Vyhláška č. 52/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou

Čiastka 8/1974
Platnosť od 31.05.1974
Účinnosť od 15.06.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 dohoda nadobudla platnosť 24. Decembrom 1973.

52

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. februára 1974

o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou


Dňa 24. augusta 1972 bola v San José podpísaná Základná dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou.

Podľa svojho článku 7 dohoda nadobudla platnosť 24. decembrom 1973.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZÁKLADNÁ DOHODA

o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kostarickej republiky, vedené prianím rozvíjať vedeckú a technickú spoluprácu medzi oboma krajinami, uzavreli túto Základnú dohodu o vedecko-technickej spolupráci:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú posilňovať a uľahčovať rozvoj spolupráce v oblastiach vedy a techniky.

Oblasti, formy a podmienky spolupráce sa určia v zhode s ustanoveniami tejto Základnej dohody v osobitných dodatkových zmluvách medzi podnikmi alebo organizáciami poverenými zmluvnými stranami.

Článok 2

Vedecká a technická spolupráca podľa tejto Základnej dohody bude zahŕňať najmä:

1. výmenu odborníkov a vedeckých pracovníkov, výmenu štúdií a ich uskutočňovanie, konzultácie a výmenu názorov na štúdie a projekty určené v dodatkových zmluvách;

2. poskytovanie štipendií kandidátom, ktorí sa vyberú na základe vzájomnej dohody, v krajine druhej strany na absolvovanie kurzov určených na prehľbenie vedomostí a na špecializáciu na úsekoch alebo v technických odboroch, ktoré majú prvoradý význam pre technický a vedecký pokrok;

3. spoločné štúdium experimentálnych projektov technického a vedeckého charakteru, určených vzájomnou dohodou, za účelom ich realizácie národnými alebo medzinárodnými inštitúciami;

4. zriaďovanie technicko-pedagogických dokumentačných stredísk a stredísk špecializovaných na výučbu a zdokonaľovanie;

5. akákoľvek iná činnosť vedeckej a technickej spolupráce dohodnutá podnikmi alebo organizáciami poverenými zmluvnými stranami.

Článok 3

Za účelom zabezpečenia systematickej a pravidelnej činnosti pri riadení vedeckej a technickej spolupráce, uskutočňovanej na základe tejto Základnej dohody, sa obe strany zaväzujú:

1. spoločne spracúvať, priamo alebo prostredníctvom podnikov alebo organizácií poverených zmluvnými stranami, všeobecný program vedeckej a technickej spolupráce medzi oboma krajinami a určiť opatrenia potrebné na uskutočnenie príslušných vybraných projektov;

2. pri spracovaní, priamo alebo prostredníctvom podnikov alebo organizácií poverených zmluvnými stranami, programov a technických projektov prednostne brať do úvahy prioritu, ktorá sa prikladá národným cieľom, geografickým oblastiam a úsekom činnosti tak, aby sa konkrétne projekty stali súčasťou príslušných rozvojových plánov.

Článok 4

Obe zmluvné strany sa v rámci programu spolupráce podľa tejto Základnej dohody zaväzujú:

1. poskytovať odborníkom, inštruktorom a technikom vyslaným na základe tejto Základnej dohody a osobitných dodatkových zmlúv výhody a výsady poskytované odborníkom medzinárodných organizácií v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami platnými v každej z oboch krajín;

2. oslobodiť od dávok, daní a ostatných fiškálnych bremien dočasný dovoz a reexport predmetov, súčastí alebo zariadení, určených zmluvnými stranami na uskutočňovanie rôznych projektov. V príslušných osobitných dodatkových zmluvách sa určí tovar, prístroje a zariadenia, ktoré budú predmetom týchto oslobodení.

Článok 5

Za účelom vykonania tejto Základnej dohody sa obe strany dohodli utvoriť Zmiešanú komisiu, zloženú z ich zástupcov alebo splnomocnencov podnikov alebo organizácií nimi poverených. Zmiešaná komisia sa poveruje vypracovať programy spolupráce podľa tejto Základnej dohody. Zmiešaná komisia bude predkladať na schválenie obom zmluvným stranám všetky zásadné otázky týkajúce sa vedeckej a technickej spolupráce medzi oboma krajinami.

Článok 6

Na vykonávanie tejto dohody môžu obe strany uzavierať protokoly a dohody alebo dojednávať potrebné výmenou nót.

Článok 7

Táto Základná dohoda nadobudne platnosť jeden mesiac po dni výmeny nót, ktorými sa obe zmluvné strany budú navzájom informovať, že boli splnené ustanovenia zákonov ich príslušných krajín pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Článok 8

Táto Základná dohoda bude platiť päť (5) rokov a bude sa mlčky predlžovať vždy o jeden rok, pokiaľ ju jedna zo strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov predo dňom uplynutia príslušného ročného obdobia.

Vypovedanie tejto Základnej dohody neovplyvní realizáciu dodatkových zmlúv uzavretých v priebehu platnosti tohto dokumentu, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak.

Vyhotovené a podpísané v San José 24. augusta 1972 v štyroch vyhotoveniach, dvoch v českom jazyku a dvoch v španielskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Jiří Hustoles v. r.

Za vládu

Kostarickej republiky:

Gonzalo Facio v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.