Nariadenie vlády č. 100/1952 Zb.Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru

Čiastka 43/1952
Platnosť od 30.12.1952 do30.06.1980
Účinnosť od 01.01.1953 do30.06.1980
Zrušený 74/1980 Zb.

OBSAH

100.

Vládne nariadenie

zo dňa 9. decembra 1952

o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom:


§ 1.

Colný sadzobník sa mení a doplňuje takto:

1. Sadzobné číslo 175 znie:

175. Surový minerálny olej (ropa) . . . . . . . . . . . . . . . bez cla.“

2. Pri poznámke k sadz. čís. 44, pri poznámke k sadz. pol. 62b) 2, pri poznámke k sadz. pol. 109b) 1, pri poznámke k sadz. pol. 250a) 1, pri poznámke k sadz. čís. 250, pri poznámke 3 k sadz. čís. 284, pri poznámke 4 k sadz. čís. 284 [pri ods. a) i b)], pri poznámke 3 za sadz. čís. 285, pri poznámke k sadz. čís. 287, pri poznámke 2 k sadz. pol. 290a), pri poznámke k sadz. pol. 292a), pri poznámke 2 k sadz. čís. 294, pri poznámkach 1 a 2 k sadz. pol. 296a) 3ß), pri poznámke k sadz. čís. 318, pri poznámke k sadz. pol. 409a), pri poznámke k sadz. čís. 418, pri poznámke k sadz. pol. 420a), pri poznámke k sadz. čís. 443, pri poznámke k sadz. čís. 483 a 484, pri poznámke k sadz. čís. 491, 496 a 500, pri poznámke k sadz. pol. 520b), pri poznámke k sadz. čís. 517 a 520, pri poznámke k sadz. pol. 540a), pri poznámke k sadz. pol. 597a) 1, pri poznámke 1 k sadz. pol. 597e), pri poznámke k sadz. pol. 598d) 2, pri poznámke k sadz. pol. 599k) 2, pri poznámke k sadz. pol. 599o) 2, pri poznámke k sadz. pol. 600a) 1, pri poznámke k sadz. pol. 600 l), pri poznámke k sadz. pol. 602f), pri poznámke k sadz. pol. 604i), pri poznámke k sadz. čís. 621, pri poznámke k sadz. pol. 622a), pri poznámke k sadz. pol. 623a), pri poznámke 2 k sadz. čís. 624, pri poznámke k sadz. čís. 630, pri poznámke k sadz. čís. 644 a pri poznámke k sadz. pol. 646a) sa slová „do 31. decembra 1952“ nahradzujú slovami „do 30. júna 1953“.

§ 2.

Ustanovenie § 2 vládneho nariadenia č. 97/1951 Sb., o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru, platí aj na čas od 1. januára 1953 do 30. júna 1953.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dvořák v. r.