Vyhláška č. 110/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami

Čiastka 20/1974
Platnosť od 16.11.1974 do10.12.1991
Účinnosť od 01.01.1975 do10.12.1991
Zrušený 494/1991 Zb.

OBSAH

110

Vyhláška

Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky

z 8. októbra 1974,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 6 vládneho nariadenia č. 68/1960 Zb. o hospodárení s kovovým odpadom a zbernými surovinami.


Čl. I

Vyhláška č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami sa mení takto:

V § 1 ods. 2 sa vypúšťa ustanovenie pod písm. k) a ďalšie ustanovenia tohto odseku sa označujú písmenami k) až n).


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1975.


Minister:

Ing. Lazar v. r.