Zákon č. 134/1974 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani

(v znení č. 125/1985 Zb., 211/1988 Zb.)

Čiastka 26/1974
Platnosť od 23.12.1974 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1989 do31.12.1992
Zrušený 317/1992 Zb.

OBSAH

134

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 19. decembra 1974

o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 3

Zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani sa mení takto:

1. § 2 ods. 2 znie:

(2) Spolu s budovami podlieha dani plocha nimi zastavaná a nádvorie.“.

2. V § 9 ods. 2 v druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo z budov s domovou záhradou“.

3. V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo domovej záhrady“.

4. V § 10 ods. 3 sa vypúšťajú slová „prípadne domovej záhrady“.

§ 4

Vo vyhláške Ministerstva financií č. 144/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani, sa vypúšťajú odseky 26 a 34.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1975.


Štencl v. r.

Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 74/1977 Zb.) a zákona č. 113/1979 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poľnohospodárskej dani.

2) § 17 písm. a) zákona č. 103/1974 Zb.