73

Zákon

zo dňa 11. decembra 1952

o dani z obratu.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Daň z obratu (ďalej len „daň“) je nástrojom rozdelenia a znovurozdelenia národného dôchodku.

§ 2

Platitelia dane

(1) Platitelia dane1) sú:

a) štátne podniky, štátne hospodárske organizácie, združenia s právnou subjektivitou, akciové spoločnosti, obchodné spoločnosti, štátna organizácia Česko-slovenské štátne dráhy a špecializované železničné organizácie, bytové, spotrebné, výrobné a iné družstvá, zväzy družstiev, Ústredná rada družstiev, družstevné podniky a jednotné roľnícke družstvá, spoločné podniky, podniky a hospodárske zariadenia spoločenských organizácií;

b) podniky zahraničného obchodu, účelové zahraničnoobchodné organizácie, združenia pre zahraničný obchod, podniky so zahraničnou majetkovou účasťou;

c) fyzické osoby (podnikatelia), ktoré boli zapísané do podnikového registra;

d) subjekty so sídlom v cudzine vykonávajúce hospodársku činnosť na území Česko-slovenskej federatívnej republiky.

(2) Daň vyrovnávajú aj niektoré rozpočtové a iné štátne organizácie a organizácie s medzinárodným prvkom na území Česko-slovenskej federatívnej republiky, ak tak ustanovuje Federálne ministerstvo financií, pokiaľ ide o subjekty v pôsobnosti orgánov federácie, a Ministerstvo financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ak ide o ostatné subjekty.

(3) Ak sa ďalej používa pojem „podnik“, rozumejú sa ním subjekty uvedené v odsekoch 1 a 2.

§ 3

Predmet dane

(1) Dani podlieha obrat z predaja tovaru vlastnej výroby alebo vlastného nákupu a tovaru z dovozu (ďalej len „tovar“); obrat toho istého tovaru sa zdaňuje iba raz.

(2) Ak dodáva podnik tovar do vlastných maloobchodných predajní, považuje sa za predaj tovaru jeho prevod do týchto predajní.

(3) Dani podlieha vnútropodnikové použitie tovaru, ak tak určí minister financií a ak určí tovar, na ktorý sa jeho opatrenie vzťahuje.

(4) Obrat z predaja tovaru do zahraničia nepodlieha dani.

(5) Dovoz neobchodného tovaru nepodlieha dani; vzťahujú sa naň predpisy o cle.

§ 4.

Zdaniteľný obrat.

(1) Zdaniteľným obratom je predajná cena tovaru.

(2) Zdaniteľným obratom je takisto predajná cena tovaru realizovaného na území Česko-slovenskej federatívnej republiky v jednotkách cudzej meny.

(3) Zdaniteľný obrat vzniká vyhotovením faktúry a ak nebola faktúra vyhotovená, vyhotovením iného dokladu o predaji, poprípade o vnútropodnikovom použití tovaru.

§ 6

Určenie dane

Federálne ministerstvo financií určí spôsob výpočtu dane vo vykonávacej vyhláške a sadzby v Sadzobníku dane z obratu.

§ 7.

Odvod a sročnosť dane.

Podnik je povinný si sám daň vypočítať. Ministerstvo financií určí, za aké obdobia a v ktorých lehotách sa daň odvádza.

§ 8.

Daňové hlásenie a opravné prostriedky.

(1) Podnik je povinný predložiť miestne príslušnému finančnému orgánu2) (ďalej len „finančný orgán“) hlásenie o dani z obratu (ďalej len „hlásenie“) na predpísanom tlačive v lehotách ustanovených vykonávacou vyhláškou. Podnik je povinný podať na vyzvanie finančného orgánu vysvetlenie, opravu alebo doplnenie hlásenia.

(2) Finančný orgán preskúma hlásenie, a ak sa odchyľuje ním vypočítaná daň od dane podľa hlásenia, upovedomí o rozdiele podnik.

(3) Ak zistí podnik dodatočne, že hlásenie, ktoré predložil finančnému orgánu, je nesprávne alebo neúplné, je povinný to bezodkladne oznámiť finančnému orgánu a zároveň uviesť, v čom záleží nesprávnosť alebo neúplnosť. Ak ide o opravu hlásenia, ktorá má mať za následok sníženie dane, môže podnik opraviť hlásenie najneskoršie do šiestich mesiacov po uplynutí kalendárneho mesiaca (štvrťroka), ktorého sa hlásenie týka.

(4) Podnik je povinný podať do 31. januára po uplynutí kalendárneho roka vyúčtovanie dane príslušnému finančnému orgánu na predpísanom tlačive, v ktorom uvedie daňovú povinnosť a platby na daň. Finančný orgán preskúma vyúčtovanie a v prípade, že zistí nezhody, oznámi podniku do tridsiatich dní odo dňa podania vyúčtovania rozdiely medzi vyúčtovaním podniku a vyúčtovaním finančného orgánu.

