Vyhláška č. 4/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou

Čiastka 1/1974
Platnosť od 13.02.1974 do31.08.1978
Účinnosť od 28.02.1974 do31.08.1978
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 15 dohoda nadobudla platnosť 1. septembrom 1973.

4

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 31. októbra 1973

o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou

Dňa 6. júna 1973 bola v Prahe podpísaná Dlhodobá obchodná a platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou.

Podľa svojho článku 15 dohoda nadobudla platnosť 1. septembrom 1973.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ A PLATOBNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Cyperskej republiky,

berúc na vedomie úspešný rozvoj obchodných vzťahov medzi oboma krajinami,

uznávajúc, že dlhodobé obchodné vzťahy sú v záujme oboch krajín a

prajúc si podporovať a rozvíjať obchodné a hospodárske vzťahy medzi oboma krajinami a podporovať a ďalej zvyšovať obrat vzájomného obchodu na základe rovnosti a vzájomných výhod,

dohodli sa dojednať túto dohodu:

Článok 1

(1) Obidve zmluvné strany si navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod týkajúcej sa colných poplatkov, daní a colných formalít vyžadovaných pri dovoze a vývoze tovaru medzi oboma krajinami a týkajúcej sa aj plavby, používania prístavov a prístavných zariadení, zásobovania lodí a zaobchádzania s ich posádkami.

(2) Žiadna zo zmluvných strán nebude ukladať obmedzenia alebo zákazy na dovoz akéhokoľvek výrobku z územia druhej zmluvnej strany alebo na vývoz akéhokoľvek výrobku určeného pre územie druhej zmluvnej strany, iba ak takéto zákazy alebo obmedzenia sa vzťahujú na všetky tretie krajiny.

(3) Uvedené zaobchádzanie sa však nebude vzťahovať na

a) výhody, ktoré jedna zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne susedným krajinám za účelom uľahčenia pohraničného obchodu;

b) výhody vyplývajúce z akejkoľvek colnej únie a oblasti voľného obchodu, ku ktorej je alebo by mohla byť pričlenená jedna z oboch zmluvných strán;

c) výhody vzťahujúce sa na dovozné clá alebo poplatky poskytnuté Cyperskou republikou krajinám Britského spoločenstva a Írskej republike;

d) výhody poskytnuté Československou socialistickou republikou členským krajinám Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Článok 2

Zmluvné strany urobia všetky možné opatrenia za účelom zvýšenia objemu obchodu medzi oboma krajinami.

Článok 3

(1) Zmluvné strany budú vydávať podľa svojich zákonov a predpisov dovozné a vývozné povolenia na tovar vymenovaný v tovarových listinách „A“ a „B“, pripojených k tejto dohode.

(2) Tieto tovarové listiny nevylučujú, aby sa medzi oboma krajinami vymieňal tovar, ktorý nie je v nich uvedený.

Článok 4

(1) Dodávky tovaru podľa tejto dohody sa budú uskutočňovať na základe kontraktov dojednaných medzi československými organizáciami ako samostatnými právnickými osobami oprávnenými podľa československých zákonov vykonávať zahranično-obchodnú činnosť na jednej strane a cyperskými fyzickými a právnickými osobami na druhej strane.

(2) Všetky kontrakty, faktúry, platobné dokumenty a platobné príkazy vzťahujúce sa na transakcie spadajúce do rámca tejto dohody budú vyhotovené v zúčtovacích US dolároch.

(3) Tovar dovezený každou krajinou podľa tejto dohody nebude reexportovaný do tretej krajiny bez predchádzajúceho súhlasu príslušného úradu vyvážajúcej krajiny.

Článok 5

(1) Za účelom rozšírenia obchodu medzi oboma krajinami budú obe zmluvné strany podporovať účasť svojich organizácií a podnikov na veľtrhoch a obchodných výstavách, ktoré sa uskutočnia na ich príslušnom území.

(2) Predmety určené na také veľtrhy a výstavy a rovnako drobné náradie a nástroje používané pri montáži budú oslobodené od colných poplatkov podľa príslušných zákonov, nepredajú sa však bez predchádzajúceho povolenia príslušných úradov dovážajúcej krajiny a bez zaplatenia zodpovedajúcich colných poplatkov.

(3) Podľa platného zákonodarstva sa od colných poplatkov rovnako oslobodia vzorky, ktoré nemajú komerčnú hodnotu a sú určené na obchodnú a turistickú propagáciu.

Článok 6

(1) Všetky platby medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou uvedené v článku 7 sa budú vykonávať v Československej socialistickej republike prostredníctvom Československej obchodnej banky, ú. s., Praha a v Cyperskej republike prostredníctvom Central Bank of Cyprus Nicosia.

(2) Na tieto účely Československá obchodná banka, ú. s., Praha, poverená vládou Československej socialistickej republiky, a Central Bank of Cyprus Nicosia, poverená vládou Cyperskej republiky, si navzájom zriadia účty v zúčtovacích US dolároch. Tieto účty, ktoré budú bezúročné a vedené bez akýchkoľvek výdavkov, budú príslušne označené ako československý a ako cyperský clearingový účet.

(3) Československá obchodná banka, ú. s., Praha a Central Bank of Cyprus Nicosia spoločne určia bankový a technický postup pre vedenie spomenutých účtov týkajúcich sa vzájomných platieb.

