Zásady č. 67/1974 Zb.Zásady, ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizáciách riadených ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi, schválené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky č.175 z 12. júna 1974

Čiastka 11/1974
Platnosť od 04.07.1974

67

ZÁSADY,

ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizáciách riadených ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi, schválené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky č.175 z 12. júna 1974

Orgány riadiace štátne hospodárske organizácie a niektoré ďalšie socialistické organizácie, ako aj vedúci všetkých týchto organizácií sú povinní zabezpečiť predpoklady na riadnu funkciu ich právnych útvarov podľa týchto zásad:

I.

Základné ustanovenia

1. V štátnych hospodárskych organizáciách1) riadených ministerstvami a inými ústrednými organizáciami štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky (národné podniky a iné organizácie, odborové a generálne riaditeľstvá), v hospodárskych organizáciách riadených národnými výbormi, v organizačných zložkách (závodoch) všetkých týchto organizácií, ako aj na krajských a okresných poľnohospodárskych správach (ďalej len „organizácie“) obstarávajú právnu agendu ich právne útvary.

2. Podľa rozsahu úloh a v súlade s organizačným usporiadaním organizácie obstarávajú právnu agendu právne odbory alebo právne oddelenia, prípadne podnikový právnik. Organizácie s menším rozsahom právnej agendy môže výkon tejto činnosti zabezpečiť inými vhodnými formami.

3 Pokiaľ sa v týchto zásadách používa označenie „právny útvar“, rozumie sa tým právny odbor, právne oddelenie i podnikový právnik a pod označením „vedúci právneho útvaru“ sa rozumie aj podnikový právnik.

II.

Organizácia a postavenie právnych útvarov organizácií

4. Právny odbor a právne oddelenie tvoria jeho vedúci, ostatní právnici a administratívni pracovníci.

5. Funkciu vedúceho právneho útvaru alebo iného právnika v tomto útvare môže vykonávať len ten, kto má úplné vysokoškolské právnické vzdelanie. Pracovník, ktorý takéto vzdelanie nemá, môže vykonávať túto funkciu len ak ju zastával v čase vydania týchto zásad a má potrebné právne skúsenosti a vedomosti získané viacročnou praxou.

6. Vedúci právneho útvaru je odborným poradcom vedúceho organizácie v právnych veciach.

7. Vedúci organizácie je povinný zabezpečiť, aby sa včas vyžiadalo stanovisko právneho útvaru ku každému rozhodnutiu alebo opatreniu, ktoré môže mať závažnejšie právne dôsledky pre organizáciu, a v prípade potreby prizvať vedúceho právneho útvaru v tejto súvislosti na rokovanie orgánov organizácie.

8. Vedúci právneho útvaru je povinný upozorňovať vedúceho organizácie na všetky závažnejšie porušenia právneho poriadku v činnosti organizácie, ktoré zistil pri svojej práci, a navrhovať opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu.

III.

Úlohy právnych útvarov organizácií

9. Právne útvary organizácií plnia najmä tieto úlohy:

a) sledujú zabezpečovanie socialistickej zákonnosti v činnosti organizácií so zameraním na právnu prevenciu a využívajú právne prostriedky na zabezpečovanie ochrany celospoločenských záujmov a ochrany práv a zákonom chránených záujmov organizácií,

b) zastupujú organizácie v právnych veciach, najmä pred orgánmi hospodárskej arbitráže, súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi, ako aj pred rozhodcovskými orgánmi, pripravujú na konanie pred nimi príslušné podania a posudzujú právne možnosti zmierneho usporiadania vzniknutých rozporov pred ich arbitrážnym alebo súdnym prerokúvaním,

c) poskytujú vo veciach týkajúcich sa činnosti organizácie právne rady, konzultácie a informácie o právnych predpisoch arbitrážnych a súdnych rozhodnutiach a iných právne významných aktoch podriadených závodom, v ktorých nie je zriadený právny útvar, ako aj ostatným útvarom organizácie,

