Vyhláška č. 34/1974 Zb.Vyhláška federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou se mení vyhláška č. 41/1965 Zb., o používaní vlastných osobných vozidiel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch

Čiastka 5/1974
Platnosť od 16.04.1974 do30.06.1979
Účinnosť od 16.04.1974 do30.06.1979
Zrušený 57/1979 Zb.

OBSAH

34

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

ze dne 30. března 1974,

ktorou se mení vyhláška č. 41/1965 Zb., o používaní vlastných osobných vozidel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 43 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb., o pôsobnosti federálnych ministerstev, v dohode s ministerstvami práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a s Ústrednou radou odborov:


Čl.I

Príloha vyhlášky č. 41/1965 Zb., o používaní vlastných osobných vozidel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch, znie:

„Sazby náhrad za 1 km jazdy vlastným osobným vozidlom pri vonkajších výkonoch sú:

Druh vozidlaObsah valcov v ccmKčs
naddo
a) motorový bicykel, motocykel, skúter1500,40
1502500,45
2500,50
b) trojkolka, motocykel s postranným vozíkom0,65
c) osobný automobil7500,80
75011001,00
110015001,05
150020001,25
20001,45"

Čl.II

Sazby náhrad podľa čl. I sa vzťahujú na jazdy vlastným osobným vozidlom pri vonkajších výkonoch začínajúc 30. marcom 1974.

1974.


Čl.III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

Ing. Tomášek v. r.