Zákon č. 6/1952 Zb.Zákon o vynálezoch a zlepšovacích námetoch

(v znení č. 48/1953 Zb.)

Čiastka 4/1952
Platnosť od 07.04.1952 do14.08.1957
Účinnosť od 08.06.1953 do14.08.1957
Zrušený 34/1957 Zb.
Redakčná poznámka

Vládne nariadenie č. 48/1953 Sb. zrušuje ustanovenia zákona č. 6/1952 Sb., pokiaľ sú tieto v rozpore s ustanoveniami tohto vládneho nariadenia, a to dňom 8. júna 1953.

6.

ZÁKON

zo dňa 28. marca 1952

o vynálezoch a zlepšovacích námetoch.

Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


Hlava I.

Vynálezy a zlepšovacie námety v socialistickej výstavbe.

§ 1.

(1) Socialistická výstavba vyžaduje vynálezy a zlepšovacie námety, aby sa tak vytvárala nová vyššia technika priemyslovej výroby, sústavne zvyšovala technická, hospodárska a organizačná úroveň a zlepšovala akosť výrobkov a služieb. Socialistickej výstavbe prospeje práca len na vynálezoch a zlepšovacích námetoch pre ňu upotrebiteľných.

(2) Vynálezy a zlepšovacie námety slúžia výstavbe socializmu až vtedy, keď sú odovzdané na využitie celku.

§ 2.

Štát prijíma nové vynálezy a zabezpečuje prijatie zlepšovacích námetov, ak prispeje ich využitie k socialistickej výstavbe.

§ 3.

Štát umožňuje vynálezcom a zlepšovateľom rozvinúť a uplatniť tvorivé schopnosti. Dbá o to, aby tvorivá činnosť bola zameraná na riešenia potrebné pre socialistickú výstavbu. Štát ďalej zabezpečuje, aby vynálezy a zlepšovacie námety neboli odnímané potrebe a prospechu celku, aby so všetkým urýchlením boli plánovite zavádzané a všeobecne rozširované a aby boli plne využité.

§ 4.

Každý je povinný dbať, aby prejednávanie a skúšanie vynálezov a zlepšovacích námetov postupovalo bez prieťahov a aby prijaté vynálezy a zlepšovacie námety boli so všetkým urýchlením technicky vyhotovené, zavádzané, rozširované a plne využívané.

§ 5.

(1) Vynálezcom, ktorých vynálezy boli štátom prijaté, a zlepšovateľom prislúchajú odmeny a výhody.

(2) Odmeny sa poskytujú aj pracujúcim, ktorých pričinením bolo umožnené technické vyhotovenie, zavedenie, využitie alebo rozšírenie vynálezu alebo zlepšovacieho námetu.

§ 6.

Vynálezcom a zlepšovateľom poskytuje bezplatné porady a pomoc Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety, ako aj určené národné a komunálne podniky, ľudové družstvá, ústavy a školy.

§ 7.

Revolučné odborové hnutie pôsobí, aby sa tvorivá činnosť v odbore vynálezov a zlepšovacích námetov rozvinula v masové hnutie.

Hlava II.

Vynálezy.

Diel 1.

Prihláška vynálezov.

§ 8.

(1) Udelením patentu na vynález zabezpečuje štát pôvodcovi predovšetkým uznanie, že vynález je jeho dielom.

(2) O patent treba požiadať prihláškou vynálezu.

(3) Okrem pôvodcu môže prihláškou požiadať o patent len pôvodcov dedič.

§ 9.

(1) Ak vznikol vynález kolektívnou prácou niekoľkých spolupôvodcov, prislúcha všetkým spoločne vynález prihlásiť.

(2) Za spolupôvodcu sa nepokladá, kto poskytol iba technickú pomoc.

§ 10.

(1) Prihláška vynálezu sa podáva predpísanou formou na Úrade pre vynálezy a zlepšovacie námety.

(2) Vynález je prihlásený v čase, keď prihláška došla Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety.

§ 11.

Od času, keď bol vynález prihlásený, má pôvodca alebo jeho dedič právo prednosti pred neskorším prihlasovateľom rovnakého vynálezu.