d) zúčastňujú sa na príprave a prerokúvaní návrhov organizačných poriadkov a iných vnútropodnikových opatrení (príkazov riaditeľa, smerníc atď.), na príprave dôležitých zmlúv a iných právne významných dokumentov a zodpovedajú za to, že tieto dokumenty sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

e) zaujímajú stanovisko k pracovnoprávnym otázkam zásadného významu, najmä k návrhom na uplatnenie hmotnej zodpovednosti, na uloženie kárnych opatrení, na odškodnenie pracovných úrazov a chorôb z povolania a na rozviazanie pracovného pomeru okamžitým zrušením; zaujímajú tiež stanovisko k návrhom na podanie trestného oznámenia,

f) vykonávajú, prípadne zabezpečujú pre vedúcich útvarov a ostatných pracovníkov organizácie inštruktáže a semináre o právnej problematike, ktorá sa dotýka ich činnosti.

Podrobnejšie vymedzenie úloh právneho útvaru ustanovuje organizačný poriadok organizácie, ktorý upravuje aj vzťahy právneho útvaru organizácie k právnym útvarom obstarávajúcim právnu agendu v jej organizačných zložkách (závodoch).

IV.

Úlohy právnych útvarov nadriadených orgánov

10. Právne útvary generálnych a odborových riaditeľstiev a obdobných riadiacich orgánov plnia úlohy uvedené v bode 9; okrem toho

a) metodicky riadia právne útvary podriadených organizácií, a to najmä poskytovaním konzultácií pri riešení zložitých právnych vecí, organizovaním pravidelnej výmeny skúseností právnikov podriadených organizácií, zvolávaním porád a organizovaním inštruktáží a seminárov o nových alebo pripravovaných predpisoch a iných významných opatreniach v oblasti právneho poriadku,

b) v prípadoch určených štatútom trustu podnikov alebo obdobnou úpravou zúčastňujú sa na predbežnom prerokúvaní rozporov medzi podriadenými organizáciami.

Podrobnejšie vymedzenie vzťahov právneho útvaru generálneho (odborového) riaditeľstva a obdobných riadiacich orgánov k právnym útvarom podriadených organizácií upravuje štatút, prípadne iná obdobná úprava.

11. Právne útvary ministerstiev a iných ústredných orgánov metodicky riadia právne útvary nimi riedených organizácií a vykonávajú nad nimi dozor, a to spravidla prostredníctvom právnych útvarov generálnych (odborových) riaditeľstiev a obdobných riadiacich orgánov; vo vzťahu ku krajským poľnohospodárskym správam vykonáva metodické riadenie obdobne právny útvar Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky. Metodické riadenie vo vzťahu k organizáciám riadeným národnými výbormi zabezpečujú obdobne príslušné útvary ministerstiev Slovenskej socialistickej republiky prostredníctvom krajských národných výborov (Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy). Koordináciu metodického riadenia vykonáva Štátna arbitráž Slovenskej socialistickej republiky; postupuje pritom v spolupráci so zúčastnenými ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky. Vo vzťahu k organizáciám riadeným národnými výbormi postupujú krajské národné výbory pri zabezpečovaní metodického riadenia v úzkej spolupráci s krajskými štátnymi arbitrážami.

V.

Spoločné ustanovenia

12. Na zabezpečenie riadneho plnenia úloh právnych útvarov sú ostatné útvary organizácie povinné poskytovať právnemu útvaru spoľahlivé podklady a informácie z úseku svojej činnosti a podľa potreby sa ich pracovníci majú zúčastňovať na príprave a prerokúvaní právnych vecí.

13. Právnemu útvaru možno ukladať len úlohy právnej povahy v rámci týchto zásad a činnosti organizácie.

14. Vedúci organizácií sú povinní vytvoriť právnym útvarom všetky personálne a hmotné podmienky na riadne plnenie ich úloh a v rámci platných predpisov zabezpečiť aj platobné ohodnotenie pracovníkov právnych útvarov, zodpovedajúce novým úlohám a postaveniu týchto útvarov.

Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) V rozpočtových a príspevkových organizáciách postupujú nadriadené orgány v odôvodnených prípadoch primerane podľa týchto zásad.