Vyhláška č. 65/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Švédskom

Čiastka 10/1974
Platnosť od 21.06.1974
Účinnosť od 06.07.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 6 nadobudla dohoda platnosť dňom podpisu.

65

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. marca 1974

o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Švédskom


Dňa 30. marca 1973 bola v Stokholme podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Švédskom.

Podľa svojho článku 6 nadobudla dohoda platnosť dňom podpisu.

Český preklad dohody a vymenených listov sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Švédskom

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Švédska,

berúc do úvahy, že existujú priaznivé podmienky pre ďalšie rozšírenie obchodných a ekonomických vzťahov a

prajúc si podporiť a uľahčiť rozvoj obchodných a hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami na ich vzájomný prospech,

dohodli sa takto:

Článok 1

Obe vlády majú za svoj cieľ a budú sa usilovať o utváranie podmienok pre stále a podstatné zvyšovanie obchodu medzi oboma krajinami tak v tovare, ktorý sa medzi nimi tradične vymieňa, ako aj v novom tovare. Potvrdzujú takto svoj záujem na väčšom členení obchodu.

Článok 2

Výmena tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať v súlade s pravidlami Všeobecnej dohody o clách a obchode a s touto dohodou.

Príslušné úrady sa budú usilovať v najväčšej možnej miere zjednodušiť administratívne formality týkajúce sa dovozu a vývozu.

Vhodná úprava na každý rok pre dovoz tovaru pochádzajúceho z Československej socialistickej republiky do Švédska a pre dovoz tovaru pochádzajúceho zo Švédska do Československej socialistickej republiky sa bude určovať ročne a zaznamenávať v protokole v súlade s článkom 5 tejto dohody.

Článok 3

Obe vlády, berúc do úvahy osobitnú dôležitosť priemyselnej kooperácie pre budúci rozvoj hospodárskych vzťahov, potvrdzujú svoj záujem na rozvoji všetkých foriem takej kooperácie medzi podnikmi a organizáciami oboch krajín.

Článok 4

Všetky platby medzi oboma krajinami sa uskutočnia vo voľnej zameniteľnej mene v súlade s platnými zákonmi a devízovými predpismi.

Článok 5

Zmiešaná komisia, zložená zo zástupcov oboch vlád, bude zriadená za tým účelom, aby posúdila vykonávanie tejto dohody.

Zmiešaná komisia bude viesť každoročne rozhovory o vhodnej úprave uvedenej v článku 2 tejto dohody, ktorých výsledky by sa zaznamenávali do protokolu.

Zmiešaná komisia preskúma vývoj obchodu medzi oboma krajinami a uváži problémy, ktoré by vznikli z vykonávania tejto dohody, alebo akékoľvek ostatné otázky vznikajúce vo vzájomných obchodných vzťahoch, ktoré by navrhla ktorákoľvek z oboch strán.

Zmiešaná komisia môže robiť návrhy alebo odporúčania príslušným vládam zamerané na ďalší rozvoj výmeny tovaru medzi oboma krajinami.

Zmiešaná komisia sa bude schádzať raz do roka, striedavo v Československej socialistickej republike a vo Švédsku a inak sa zíde na žiadosť ktorejkoľvek z oboch vlád v deň a mieste, ktoré sa pre každú takú príležitosť dohodnú.

Článok 6

Táto dohoda nadobudne platnosť dátumom podpisu a bude účinná od 1. januára 1973 do 31. decembra 1977. Potom sa bude platnosť dohody automaticky predlžovať vždy o jeden rok, pokiaľ ktorákoľvek z oboch vlád nedá písomnú výpoveď najneskôr tri mesiace pred uplynutím jej platnosti.

Táto dohoda nahrádza obchodnú dohodu podpísanú 26. januára 1967.

Vyhotovené dvojmo v Stokholme 30. marca 1973 v anglickom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu Švédska:

Olaf Feldt v. r.

Predseda švédskej delegácie

V Stokholme 30. marca 1973.

Pán predseda,

odvolávajúc sa na Dlhodobú obchodnú dohodu podpísanú dnes medzi vládou Švédska a vládou Československej socialistickej republiky, mám česť Vás informovať, že vláda Švédska je zrozumená s týmto:

Obe vlády potvrdzujú svoj súhlas s tým, že sa výmena tovaru medzi oboma krajinami bude uskutočňovať na základe cien svetového trhu. Kde ceny svetového trhu neexistujú, cenami, ktoré sa budú brať do úvahy, by mali byť ceny, ktoré sa všeobecne uplatňujú pre taký tovar na základných trhoch. Ak by vznikli, pokiaľ ide o ceny, ťažkosti, obe strany budú ihneď navzájom konzultovať s cieľom nájsť bezprostredné a vhodné opatrenia na prekonanie týchto ťažkostí.

Bol by som povďačný, keby ste mi potvrdili, že s uvedeným je zrozumená aj vláda Československej socialistickej republiky.

Používam túto príležitosť, pán predseda, aby som Vás znova ubezpečil o svojej najhlbšej úcte.

H. Ewerlöf v. r.

Predsedovi
československej delegácie

Predseda československej delegácie

V Stockholme 30. marca 1973.

Pán predseda,

potvrdzujem príjem Vášho listu z dnešného dňa tohto znenia:

„Odvolávajúc sa na Dlhodobú obchodnú dohodu podpísanú dnes medzi vládou Švédska a vládou Československej socialistickej republiky, mám česť Vás informovať, že vláda Švédska je zrozumená s týmto:

Obe vlády potvrdzujú svoj súhlas s tým, že sa výmena tovaru medzi oboma krajinami bude uskutočňovať na základe cien svetového trhu. Kde ceny svetového trhu neexistujú, cenami, ktoré sa budú brať do úvahy, by mali byť ceny, ktoré sa všeobecne uplatňujú pre taký tovar na základných trhoch. Ak by vznikli, pokiaľ ide o ceny, ťažkosti, obe strany budú ihneď navzájom konzultovať s cieľom nájsť bezprostredné a vhodné opatrenia na prekonanie týchto ťažkostí.

Bol by som povďačný, keby ste mi potvrdili, že s uvedeným je zrozumená aj vláda Československej socialistickej republiky.“

Potvrdzujem, pán predseda, že s uvedeným je zrozumená aj vláda Československej socialistickej republiky.

Používam túto príležitosť, pán predseda, aby som Vás znova ubezpečil o svojej najhlbšej úcte.

Dr. A. Killian

Predsedovi švédskej delegácie

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.