Diel 2.

Ponuka vynálezu štátu.

§ 12.

(1) Pôvodca alebo jeho dedič môže buď s prihláškou alebo kedykoľvek neskoršie ponúknuť vynález štátu.

(2) Ponuku vynálezu štátu nemožno odvolať.

§ 13.

Štátu však musí byť ponúknutý vynález:

a) ktorý pôvodca urobil v súvislosti s odborom svojej práce vo vedeckom, výskumnom, skúšobnom, technickom alebo inom ústave, laboratóriu, konštrukčnej kancelárii, v dielni alebo na inom pracovisku štátneho orgánu alebo zariadenia, národného alebo komunálneho podniku alebo ľudového družstva;

b) ktorým pôvodca splnil svoj záväzok k štátu alebo k národnému alebo komunálnemu podniku alebo k ľudovému družstvu;

c) na ktorý štát, národný alebo komunálny podnik alebo ľudové družstvo poskytli hmotnú podporu.

§ 14.

Ak je pôvodca alebo jeho dedič povinný vynález ponúknuť štátu, môžu v mene ich vynález prihlásiť a ponuku urobiť ústavy, zariadenia alebo podniky uvedené v § 13 alebo orgány štátu.

§ 15.

(1) O tom, či je pôvodca alebo jeho dedič povinný vynález ponúknuť štátu, rozhodne v pochybnosti Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety.

(2) Právne úkony týkajúce sa vynálezu, ktorý je pôvodca povinný ponúknuť štátu, sú neplatné, pokiaľ by boli v rozpore s právami, ktoré štátu prislúchajú z prijatia vynálezu.

§ 16.

Vynález, ktorý bol ponúknutý štátu, podrobí Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety prieskumu, či je upotrebiteľný na účely socialistickej výstavby.

§ 17.

O prijatí vynálezu musí Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety rozhodnúť v predpísanej lehote.

§ 18.

Ak nie sú splnené podmienky, aby na ponúknutý vynález bol udelený patent, prejedná sa jeho ponuka ako prihláška zlepšovacieho námetu.

§ 19.

Pôvodcom sa v rámci potreby umožní spolupracovať na skúšaní, technickom vyhotovení, zavedení, rozvoji a využití vynálezov, ktoré ponúkli štátu. Ak o to bude požiadaný, je pôvodca povinný takto spolupracovať a vykonať aj určené mu úkony a opatrenia, aby štát mohol využiť vynález podľa svojich potrieb.

§ 20.

Ak štát vynález prijal, je výlučne oprávnený vynález používať a s ním voľne nakladať.

§ 21.

(1) Výška odmeny za prijatý vynález závisí od jeho spoločenského významu.

(2) Odmeny za prijaté vynálezy, ktoré prislúchajú ich pôvodcom, sú oslobodené od daní; sú tiež vylúčené z exekúcie v rozsahu, ktorý určí vláda nariadením.

(3) Okrem nároku na odmenu majú pôvodcovia vynálezov prijatých štátom pri inak rovnakých podmienkach prednosť pri obsadzovaní miest vedeckých pracovníkov vo výskumných a skúšobných ústavoch a zariadeniach. Prednosť neprislúcha pôvodcovi, ktorý ponúkol štátu len niektorý zo svojich vynálezov alebo ktorý odmietol vynález ponúknuť, hoci bol na to povinný.

§ 22.

Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety odvolá prijatie vynálezu, ak ho nemožno využiť ani ako zlepšovací námet, pretože tomu bráni právo niekoho iného. Prijatie však môže byť odvolané len do jedného roku.

§ 23.

Odo dňa, keď bol vynález ponúknutý štátu, sú pôvodca a jeho právni nástupcovia oslobodení od správnych poplatkov, ktoré sa inak vyberajú v patentových veciach. Oslobodenie však prestáva, ak bola ponuka vynálezu zamietnutá.

Diel 3

Patenty.

§ 24.

Patenty sa udeľujú len pôvodcom vynálezov alebo ich dedičom.

§ 25.