Článok 7

Prostredníctvom účtov uvedených v článku 6 sa zúčtujú platby z týchto titulov:

1. za tovar vymieňaný medzi oboma krajinami v rámci tejto dohody,

2. výdavky za dopravné, poistenie, odmeny za urýchlenie nakládky alebo vykládky tovaru, zdržné, prístavné poplatky a výdavky zo zásobovania lodí obstarávajúcich dopravu tovaru vymieňaného podľa tejto dohody,

3. výdavky spojené s projektovými prácami, montážou závodov a strojov a výdavky spojené s ich servisom,

4. provízie z tovaru vymieňaného medzi oboma krajinami,

5. výdavky spojené s úradnými a obchodnými cestami vyplývajúcimi z vykonávania tejto dohody,

6. poplatky a výnosy spojené so získaním alebo obnovením patentov, ochranných známok, licencií, autorských a podobných práv,

7. nájomné za filmy, ako aj predplatné za časopisy a noviny,

8. výdavky za propagáciu, včítane výdavkov za účasť na veľtrhoch a výstavách a v predvádzacích sieňach a

9. ostatné platby, ktoré sa vzájomne dohodnú medzi Československou obchodnou bankou, ú. s., Praha a Central Bank of Cyprus Nicosia.

Článok 8

Trojstranné vyrovnanie zostatkov na účtoch uvedených v článku 6 prostredníctvom tretej krajiny bude podliehať predchádzajúcemu súhlasu oboch zmluvných strán.

Článok 9

(1) Obe banky si navzájom budú avizovať každý vklad a tieto oznámenia budú predstavovať platobné príkazy.

(2) Za účelom uľahčenia vykonávania tejto dohody môžu oba účty uvedené v článku 6 dosahovať hranicu medzného úveru 600 000 US dolárov (šesťstotisíc US dolárov). Takto určená suma bude mať charakter medzného a obnovujúceho sa úveru a, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, bude platiť počas trvania tejto dohody.

Článok 10

V prípade, že zostatok na účtoch uvedených v článku 6 prevýši uvedenú hranicu medzného úveru, suma prekročenia sa na žiadosť veriteľskej strany automaticky vyrovná vo voľne zameniteľných US dolároch.

Článok 11

(1) Kedykoľvek nastane zmena rýdzeho zlatého obsahu US dolára (v súčasnosti 42,222222 US dolárov sa rovná jednej troyskej unci rýdzeho zlata), Československá obchodná banka, u.s., Praha a Central Bank of Cyprus Nicosia vždy upravia zostatky účtov uvedených v článku 6 takým spôsobom, že ich hodnota vyjadrená v rýdzom zlate zostane rovnaká ako pred takouto zmenou.

(2) Výška hranice medzného úveru, uvedená v článku 9, bude rovnako upravená zhodným (proporcionálnym) spôsobom.

(3) Tieto uvedené úpravy sa však neuskutočnia v rozsahu, ktorý by sa zhodoval s percentom zmeny v zlatom obsahu US dolára a zmeny v zlatom obsahu Deutsche Mark Nemeckej spolkovej republiky.

Článok 12

(1) Po skončení platnosti tejto dohody Československá obchodná banka, ú. s., Praha a Central Bank of Cyprus Nicosia budú i naďalej prijímať platby na účty uvedené v článku 6 a uskutočňovať výplaty z nich v súvislosti so všetkými kontraktmi uzavretými počas platnosti tejto dohody.

(2) Ak na účtoch niektorej zmluvnej strany bude vykázaný akýkoľvek zostatok, potom ho takáto strana musí zaplatiť počas šiestich mesiacov od dátumu skončenia tejto dohody dodávkami tovaru medzi oboma krajinami.

(3) Ak sa však dlžný zostatok nevyrovná počas tejto lehoty šiestich mesiacov dodávkami tovaru, potom dlžnícka krajina musí ihneď vyrovnať tento dlžný zostatok na žiadosť veriteľskej krajiny vo voľne zameniteľných US dolároch.

Článok 13

V záujme uľahčenia vykonávania tejto dohody sa obe zmluvné strany budú vzájomne radiť o každej záležitosti súvisiacej s touto dohodou. Za tým účelom sa obe zmluvné strany na žiadosť jednej zo zmluvných strán budú schádzať.

Článok 14

(1) Táto dohoda nahradí obchodnú dohodu a platobnú dohodu, ktoré boli dojednané medzi oboma krajinami 6. februára 1962.

(2) Účty v clearingových US dolároch nahradia clearingové účty v librách šterlingov.

(3) Zostatok vykázaný k 31. augustu 1973 na starých clearingových účtoch v librách šterlingov vedených podľa článku 2 Platobnej dohody zo 6. februára 1962 sa prevedie počas jedného mesiaca na nové účty uvedené v článku 6 tejto dohody. Skôr ako sa tento prevod uskutoční, prepočíta sa tento zostatok v librách šterlingov na US doláre podľa stredného bežného devízového kurzu, ktorý sa zaznamená na záver londýnskeho devízového trhu 31. augusta 1973.

Článok 15

Táto dohoda nadobudne platnosť 1. septembrom 1973 a bude platiť do 31. augusta 1978. Potom sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalšie obdobie jedného roka, pokiaľ niektorá z oboch zmluvných strán písomným oznámením, daným najmenej tri mesiace pred skončením jej platnosti, neukončí vykonávanie tejto dohody alebo nenavrhne dojednanie novej dohody.

Vyhotovené v Prahe 6. júna 1973 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Ján Garčár v. r.

Za vládu

Cyperskej republiky:

George Eliades v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.