Redakčné oznámenie č. 136/1974 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 26/1974
Platnosť od 23.12.1974 do31.12.2005
Zrušený 301/2005 Z. z.

136

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb

1. v úplnom znení zákona o trestnom konaní súdnom (Trestného poriadku) č. 148/1973 Zb. v slovenskom vydaní

2. v zákone Českej národnej rady č. 97/1974 Zb. o archívnictve v slovenskom vydaní

3. vo vyhláške Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové č. 107/1974 Zb., ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory vo Východočeskom kraji ako stavebné úrady, v slovenskom vydaní

4. vo vyhláške Ministerstva vnútra Českej socialistitckej republiky č. 117/1974 Zb., ktorou sa ustanovujú kritériá na posudzovaie písomností ako archiválií a podrobnosti skartačného konania, v českom i slovenskom vydaní

1. V § 163 ods. 3 v 1. riadku má byť miesto „Obvinenému sa uznesie ...“ správne „Obvinenému sa uznesenie ...";

v § 266 ods. 2 v 1. riadku má byť miesto „Proti výkonu o treste ..." správne „Proti výroku o treste ...";

v § 270 ods. 1 má posledná časť vety správne znieť: „aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.";

v § 284 je 2. odsek chybne označený ako (3), má byť (2);

v § 325 ods. 1 veta za bodkočiarkou má správne znieť: „predseda senátu preruší výkon trestu vždy, ak ide o ťarchavú ženu ...";

v § 351 ods. 1 začiatok prvej vety má správne znieť: „Výkon ochranného liečenia nariadí predseda senátu liečebnému ústavu, ...".

2. V § 14 ods. 1 má začiatok prvej vety správne znieť: „Poradným orgánom ministra vnútra ... ";

v § 29 ods. 1 má začiatok prvej vety správne znieť: „Doterajšie archívy, ktoré zodpovedajú archívom ...".

3. § 2 má správne znieť: „Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.".

4. V § 5 ods. 2 v druhom riadku má byť miesto „po vyradení písomnosti." správne „po vybavení písomnosti".

Redakcia