(1) Patenty sa udeľujú na nové vynálezy, ktorých predmet možno priemyslove vyrábať alebo podľa ktorých možno postupovať pri prevádzaní výroby.

(2) Na vynálezy poživatín, liečiv a chemicky vyrobených látok sa patenty udeľujú, len pokiaľ ide o spôsob ich výroby.

§ 26.

(1) Či je prihlásený vynález nový, posudzuje sa podľa skôr podaných prihlášok, vydanej literatúry a všetkých vedomostí o používaní vynálezu, ktoré Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety získal.

(2) Pre posúdenie, či je vynález nový, rozhoduje čas podania jeho prihlášky.

§ 27.

Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety podrobuje riadne prihlásený vynález prieskumu, či splňuje podmienky udelenia patentu.

§ 28.

Pred udelením patentu sa prihlasovateľ môže na súde domáhať predbežného opatrenia, aby prihlásený vynález nebol používaný bez jeho súhlasu. Ak nedošlo k udeleniu patentu, možno od prihlasovateľa požadovať, aby nahradil ujmu z toho, že sa na jeho zákrok na súde prestal používať prihlásený vynález.

§ 29.

Po udelení patentu zapíše Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety patent do patentového registra, vydá prihlasovateľovi patentovú listinu a oznámi patent v Zbierke vynálezov.

§ 30.

Patent platí 15 rokov odo dňa, keď bol vynález prihlásený.

§ 31.

(1) Ten, komu bol udelený patent, alebo jeho právny nástupca (majiteľ patentu), môže patent previesť na niekoho iného alebo môže dať súhlas na používanie vynálezu (licencia).

(2) Bez súhlasu majiteľa patentu nesmie nik vynález používať.

(3) Vynález používa, kto jeho predmet priemyslove vyrába alebo kto podľa neho postupuje pri prevádzaní výroby.

§ 32.

Prevod patentu alebo udelenie súhlasu na používanie vynálezu nadobúda účinnosť zápisom do patentového registra.

§ 33.

Patent, právo na používanie vynálezu a právo z prihlášky nemôžu byť založené; sú taktiež vylúčené z exekúcie.

§ 34.

Právo na používanie vynálezu možno bez súhlasu majiteľa patentu previesť s hospodárskym celkom, na prevádzanie ktorého bolo určené.

§ 35.

Patent nepôsobí proti tomu, kto nezávisle od pôvodcu používal vynález pred jeho prihlásením alebo v tomto čase už vykonal pre používanie vynálezu potrebné opatrenia. Ak bol predchádzajúcim používateľom národný alebo komunálny podnik alebo štátny orgán alebo zariadenie, má štát právo predchádzajúceho používateľa vo všetkých národných a komunálnych podnikoch a štátnych orgánoch a zariadeniach.

§ 36.

Vynálezy, ktoré možno využiť na účely obrany vlasti, môže štát používať bez súhlasu oprávneného. Ak nedôjde k dohode s ním o náhrade, rozhodne o nej Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety.

§ 37.

(1) Ak nemožno dosiahnuť dohodu s oprávneným a ak to vyžaduje všeobecný záujem, môžu byť patent alebo právo na používanie vynálezu vyvlastnené. Vyvlastňovací výmer vydá Ministerstvo vnútra.

(2) V nebezpečenstve z omeškania môže Ministerstvo vnútra dať súhlas na používanie vynálezu pred vyvlastnením.

(3) Ak nedôjde k dohode o náhrade za vyvlastnený patent alebo za právo na používanie vynálezu, rozhodne o nej Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety.

§ 38.

Ak sa zneužíva na ujmu celku patent alebo právo na používanie vynálezu, môže ich Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety odňať.

§ 39.

Na Úrade pre vynálezy a zlepšovacie námety možno žiadať o určenie, že nie je porušením patentu v žiadosti označeného, ak sa vyrábajú priemyslove určité predmety alebo ak sa postupuje určitým spôsobom pri prevádzaní výroby.

§ 40.

Na vynález, ktorý nemožno použiť bez použitia iného skôr prihláseného vynálezu (základný vynález), na ktorý bol udelený patent, udelí sa patent závislý. Ak nebola závislosť patentu vyznačená, môže o to žiadať majiteľ patentu na základný vynález.

§ 41.

Ak zanikne alebo ak sa zruší základný patent, stáva sa závislý patent samostatným.

§ 42.

(1) Ak bol patent udelený inej osobe než pôvodcovi alebo jeho dedičovi, môže pôvodca (dedič) do jedného roka od udelenia patentu požiadať, aby patent bol na neho prepísaný.

(2) Prepis nie je na ujmu platnosti pôvodnej ponuky vynálezu štátu. Nedotýka sa ani udeleného práva na používanie vynálezu, okrem prípadu keď oprávnený pri nadobudnutí práva so zreteľom na všetky okolnosti vedel, že majiteľ patentu nie je pôvodcom vynálezu; pôvodca vstupuje prepisom do takého právneho pomeru na miesto majiteľa patentu.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia primerane, ak bol patent udelený len niektorému zo spolupôvodcov alebo jeho dedičovi.

§ 43.

Patent zaniká:

1. uplynutím doby jeho platnosti;

2. ak sa ho vzdá jeho majiteľ;

3. odňatím (§ 38);

4. ak sa nezaplatí včas správny poplatok.

§ 44.

(1) Patent sa zruší, ak sa zistí,

1. že vynález nezodpovedal podmienkam pre udelenie patentu alebo že sa na taký vynález patent neudeľuje, alebo

2. že jeho majiteľ nie je pôvodcom ani jeho právnym nástupcom. Patent sa však nezruší, ak bol patent prepísaný na pôvodcu (dediča).

(2) Zrušenie patentu pôsobí od začiatku jeho platnosti.

§ 45.

V spore o tom, kto je pôvodcom vynálezu, rozhoduje súd.

§ 46.

O sťažnosti proti rozhodnutiu Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety o ponuke vynálezu štátu a o odmene za prijatý vynález rozhoduje Štátny úrad plánovací. Rozhodnutie o sťažnosti proti iným rozhodnutiam Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety vo veciach vynálezov prislúcha Patentovému zboru (§ 63).

Hlava III.

Zlepšovacie námety.

§ 47.

Závody, podniky, úrady, orgány a zariadenia, ako aj ľudové družstvá a dobrovoľné organizácie prijímajú zlepšovacie námety, ktoré sú pre ne, poprípade pre niektorú z podriadených jednotiek nové a ktoré prispievajú k socialistickej výstavbe.

§ 48.

(1) Ak prihlási niekto zlepšovací námet, stáva sa zlepšovateľom, ak je námet prijatý.

(2) Ak bol prijatý zlepšovací námet, ktorý spoločne prihlásilo niekoľko zlepšovateľov, pokladajú sa za zlepšovateľov všetci spoločne.

§ 49.

Kto preukáže, že mu bol jeho zlepšovací námet odňatý nesúdružským činom, vstupuje na miesto toho, kto odňatý námet prihlásil.

§ 50.

Z rovnakých zlepšovacích námetov má na tom istom mieste prednosť námet skôr došlý.

§ 51.

Kto je v pracovnom pomere, prihlasuje zlepšovací námet spravidla vo svojom závode. Inak sa zlepšovacie námety prihlasujú na Úrade pre vynálezy a zlepšovacie námety.

§ 52.

Zlepšovací námet možno prihlásiť aj ústne.

§ 53.

(1) O prijatí zlepšovacieho námetu musí byť rozhodnuté v predpísanej lehote.

(2) Ak bol zlepšovací námet prijatý, vydá sa zlepšovateľovi zlepšovateľské osvedčenie.

§ 54.

(1) Prijatím zlepšovacieho námetu nadobúda zlepšovateľ nárok na odmenu. Za zvlášť významný zlepšovací námet môže byť odmenený i zlepšovateľ, ktorý vypracovaním námetu splnil svoju pracovnú úlohu.

(2) Výška odmeny závisí od spoločenského významu prijatého námetu.

