Zákon č. 135/1974 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe vo vodnom hospodárstve

Čiastka 26/1974
Platnosť od 23.12.1974 do31.12.2004
Účinnosť od 01.06.2002 do31.12.2004
Zrušený 666/2004 Z. z.

135

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 19. decembra 1974

o štátnej správe vo vodnom hospodárstve

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


ŠIESTA ČASŤ

Ochrana pred povodňami

§ 17

Všeobecné povinnosti pri ochrane pred povodňami

(1) V čase nebezpečenstva povodne a počas povodne orgány, organizácie a občania sú povinní na príkaz príslušných povodňových orgánov najmä

a) poskytnúť dopravné a mechanizačné prostriedky, pohonné látky, náradie a iné potrebné prostriedky,

b) zúčastniť sa podľa svojich možností a síl na prácach na ochranu a záchranu ľudí a majetku ohrozeného povodňou,

c) trpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov.

(2) Povodňové orgány ukladajú povinnosti podľa odseku 1 len v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

§ 18

Riadenie ochrany pred povodňami

(1) Ochranu pred povodňami zabezpečujú tieto povodňové orgány:

a) ministerstvo, Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky a národné výbory,

b) Ústredná povodňová komisia a povodňové komisie národných výborov.

(2) Ministerstvo ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred povodňami. Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie povodňových záchranných prác. Národné výbory vo svojich územných obvodoch robia preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami; organizujú a riadia záchranné práce.

(3) Ministerstvo a Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky spolupracujú vo veciach ochrany pred povodňami. Ostatné orgány a organizácie spolupracujú s povodňovými orgánmi a pomáhajú im pri zabezpečovaní ochrany pred povodňami.

(4) Ústredná povodňová komisia koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení ústredných orgánov a národných výborov na ochranu pred povodňami; schvaľuje komplexné povodňové plány. Ústredná povodňová komisia v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne ohrozujúcej rozsiahle územie, ak povodňové komisie krajských národných výborov nestačia vlastnými silami a prostriedkami robiť potrebné opatrenia, a na hraničných tokoch riadi, koordinuje a kontroluje v plnom rozsahu ochranu pred povodňami (zabezpečovacie práce a záchranné práce).

(5) Ústrednú povodňovú komisiu zriaďuje vláda Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „vláda“), ktorá schvaľuje aj štatút tejto komisie. Predsedom komisie je minister lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a podpredsedom minister vnútra Slovenskej socialistickej republiky.

(6) Povodňové komisie národných výborov v čase nebezpečenstva povodne riadia, koordinujú a kontrolujú ochranu pred povodňami v územnom obvode svojho národného výboru.

(7) Povodňovú komisiu národného výboru ustanovuje plenárne zasadanie národného výboru; predsedom komisie je predseda alebo podpredseda národného výboru. Povodňovú komisiu riadi rada národného výboru; komisia je podriadená aj povodňovej komisii národného výboru vyššieho stupňa, a ak ide o povodňovú komisiu krajského národného výboru, je podriadená Ústrednej povodňovej komisii, pokiaľ v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne neprevezme riadenie ochrany pred povodňami v plnom rozsahu povodňová komisia národného výboru vyššieho stupňa alebo ak ide o povodňovú komisiu krajského národného výboru, Ústredná povodňová komisia.

(8) Ústredná povodňová komisia a povodňové komisie národných výborov v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne môžu vydávať príkazy na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami. Tieto príkazy nie sú rozhodnutiami podľa správneho poriadku.

§ 19

Predpovedná, hlásna a varovná povodňová služba

(1) Orgány, organizácie a občania sú povinní neodkladne hlásiť nebezpečenstvo povodne povodňovým orgánom.

(2) Orgány a organizácie, najmä tie, ktoré zabezpečujú telekomunikačné služby, sú povinné prednostne zabezpečovať komunikáciu správ a hlásení predpovednej a hlásnej povodňovej služby vo veciach ochrany pred povodňami.

