaľ bolo zaplatené vopred.

§ 4.

Výkon rybárskeho práva.

Štát umožní výkon rybárskeho práva v širokom rozsahu pracujúcim, a to prostredníctvom orgánov, ktoré ustanoví Ministerstvo pôdohospodárstva po dohode s Ministerstvom lesov a drevárskeho priemyslu. V tekúcich vodách na pozemkoch vojenskej správy vykonáva štát rybárske právo prostredníctvom odborných orgánov vojenskej správy.

§ 5.

Rybárske revíry.

Ministerstvo pôdohospodárstva rozdelí po dohode s Ministerstvom lesov a drevárskeho priemyslu tekúce vody na rybárske revíry tak, aby sa umožnil riadny a plánovitý výkon rybárskeho práva. Pritom vykoná po dohode s Ministerstvom lesov a drevárskeho priemyslu aj územné rozdelenie výkonu rybárskeho práva medzi orgány ustanovené podľa § 4.

§ 6.

Rybársky hospodár.

Pre každý rybársky revír musí byť ustanovený rybársky hospodár a jeho zástupca; ustanovuje ich so súhlasom krajského národného výboru ten, kto sám vykonáva v revíri rybárske právo. Rybársky hospodár (zástupca) je povinný hospodáriť podľa hospodárskeho plánu a je zodpovedný za riadne hospodárenie v revíri.

§ 7.

Rybársky lístok a povolenka na rybolov.

(1) Kto loví ryby v tekúcich vodách, musí mať u seba rybársky lístok vydaný okresným národným výborom a povolenku na rybolov vydanú rybárskym hospodárom a je povinný sa spravovať rybárskym poriadkom vydaným Ministerstvom pôdohospodárstva.

(2) Ministerstvo pôdohospodárstva spolu s Ministerstvom lesov a drevárskeho priemyslu môže vo výnimočných prípadoch vydať povolenku, ktorá oprávňuje na lov rýb na celom území štátu. Táto povolenka nahradzuje ako rybársky lístok vydaný okresným národným výborom, tak i povolenku na rybolov vydanú rybárskym hospodárom.

§ 8.

Chránené oblasti.

Pokiaľ to vyžaduje záujem chovu rýb (neresenie rýb, odchov rybieho plodíka, prezimovanie a pod.), poprípade chovu iných vodných zvierat, môže krajský národný výbor, a podľa jeho splnomocnenia i okresný národný výbor, vyhlásiť časti rybárskych revírov za chránené oblasti.

§ 9.

Prístup na cudzie pozemky za účelom výkonu rybárskeho práva.

Pre výkon rybárskeho práva môžu oprávnené osoby vstupovať na pobrežné pozemky, na ktoré nie je vstup zakázaný vo všeobecnom záujme. Sú však povinné nahradiť škodu spôsobenú výkonom rybárskeho práva.

§ 10.

Výkon rybárskeho práva na pozemkoch zaplavených pri povodni.

Držitelia pozemkov zaplavených pri povodni nie sú oprávnení loviť ryby na týchto pozemkoch a nesmú robiť opatrenia, ktorými by zabránili rybám vrátiť sa do tekúcej vody; môžu si privlastniť len tie ryby, ktoré ostaly na ich pozemkoch po opadnutí vody, ak rybársky hospodár do 3 dní po opadnutí vody neurobil opatrenie na záchranu rýb.

§ 11.

Ochrana rybárstva.

Pri projektovaní, budovaní, prevádzke a udržovaní vodných diel a zariadení a pri inom používaní tekúcich vôd treba prihliadať na potreby rybárstva; platia o tom predpisy o hospodárení s vodami.

Oddiel III.

Hospodárenie v rybníkoch.

§ 12.

Držitelia rybníkov, pokiaľ sú spôsobilé pre chov rýb, sú povinní udržovať rybníky v riadnom hospodárskom stave a riadne v nich hospodáriť.

Oddiel IV.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 13.

Zavádzanie chovu nových druhov rýb a iných vodných zvierat.

Zavádzať chov rýb a iných vodných zvierat, ktoré neboly dosiaľ chované vo vodách Československej republiky, možno len so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva, ktoré ho udelí po dohode s ministerstvami školstva, vied a umení, lesov a drevárskeho priemyslu a zdravotníctva.

§ 14.

Výkon rybárskeho práva v pohraničných územiach.

Pokiaľ medzinárodné smluvy majú o výkone rybárskeho práva v pohraničných územiach a vo vodných tokoch vyhlásených za medzinárodné toky osobitné ustanovenia, platia tieto ustanovenia.


§ 15.

Prechodné opatrenia.

(1) Rybárske lístky, preukazy a oprávnenia na výkon rybárskych práv a povolenky na rybolov, vydané podľa doterajších predpisov, strácajú platnosť dňom 31. decembra 1952.

(2) Doterajší užívatelia rybárskych práv sú oprávnení a povinní rybárske práva riadne vykonávať do času, keď sa ujmú výkonu rybárskeho práva orgány ustanovené podľa § 4.

(3) Opatrenia urobené podľa tohto zákona pred jeho účinnosťou sa pokladajú za urobené podľa tohto zákona.

§ 16.

Vykonávacie predpisy.

Ministerstvo pôdohospodárstva vydá po dohode so zúčastnenými ministerstvami a po vypočutí Ústrednej rady odborov podrobné predpisy na vykonanie tohto zákona. Pritom môže najmä určiť, ktoré iné vodné zvieratá, než zvieratá uvedené v § 2 ods. 2, sú predmetom rybárskeho práva, dobu hájenia jednotlivých druhov rýb a iných vodných zvierat, spôsoby a podmienky ich lovu a zákonnú mieru rýb, spôsob hubenia, poprípade chovu zvierat ohrožujúcich chov rýb a iných vodných zvierat, podrobnosti o hospodárení v rybníkoch, o umelom chove rýb a o spôsobilosti odborných pracovných síl v rybničnom hospodárstve a v umelom chove rýb, ďalej upraviť podrobnosti o tvorení rybárskych revírov, o vyznačení a zmenách ich hraníc a ich prenajímaní a hospodárení v nich, spôsobilosť rybárskeho hospodára, vydávanie rybárskych lístkov (najmä komu sa nesmie rybársky lístok vydať, komu sa môže jeho vydanie odoprieť), vydávanie povoleniek na rybolov, zriaďovanie chránených oblastí a ich vyznačenie v prírode a uložiť povinnosť ustanoviť prísažného hájnika na ochranu rybárstva.

§ 17.

Zrušovacie ustanovenie.

Zrušujú sa predpisy, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, najmä

1. zákon č. 22/1885 čes. z. z., o niektorých opatreniach na zveľadenie rybárstva vo vnútrozemských vodách, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich,

2. zákon č. 58/1885 r. z., o úprave rybárstva vo vodách vnútrozemských,

3. rybársky zákon č. 62/1896 mor. z. z., v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich,

4. zákon č. 79/1882 mor. z. z., o niektorých opatreniach na zveľadenie rybárstva vo vnútrozemských vodách,

5. zák. čl. XIX/1888, o rybárstve,

6. vládne nariadenie č. 306/1936 Sb., o úprave rybárstva v krajinách Slovenskej a Podkarpatoruskej,

7. vládne nariadenie č. 5/1942 Sb., o čiastočnej úprave rybárstva,

8. vládne nariadenie č. 167/1943 Sb., ktorým sa čiastočne upravuje obhospodárovanie rybníkov.

§ 18.

Účinnosť.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nepomucký v. r.