Nariadenie vlády č. 106/1952 Zb.Nariadenie o presune pôsobnosti v sbere železného a kovového odpadu (šrotu)

Čiastka 45/1952
Platnosť od 31.12.1952 do09.06.1960
Účinnosť od 01.01.1953 do09.06.1960
Zrušený 68/1960 Zb.

OBSAH

106

Vládne nariadenie

zo dňa 18. novembra 1952

o presune pôsobnosti v sbere železného a kovového odpadu (šrotu).

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Pôsobnosť Ministerstva ľahkého priemyslu, pokiaľ ide o sber odpadovej ocele, zlomkovej liatiny, odpadov a zvyškov obyčajných kovov (§ 2 ods. 1 č. 1 a 2 vládneho nariadenia č. 34/1951 Sb., o sberných surovinách), ako aj iných hutných surovín, sa prenáša na Ministerstvo hutného priemyslu a rudných baní.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykonajú ho ministri ľahkého priemyslu a hutného priemyslu a rudných baní.


Zápotocký v. r.

Bílek v. r.

Málek v. r.