§ 20

Náklady na opatrenia na ochranu pred povodňami

(1) Orgány, organizácie a občania znášajú náklady, ktoré im vzniknú vlastnými opatreniami na ochranu ich majetku (majetku v ich správe alebo užívaní) pred povodňami.

(2) Náklady na zabezpečovacie práce na vodných tokoch a na vodohospodárskych dielach uhradzujú ich správcovia (vlastníci, užívatelia). Náklady na záchranné práce, okrem nákladov podľa odseku 1, uhradzujú okresné národné výbory podľa osobitných predpisov, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

(3) Ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky môže určiť, v ktorých ďalších prípadoch a voči komu patrí nárok na náhradu nákladov vzniknutých tým, ktorí na príkaz povodňových orgánov vykonávali opatrenia na ochranu pred povodňami.

§ 21

Náhrada škody spôsobenej opatreniami vykonanými na ochranu pred povodňami

Národné výbory uhradzujú občanom škody, ktoré im vzniknú v dôsledku činnosti a opatrení na ochranu pred povodňami; organizáciám v takýchto prípadoch uhradzujú škody na veciach a náklady spojené s odškodnením pracovných úrazov.6) O náhrade týchto škôd rozhoduje a náhradu poskytuje príslušný okresný národný výbor.

§ 22

Vykonávacie predpisy

Podrobnosti o vykonávaní ochrany pred povodňami, najmä o úlohách a spolupráci orgánov, organizácií a občanov pri povodniach upraví vláda nariadením.


DEVIATA ČASŤ

Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

§ 30

Zrušujú sa :

1. zákon č. 86/1949 Zb. o prísažných hájnikoch na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel, pokiaľ sa vzťahuje na prísažných hájnikov na ochranu vôd a vodných diel,

2. vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 615/1949 Ú. v., ktorou sa určuje vzor osvedčenia o ustanovení prísažných hájnikov na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel a o ich vzatí do prísahy, pokiaľ sa vzťahuje na prísažných hájnikov na ochranu vôd a vodných diel,

3. vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 136/1960 Zb. o Štátnej vodohospodárskej inšpekcii v znení vyhlášky Ústrednej správy vodného hospodárstva č. 55/1966 Zb.,

4. vládne nariadenie č. 65/1966 Zb. o zmenách pôsobnosti v odbore ochrany pred povodňami.

§ 31

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1975.


Štencl v. r.

Dr. Colotka v. r.


Príloha zákona SNR č. 135/1974 Zb.

Prípady, v ktorých krajské národné výbory povoľujú vypúšťanie odpadových vôd podľa § 4 ods. 1 písm. a)

K bodu 1: Nemocnice a zdravotnícke zariadenia, ktorých kapacita infekčných oddelení presahuje 150 lôžok.

K bodu 2: a) Výroba celulózy,

b) výroba umelých chemických vláken na báze celulózy,

c) plynárne spracúvajúce hnedé uhlie,

d) rafinérie ropy a petrochemický priemysel,

e) výroba syntetických farieb,

f) spracúvanie surových koží nad 15 000 ton čerstvej váhy ročne,

g) ťažba a spracúvanie uránovej rudy a atómové elektrárne,

h) farmaceutický priemysel,

i) veľkovýkrmne ošípaných s kapacitou nad 5000 kusov.

K bodu 3: Verejné kanalizácie odvádzajúce celkové znečistenie v ukazovateli BSK5 nad 1000 t/rok alebo nad 300 l/sek. odpadových vôd.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

2) Zákon č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe.

3) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

4) Zákon č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku a vykonávacie predpisy.

5) § 9 ods. 3 vodného zákona.

6) § 190 a nasl. Zákonníka práce a § 44a vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení nariadenia vlády č. 60/1970 Zb.

7) § 275 Zákonníka práce.

8) § 24 ods. 2 vodného zákona.

9) Napr. zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.