(3) Odmeny za prijaté zlepšovacie námety, ktoré prislúchajú zlepšovateľom, sú oslobodené od daní; sú tiež vylúčené z exekúcie v rozsahu, ktorý určí vláda nariadením.

(4) Okrem odmeny môžu byť zlepšovateľovi poskytnuté aj osobitné výhody.

§ 55.

O spolupráci zlepšovateľa na skúšaní, technickom vyhotovení, zavedení, rozvoji a využití zlepšovacieho námetu platia primerane predpisy o spolupráci pôvodcu vynálezu ponúknutého štátu (§ 19).

§ 56.

Spory o spoločné zlepšovacie námety a o rozdelenie odmeny za ne pripadajúcej, ako aj o zlepšovacie námety odňaté nesúdružským činom, rozhoduje súdružský rozhodca (§ 65).

§ 57.

Proti rozhodnutiu, ktorým bolo prijatie zlepšovacieho námetu zamietnuté, alebo proti rozhodnutiu o odmene možno podať sťažnosť. Ak nebolo vyhovené sťažnosti proti zamietnutiu zlepšovacieho námetu, môže sťažovateľ požiadať Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety, aby rozhodol, či námet je upotrebiteľný na účely socialistickej výstavby; ak rozhodne úrad, že námet je upotrebiteľný na účely socialistickej výstavby, je kompetentný ústredný úrad povinný o prijatí znovu rozhodnúť.

Hlava IV.

Orgány.

Diel 1.

Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety.

§ 58.

(1) Vo veciach vynálezov a zlepšovacích námetov vykonáva pôsobnosť podľa tohto zákona Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety so sídlom v Prahe.

(2) Pri výkone svojej pôsobnosti Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety úzko spolupracuje s Revolučným odborovým hnutím.

§ 59.

Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety organizuje a vedie predseda. Predsedu a jeho námestníka vymenúva a odvoláva vláda.

§ 60.

Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety vydáva Zbierku vynálezov, v ktorej oznamuje dôležité skutočnosti o udelených patentoch.

§ 61.

Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety vedie patentový register, v ktorom sa zapisujú dôležité skutočnosti o udelených patentoch.

§ 62.

Patenty na tajné vynálezy (§ 71) sa zapisujú do protokolu oddeleného od patentového registra. Zápisy v tomto protokole majú právne účinky zápisov v patentovom registri.

Diel 2.

Patentový zbor.

§ 63.

Patentový zbor pri Štátnom úrade plánovacom rozhoduje v prípadoch týmto zákonom určených (§ 46) o sťažnostiach proti rozhodnutiu Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety vo veciach vynálezov.

§ 64.

(1) Na čele Patentového zboru je predseda.

(2) Predsedu a jeho námestníka vymenúva a odvoláva vláda; členov Patentového zboru vymenúva a odvoláva minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho.

(3) Patentový zbor rozhoduje v trojčlenných senátoch.

Diel 3.

O súdružských rozhodcoch.

§ 65.

Spory o spoločné zlepšovacie námety a o rozdelenie odmeny za ne pripadajúcej, ako aj o zlepšovacie námety odňaté nesúdružským činom rozhodujú súdružskí rozhodcovia, ktorých ustanovuje kompetentný zväz Revolučného odborového hnutia.

§ 66.

Súdružský rozhodca je rozhodcovským súdom.


Hlava V.

Spoločné, splnomocňovacie a záverečné ustanovenia.

§ 67.

(1) Úrady, orgány, ústavy, zariadenia, organizácie, ako aj závody, podniky a ľudové družstvá postupujú pri výkone svojich úloh podľa tohto zákona tak, aby bol zistený skutočný stav veci čo najúčelnejšie a najrýchlejšie. Pritom dávajú pracujúcim potrebný návod na uskutočnenie ich úkonov v konaní a poučujú ich o právnych následkoch spojených s týmito úkonmi alebo s ich opomenutím.

(2) Každý môže upozorniť na okolnosti dôležité pre rozhodnutie alebo opatrenie a každý je povinný na vyzvanie Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety, Patentového zboru alebo súdružského rozhodcu spolupôsobiť pri zisťovaní skutočného stavu.

