Vyhláška č. 20/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a ďalších orgánov velenia Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974
Účinnosť od 06.03.1975
Redakčná poznámka

Pre Československú socialistickú republiku nadobudol Dohovor platnosť 25. decembrom 1973.

20

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. januára 1974

o Dohovore o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a ďalších orgánov velenia Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy


Dňa 24. apríla 1973 bol v Moskve podpísaný Dohovor o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a ďalších orgánov velenia Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy.

Prezident republiky Dohovor ratifikoval a ratifikačná listina bola uložená u depozitára Dohovoru vlády Zväzu sovietskych socialistických republík 25. decembra 1973.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 6 ods. 3 dňa 21. novembra 1973. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť 25. decembrom 1973.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHOVOR
o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a ďalších orgánov velenia Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy

Vlády Bulharskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík

spravujúc sa zásadami Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísanej vo Varšave 14. mája 1955,

prihliadajúc na Uznesenie členských štátov Varšavskej zmluvy prijaté na porade Politického poradného výboru 17. marca 1969 v Budapešti,

konštatujúc, že všeobecné funkcie a určenie Štábu a ďalších orgánov velenia Spojených ozbrojených síl sú ustanovené v dokumentoch prijatých členskými štátmi Varšavskej zmluvy,

rešpektujúc Štatút Spojených ozbrojených síl a Spojeného velenia členských štátov Varšavskej zmluvy,

uznávajúc, že na plnenie funkcií uložených Štábu a ďalším orgánom velenia Spojených ozbrojených síl treba im poskytnúť právnu spôsobilosť, výsady a imunity,

sa dohodli takto:

Článok 1

1. Štáb Spojených ozbrojených síl sa skladá z generálov, admirálov a dôstojníkov členských štátov Varšavskej zmluvy, ktorým sa pri výkone služobných povinností poskytujú výsady a imunity podľa tohto Dohovoru.

V Štábe Spojených ozbrojených síl pracujú tiež pracovníci pridelení štátom sídla Štábu, z ktorých časť požíva výsady a imunity za podmienok ustanovených týmto Dohovorom. Na kategórii a počte pracovníkov, ktorí požívajú výsady a imunity sa dohodnú Štáb Spojených ozbrojených síl a generálne (hlavné) štáby armád zmluvných štátov Dohovoru. Menovitý zoznam týchto pracovníkov oznamuje Štáb Spojených ozbrojených síl každoročne generálnym (hlavným) štábom armád zmluvných štátov Dohovoru.

2. Na účely tohto Dohovoru výraz „Štáb Spojených ozbrojených síl“ znamená aj ďalšie orgány velenia Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy.

3. Sídlom Štábu Spojených ozbrojených síl je Moskva.

Článok 2

Štáb Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy je právnickou osobou a na účely výkonu funkcií, pre ktoré sa utvoril, je oprávnený:

a) uzavierať dohody;

b) nadobúdať, najímať a scudzovať majetok;

c) konať pred súdom.

Článok 3

1. Štáb Spojených ozbrojených síl požíva na území každého zmluvného štátu tohto Dohovoru právnu spôsobilosť, výsady a imunity ustanovené týmto Dohovorom.

2. Miestnosti Štábu Spojených ozbrojených síl, jeho majetok, aktíva a dokumenty bez ohľadu na to, kde sú, požívajú imunity voči akémukoľvek správnemu a súdnemu zásahu, s výnimkou, keď Štáb sa sám zriekol imunity v ktoromkoľvek jednotlivom prípade.

3. Štáb Spojených ozbrojených síl je oslobodený od priamych daní, dávok a poplatkov na území každého zo zmluvných štátov Dohovoru. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na odplaty za skutočne preukázané služby a za komunálne služby.

4. Štáb Spojených ozbrojených síl je oslobodený od colných poplatkov a obmedzení pri dovoze a vývoze predmetov určených na služobnú potrebu.

5. Štáb Spojených ozbrojených síl požíva na území každého zmluvného štátu tohto Dohovoru rovnaké výhody, pokiaľ ide o prednosť, tarify a poplatky v poštovom, telegrafnom a telefónnom styku, aké v tom štáte požíva vlastné vojenské velenie alebo diplomatické misie.

