Vyhláška č. 36/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy

Čiastka 5/1974
Platnosť od 16.04.1974
Účinnosť od 01.05.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 19 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 17. júlom 1973.

36

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. januára 1974

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy


Dňa 25. februára 1972 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy.

Podľa svojho článku 19 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 17. júlom 1973.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky, vedené prianím upevniť a rozšíriť spoluprácu v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy v súlade so zásadami Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy, ako aj o spolupráci pri pasovej, colnej a inej kontrole pri prechode štátnych hraníc, podpísanej v Prahe 21. decembra 1970, sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu.

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Dr. Ing. Štefana Šutku,
ministra dopravy, a

vláda Nemeckej demokratickej republiky

Ing. Otta Arndta,
ministra dopravy,

ktorí po výmene plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

I. Preprava cestujúcich

Článok 1

1. Pravidelné prepravy cestujúcich na autobusových tratiach medzi oboma štátmi, ako aj v tranzite ich územím sa môžu uskutočňovať iba na základe povolenia.

2. Príslušné orgány každej zmluvnej strany vydávajú povolenia na tú časť trate, ktorá prechádza ich územím.

Článok 2

Kyvadlové prepravy skupín cestujúcich tranzitom cez územie druhej zmluvnej strany sa môžu uskutočňovať iba na základe povolenia. Tieto povolenia si navzájom odovzdajú príslušné orgány zmluvných strán.

Článok 3

Prepravy cestujúcich, s výnimkou prepráv uvedených v článkoch 1 a 2 tejto Dohody, nepodliehajú povoľovaciemu konaniu.

Článok 4

Pokiaľ táto Dohoda neustanovuje inak, platí Dohoda o všeobecných podmienkach medzinárodných prepráv cestujúcich autobusmi z 5. decembra 1970.

II. Preprava nákladov

Článok 5

Prepravy nákladov uskutočňované na území alebo z územia druhej zmluvnej strany alebo tranzitom cez jej územie podliehajú povoľovaciemu konaniu, s výnimkou prepráv uvedených v článku 6. Povolenie si navzájom odovzdávajú príslušné orgány zmluvných strán.

Článok 6

Z povoľovacieho konania sú vyňaté prepravy:

a) sťahovaných zvrškov,

b) vecí určených na veľtrhy a výstavy,

c) zvierat, vozidiel a športových potrieb, určených na športové podujatia a na zariadenia stanových táborov,

d) divadelných dekorácií a rekvizít,

e) hudobných nástrojov, predmetov a zariadení na rozhlasové, televízne a filmové nakrúcanie,

f) rakiev a popolníc s ostatkami zomretých.

Článok 7

Prepravy nákladov vozidlami cestnej dopravy podľa tejto Dohody sa uskutočňujú na základe nákladného listu, ktorý každá zmluvná strana používa v medzinárodnej cestnej doprave.

Článok 8

Prepravy nákladov podľa tejto Dohody môžu uskutočňovať dopravcovia, ktorí majú sídlo na území jednej zo zmluvných strán a ktorí podľa vnútroštátnych predpisov svojho štátu sú oprávnení vykonávať medzinárodnú cestnú dopravu.

Článok 9

1. Dopravcovia jednej zo zmluvných strán môžu prepravy nákladov medzi miestami ležiacimi na území druhej zmluvnej strany uskutočňovať iba na základe osobitných povolení vydaných príslušným orgánom tejto zmluvnej strany.

2. Dopravcovia jednej zmluvnej strany môžu uskutočňovať nákladné prepravy medzi územím druhej zmluvnej strany a tretím štátom tranzitom cez územie svojho štátu; ostatné prepravy do tretích štátov a z tretích štátov iba so súhlasom príslušného orgánu druhej zmluvnej strany.

III. Všeobecné ustanovenia

Článok 10

1. Držitelia a vodiči cestných vozidiel v medzinárodnej doprave sú povinní dodržiavať na území druhého štátu platné právne predpisy o cestnej premávke, preprave a technickom stave vozidiel.

2. Príslušné orgány zmluvných strán navzájom uznávajú vnútroštátne doklady pre vodičov a pre cestné vozidlá.

3. Vodiči sú povinní mať so sebou doklady zodpovedajúce vnútroštátnym právnym predpisom oboch štátov, oprávňujúce na prekročenie štátnych hraníc, vodičský preukaz a doklady o vozidle, ako aj ďalšie touto Dohodou predvídané doklady a predložiť ich na požiadanie príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.

Článok 11

1. Cestné vozidlá jednej zmluvnej strany uskutočňujúce dopravu po území druhej zmluvnej strany a ich náklad musia zodpovedať najmä svojimi rozmermi, váhou a výzbrojou vnútroštátnym predpisom druhej zmluvnej strany.

2. Pre cestné vozidlá a ich náklad, ktoré prekročia predpísané miery alebo váhu, sa vyžaduje osobitné povolenie príslušných orgánov druhej zmluvnej strany. To isté platí pre prepravy nebezpečného tovaru.

Článok 12

Cestné vozidlá, používanie ciest, uskutočňovanie prepráv a vydávanie povolení podliehajú daniam a poplatkom podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán.

Článok 13

Cestné vozidlá jednej zmluvnej strany uskutočňujúce medzinárodnú dopravu na území druhej zmluvnej strany musia byť poistené zo zákonnej zodpovednosti.

Článok 14

Platby vyplývajúce z vykonávania tejto Dohody sa vyrovnávajú podľa platobných dohôd platných medzi oboma zmluvnými stranami.

Článok 15

Privilegovaná doprava cestnými vozidlami z vlastného územia jednej zmluvnej strany na vlastné územie tranzitom cez územie druhej zmluvnej strany sa touto Dohodou neupravuje.

Článok 16

1. V prípadoch, ktoré sa neupravujú ustanoveniami tejto Dohody alebo iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané, sa použijú vnútroštátne právne predpisy zmluvnej strany, na území ktorej k udalosti došlo.

2. Príslušné orgány oboch zmluvných strán sa navzájom informujú o vnútroštátnych právnych predpisoch platných pre cestnú dopravu.

Článok 17

1. Zmluvné strany si navzájom oznámia, ktoré orgány sú príslušné upravovať otázky týkajúce sa vykonávania tejto Dohody.

2. Zástupcovia príslušných orgánov sa môžu zísť na žiadosť jednej alebo druhej strany v Zmiešanej komisii za účelom prerokovania alebo úpravy otázok, ktoré vyplývajú z vykonávania alebo z výkladu tejto Dohody.

Článok 18

Colné, zdravotné, veterinárne a podobné právne predpisy zmluvných strán nie sú ustanoveniami tejto Dohody dotknuté.

Článok 19

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich toto schválenie.

2. Táto Dohoda sa môže po vzájomnej dohode zmluvných strán kedykoľvek pozmeniť.

3. Táto Dohoda zostane v platnosti päť rokov začínajúc dňom, keď nadobudla platnosť. Jej platnosť sa predlžuje vždy o rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie nótou najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím času jej platnosti.

Dané v Prahe 25. februára 1972 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Ing. Štefan Šutka v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

Ing. Otto Arndt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.