Vyhláška č. 35/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 102/1973 Zb. o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1974

Čiastka 5/1974
Platnosť od 16.04.1974 do31.12.1974
Účinnosť od 01.05.1974 do31.12.1974

OBSAH

35

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

zo 16. apríla 1974,

ktoru sa dopĺňa vyhláška č. 102/1973 Zb. o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1974

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 15. augusta 1973 č. 102/1973 Zb. o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1974 sa dopĺňa tak, že bod 12 znie:

(12) Pracovníkovi, ktorý v dôsledku presunu pracovného času (odsek 9) bude pracovať v sobotu alebo v nedeľu, nepatrí za prácu vykonávanú v tieto dni mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele;1) - tak isto pri odmieňaní práce nadčas sa tieto dni nepovažujú za dni pracovného pokoja. Pracovníkovi, ktorému sa poskytne mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele, patrí však toto zvýhodnenie za prácu v piatok 10. mája, v utorok 24., v pondelok 30. a v utorok 31. decembra 1974.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1974.


Námestník ministra:

Ing. Tomášek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele.