Opatrenie č. 28/1974 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zrušení dane z motorových vozidiel

Čiastka 4/1974
Platnosť od 01.04.1974
Účinnosť od 01.04.1974
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 45/1974 Zb. zo dňa 24. apríla 1974.

28

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

z 30. marca 1974

o zrušení dane z motorových vozidiel

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon č. 98/1964 Zb. o dani z motorových vozidiel sa zrušuje.

Čl. II

Zákon č. 8/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1968 a o niektorých ďalších finančných opatreniach sa mení a dopĺňa takto:

§ 2 ods. 2 písm. c) znie:

c) z dodávkových a osobných automobilov s obsahom valcov:

do 800 ccm včítane700 Kčs
nad 800 ccm do 1250 ccm včítane900 Kčs
nad 1250 ccm do 2000 ccm včítane1300 Kčs
nad 2000 ccm1600 Kčs;“.

Čl. III

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1974.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.