§ 68.

Súdy a orgány štátnej správy, ktorým prislúcha výkon verejnej správy, sú povinné vyhovieť dožiadaniu Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety, Patentového zboru a súdružského rozhodcu.

§ 69.

Pracovníci pôsobiaci pri poskytovaní porád a pomoci pre vynálezcov a zlepšovateľov, ako aj osoby ustanovené na prejímanie prihlásených zlepšovacích námetov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie. Sú tiež povinní zložiť sľub, že nezneužijú dôveru vynálezcov a zlepšovateľov a že si neprisvoja oznámené námety či už pre seba alebo pre niekoho iného.

§ 70.

Vynálezcovia, zlepšovatelia a všetci, ktorí sa o vynáleze alebo zlepšovacom námete dozvedeli, sú povinní dbať, aby sa vynález alebo zlepšovací námet nedostal do rúk nepovolaných osôb alebo aby sa takým osobám nestal známym.

§ 71.

(1) Vynálezy a zlepšovacie námety, ktoré slúžia na účely obrany vlasti, sú tajné. Okrem toho sú tajné aj vynálezy a zlepšovacie námety, ktoré v inom štátnom záujme za tajné vyhlási Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety.

(2) Vláda sa splnomocňuje, aby upravila právne pomery, týkajúce sa tajných vynálezov a zlepšovacích námetov, a konanie o takých vynálezoch a zlepšovacích námetoch odchýlne od ustanovení tohto zákona.

§ 72.

Previesť patent na cudzinca alebo udeliť cudzincovi súhlas na používanie vynálezu je dovolené len so súhlasom Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety.

§ 73.

(1) Československí občania môžu prihlásiť vynález v cudzine alebo tam udeliť právo na používanie len so súhlasom Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety.

(2) Československí občania, ktorí sú pôvodcami vynálezov alebo ich právnymi nástupcami, sú na vyzvanie Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety povinní vynálezy prihlásiť v cudzine a tam vykonať im určené úkony a opatrenia.

§ 74.

Ustanovenia medzinárodných zmlúv nie sú týmto zákonom dotknuté.

§ 75.

Cudzinci majú za podmienok vzájomnosti a v jej rozsahu rovnaké práva ako československí občania.

§ 76.

Kto nemá na území Československej republiky bydlisko alebo sídlo, musí byť v konaní podľa tohto zákona zastúpený niektorou z organizácií alebo osôb, ktoré vyhláškou v úradnom liste určí minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode s kompetentným ministrom.

§ 77.

(1) Práva prednosti podľa ustanovení medzinárodných zmlúv sa prihlasovateľ musí domáhať už v prihláške vynálezu.

(2) V jednej prihláške sa možno domáhať práva prednosti podľa medzinárodných zmlúv len z jednej skoršej prihlášky.

§ 78.

(1) Vláda sa splnomocňuje, aby ustanovila zásady o odmeňovaní prijatých vynálezov a zlepšovacích námetov, o odmeňovaní pracujúcich, ktorých pričinením bolo umožnené technické vyhotovenie, zavedenie, využitie alebo rozšírenie vynálezu alebo zlepšovacieho námetu, a upravila povinnosť uhradiť náklady na odmenu a na skúšanie, technické vyhotovenie a zavedenie vynálezu alebo zlepšovacieho námetu.

(2) Vláda sa splnomocňuje, aby nariadením upravila prihlasovanie vynálezov a zlepšovacích námetov, konanie o vynálezoch a zlepšovacích námetoch, podmienky, za ktorých sa prijatie zlepšovacieho námetu odvolá, ako aj organizáciu Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety, Patentového zboru a súdružských rozhodcov, a vydala podrobné predpisy na vykonanie tohto zákona.

§ 79.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1952; vykoná ho minister - predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

§ 22.

(1) Zrušujú sa ustanovenia zákona č. 6/1952 Sb., o vynálezoch a zlepšovacích námetoch, pokiaľ sú v rozpore s nariadením č. 48/1953 Sb.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ing. Púčik v. r.