Predpisy v roku 1974

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 57 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
3/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave 28.02.1974
4/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou 28.02.1974
5/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o technickej a inej pomoci cestným vozidlám uskutočňujúcim medzinárodnú dopravu 28.02.1974
6/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky 28.02.1974
7/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 28.02.1974
8/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Veľká Fatra 13.02.1974
9/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Vihorlat 13.02.1974
11/1974 Zb. Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o geodetických prácach vo výstavbe 01.03.1974
12/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Bedřicha Smetanu 19.02.1974
13/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok 01.04.1974
14/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom 06.03.1974
15/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rastlín 06.03.1974
16/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva 06.03.1974
17/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v kultúrnej, vedeckej a príbuzných oblastiach 06.03.1974
18/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o otvorení hraničného priechodu na československo-poľských štátnych hraniciach Krnov-Pietrowice 06.03.1974
19/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom 01.01.1974
20/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a ďalších orgánov velenia Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy 06.03.1975
21/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana 06.03.1974
22/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky 06.03.1974
24/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vovolebnom obvode číslo 45 - Martin
25/1974 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodnom stravovaní 01.04.1974
27/1974 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Juhomoravskom kraji ako stavebný úrad I. stupňa 28.03.1974
28/1974 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zrušení dane z motorových vozidiel 01.04.1974
29/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií č. 99/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z motorových vozidiel 01.04.1974
32/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 46 a 83
33/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o príspevkoch a náhradách, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi 01.05.1974
34/1974 Zb. Vyhláška federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou se mení vyhláška č. 41/1965 Zb., o používaní vlastných osobných vozidiel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch 16.04.1974
35/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 102/1973 Zb. o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1974 01.05.1974
36/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy 01.05.1974
37/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva 01.05.1974
39/1974 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Lučenci, ktorou sa určuje Mestský národný výbor vo Fiľakove ako stavebný úrad 16.04.1974
40/1974 Zb. Zákon o Zbore národnej bezpečnosti 01.07.1974
41/1974 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky 07.05.1974
42/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o preukazovaní príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti 01.07.1974
43/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti 01.07.1974
44/1974 Zb. Colný zákon 01.01.1975
45/1974 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
47/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zmene vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 3/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zriadení podniku Polytechna, podniku zahraničného obchodu, na sprostredkovanie technickej spolupráce v znení vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 32/1961 Zb. 08.05.1974
48/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 163/1960 Zb. o zriadení Tuzexu, podniku zahraničného obchodu 08.05.1974
49/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou 15.06.1974
50/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou 15.06.1974
51/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou 15.06.1974
52/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou 15.06.1974
53/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o nepremlčateľnosti vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti 15.06.1974
54/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci vo vodnom hospodárstve na hraničných vodách 15.06.1974
55/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebnom obvode číslo 75 - Partizánske, okres Topoľčany
56/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch číslo 131 až 136
57/1974 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov 01.07.1974
59/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vykonávaný cestnej taxislužby 01.07.1974
60/1974 Zb. Smernica Ústrednej rady odborov o postavení a úlohách ROH pri spoločenskej kontrole závodného stravovania a pri zabezpečovaní jeho rozvoja 10.06.1974
61/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o nešírení jadrových zbraní 06.07.1974
62/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zákaze umiestňovania jadrových zbraní a iných zbraní hromadného ničenia na dne morí a oceánov a v jeho podzemí 06.07.1974
63/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou 06.07.1974
64/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou 06.07.1974
65/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Švédskom 06.07.1974
66/1974 Zb. Ústavný zákon o zmenách štátnych hraníc s Rakúskou republikou 04.07.1974
67/1974 Zb. Zásady, ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizáciách riadených ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi, schválené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky č.175 z 12. júna 1974
68/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa ustanovujú odchýlky z ustanovení zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch 01.08.1974
69/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti 01.09.1974
72/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí na vykonanie niektorých ustanovení zákona o materskom príspevku 25.07.1974
73/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signáloch po kábloch 01.10.1974
75/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 146/1973 Zb. o úprave pracovného času a presune pracovného voľna v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 v súvislosti s 29. augustom 01.08.1974
76/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 80/1963 Zb. o organizácii bytového hospodárstva národných výborov 01.01.1974
77/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1975 28.08.1974
79/1974 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností 01.09.1974
82/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1974 13.09.1974
84/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík 13.09.1974
86/1974 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých ustanovení o hospodárskych záväzkoch na úseku zahraničného obchodu 13.09.1974
87/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o režime na československo-sovietskych štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach 10.10.1974
88/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov a ochranných známok pri uskutočňovaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce 10.10.1974
89/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o leteckej doprave 10.10.1974
90/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci a priemyselnej kooperácii medzi Československom a Indiou 10.10.1974
91/1974 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch 01.01.1975
92/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov a Federálneho ministerstva vnútra o povoľovaní amatérskych vysielacích rádiových staníc 04.10.1974
93/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1969 Zb. o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich 04.10.1974
94/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka 02.11.1974
95/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie 02.11.1974
96/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel 02.11.1974
103/1974 Zb. Zákon o poľnohospodárskej dani 01.01.1975
104/1974 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach 01.01.1975
105/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 131 a č. 149 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky a vo volebnom obvode č. 36 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
106/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani 01.01.1975
108/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o plemenitbe hospodárskych zvierat 01.01.1975
110/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami 01.01.1975
111/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v roku 1975 01.01.1975
112/1974 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
113/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu, v znení č. 171/1973 Zb. 01.01.1975
114/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Janka Jesenského 27.11.1974
115/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o riešení občianskoprávnych sporov vznikajúcich zo vzťahov hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce v rozhodcovskom konaní 12.12.1974
116/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o postupe pri vyšetrovaní udalostí na spoločných štátnych hraniciach 11.12.1974
119/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb. 01.01.1975
120/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc 01.01.1975
122/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o dráhach 01.01.1975
124/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou 01.01.1975
125/1974 Zb. Zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1975 01.01.1975
126/1974 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 226/1694 Zb. o vnútrozemskej plavbe 01.01.1975
127/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode číslo 87 - Banská Štiavnica
133/1974 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1975 01.01.1975
134/1974 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani 01.01.1975
135/1974 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe vo vodnom hospodárstve 01.04.1975
136/1974 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
137/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vnútrozemskej plavbe 01.01.1975
138/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku 12.01.1975
139/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Prahe a v Berlíne 12.01.1975
Presunúť na začiatok