Článok 4

1. Funkcionárom Štábu Spojených ozbrojených síl pri plnení ich služobných povinností sa poskytujú na území každého zmluvného štátu tohto Dohovoru tieto výsady a imunity:

a) nedotknuteľnosť všetkých písomností a dokumentov;

b) rovnaké colné výhody, aké, pokiaľ ide o osobnú batožinu, dotyčný štát poskytuje členom diplomatických misií;

c) oslobodenie od osobných plnení a od priamych daní a dávok z platu vyplácaného funkcionárom Štábu Spojených ozbrojených síl štátom, ktorý ich vymenoval;

d) imunita voči zatknutiu alebo zadržaniu a vyňatie spod jurisdikcie súdnych a správnych orgánov pre každú ich činnosť ako funkcionárov.

Ustanovenia bodov „b“ a „c“ sa vzťahujú na členov rodín žijúcich spoločne s funkcionármi Štábu Spojených ozbrojených síl.

2. Náčelník Štábu Spojených ozbrojených síl a jeho námestníci požívajú na území všetkých zmluvných štátov tohto Dohovoru okrem výsad a imunít uvedených v odseku 1 tohto článku aj výsady a imunity poskytované v dotyčnom štáte diplomatickým zástupcom. Uvedené osoby dostanú diplomatické preukazy.

3. Výsady a imunity uvedené v tomto článku sa poskytujú osobám, o ktorých sa zmieňuje, výlučne v záujme výkonu ich služobných funkcií. Hlavný veliteľ Spojených ozbrojených síl má po dohode s ministrom obrany príslušného štátu právo a povinnosť zriecť sa imunity funkcionára Štábu vo všetkých prípadoch, keď imunita je prekážkou výkonu súdnictva a keď zrieknutie sa imunity nebude na ujmu cieľom, pre ktoré bola imunita poskytnutá.

4. Funkcionárom Štábu Spojených ozbrojených síl a členom ich rodín vydá Štáb osobitné preukazy potvrdzujúce právo na výsady a imunity.

Funkcionári Štábu Spojených ozbrojených síl a členovia ich rodín sú oslobodení od povinného hlásenia a od registrácie cudzincov. Registruje ich Štáb Spojených ozbrojených síl.

5. Ustanovenia odsekov 1, 2, 3 a 4 tohto článku neplatia vo vzťahoch medzi funkcionármi Štábu Spojených ozbrojených síl a členmi ich rodín a orgánmi štátu, ktorého sú občanmi, alebo štátu, na území ktorého sú trvalo usadení.

6. Osoby, ktoré požívajú výsady a imunity uvedené v tomto Dohovore, sú povinné rešpektovať zákony štátu, na území ktorého sa zdržiavajú, a nemiešať sa do vnútorných vecí tohto štátu.

Článok 5

V prípade, keď sa hlavný veliteľ Spojených ozbrojených síl zriekol imunity funkcionára Štábu v súlade s článkom 4 tohto Dohovoru, použijú sa, pokiaľ ide o osobu, ktorá sa dopustila porušenia predpisov v oblasti trestného alebo správneho práva, právne predpisy štátu, na území ktorého došlo k porušeniu právnych predpisov, a konajú vojenské justičné orgány tohto štátu príslušné na stíhanie trestného konania.

Vojenské justičné orgány zmluvných štátov tohto Dohovoru sa môžu navzájom na seba obracať so žiadosťou o právnu pomoc v jednotlivých veciach. Také žiadosti sa budú blahovoľne posudzovať.

Článok 6

1. Tento Dohovor vyžaduje ratifikáciu štátov, ktoré ho podpísali, v súlade s ich ústavnými predpismi.

2. Ratifikačné listiny sa uložia u vlády Zväzu sovietskych socialistických republík, ktorá sa týmto ustanovuje za depozitára tohto Dohovoru.

3. Dohovor nadobudne platnosť dňom, keď sa u depozitára uložia ratifikačné listiny troch štátov. Pre ďalšie štáty, ktoré Dohovor podpísali, nadobudne platnosť dňom uloženia ich ratifikačných listín.

4. Prípadné sporné otázky, ktoré vzniknú pri výklade a uskutočňovaní tohto Dohovoru, budú riešiť zmluvné štáty tohto Dohovoru rokovaním medzi veliteľstvami zmluvných štátov alebo diplomatickou cestou, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, na ktorom sa dohodli.

5. Tento Dohovor bol spísaný v jednom vyhotovení v ruskom jazyku. Dohovor sa uloží u vlády Zväzu sovietskych socialistických republík, ktorá jeho overené odpisy zašle vládam všetkých ostatných štátov, ktoré ho podpísali, a taktiež upovedomí tieto vlády a Štáb Spojených ozbrojených síl o uložení každej listiny.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento Dohovor.

Spísané v Moskve 24. apríla 1973.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.