§ 9.

Registrácia a oznamovacia povinnosť.

(1) Podniky sú povinné prihlásiť sa na daňovú registráciu na miestne príslušných finančných orgánoch podľa svojho sídla. Finančný orgán vedie na účely dane kataster podnikov, v ktorom vyznačuje daňovo dôležité skutočnosti a súvislosti.

(2) Podnik písomne oznámi finančnému orgánu začatie podnikovej činnosti, a to do pätnásť dní od jej začatia. Taktiež oznámi do pätnásť dní zmeny, ukončenie, zastavenie alebo presídlenie.

§ 10

Použitie účtovníctva

Údaje účtovníctva slúžia aj daňovým účelom.

§ 11.

Oprava zdaniteľného obratu.

Zo zdaniteľného obratu sa vylúči suma zodpovedajúca predajnej cene tovaru vráteného odberateľom, pokiaľ dodavateľ nedostal odplatu za tento tovar alebo odplatu zaň prijatú vrátil odberateľovi.

§ 12.

Kompetencia.

(1) Príslušnosť sa spravuje miestom, v ktorom je sídlo podniku.

(2) Minister financií môže upraviť kompetenciu v jednotlivých prípadoch inak.

§ 13.

Kontrola dane. Súčinnosť.

(1) Podniky podliehajú kontrole finančných orgánov, účelom ktorej je priamo v podniku preverovať podľa skutočností rozhodných pre daň včasnosť, správnosť a úplnosť odvodu dane a hlásení.

(2) Úrady a orgány štátnej správy, podniky, organizácie, inštitúcie, ako i občania sú povinní podávať správne, pravdivé a včas všetky údaje a zprávy, ktoré od nich budú požadovať na účely dane finančné orgány.

§ 14

Penále a zvýšenie dane

(1) Ak nebola sročná daň včas odvedená (§ 7), zaplatí podnik za každý deň oneskorenia penále vo výške 0,1 % dlhovanej sumy.

(2) Ak nebolo hlásenie podané včas (§ 8), môže sa daň zvýšiť až o 1 %.

(3) Ak finančný orgán zistí, že hlásenie bolo nesprávne alebo neúplné, je oprávnený skrátenú daň zvýšiť o 20 %. Ak podnik zistí nesprávnosť alebo neúplnosť sám a podá dodatočné hlásenie, je finančný orgán oprávnený skrátenú daň zvýšiť o 10 %.

§ 15

Vymáhanie dane

Ak podnik nezaplatí daň v lehote, zašle finančný orgán príslušnej banke alebo sporiteľni príkaz na vybratie a súčasne o tom upovedomí podnik. Tento príkaz vykoná banka alebo sporiteľňa prednostne.

§ 16.

Premlčanie.

(1) Daň nemožno požadovať, ak uplynuly tri roky od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla zdaniteľnosť obratu.

(2) Ak je vykonaný úkon na zistenie alebo vymáhanie dane, plynie premlčacia lehota znovu od uplynutia kalendárneho roka, v ktorom bol podnik o tomto úkone upovedomený.

§ 17.

Osobitné spôsoby vyberania dane.

Pri tovare podliehajúcom puncovej povinnosti sa daň vyberá pri puncovaní, pokiaľ minister financií neustanoví inak a neurčí tovar, na ktorý sa jeho opatrenie vzťahuje; na daň vyberanú pri puncovaní sa vzťahujú predpisy o puncovaní.

§ 18.

Najvyššie vedenie a dozor.

Najvyššie vedenie, dozor a vydávanie smerníc zásadného rázu prislúcha Ministerstvu financií.

§ 19.

Splnomocnenie.

(1) Minister financií sa splnomocňuje, aby podľa potrieb štátneho národohospodárskeho plánu vyhláškou v Úradnom liste alebo iným vhodným spôsobom

a) vydával predpisy na vykonávanie zákona,

b) upravil inak zdanenie v prípadoch, kde to vyžaduje úspešné plnenie štátneho národohospodárskeho plánu alebo iné dôležité záujmy alebo hospodárnejší spôsob vykonávania tohto zákona.

(2) Ministerstvo financií sa splnomocňuje, aby upravilo konanie vo veciach tejto dane.


§ 20.

Záverečné ustanovenie.

Zákon č. 283/1948 Sb., o všeobecnej dani, v znení zákona č. 263/1949 Sb. sa zrušuje.

§ 21.

Účinnosť zákona.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy.
Zákon č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.
Zákon č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní fyzických osôb.

2) Zákon Českej národnej rady č. 33/1970 Zb. o finančných správach.Zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach.