Vyhláška č. 59/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vykonávaný cestnej taxislužby

(v znení č. 112/1974 Zb.)

Čiastka 9/1974
Platnosť od 10.06.1974 do31.12.1979
Účinnosť od 01.07.1974 do31.12.1979
Zrušený 68/1979 Zb.

59

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 10. júna 1974

o vykonávaný cestnej taxislužby

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 8 ods. 1 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave a podľa § 16 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb.:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Cestnou taxislužbou sa rozumie doprava, ktorá sa vykonáva za odplatu na pozemných komunikáciách vozidlami na nehromadnú prepravu osôb, dodávkovými vozidlami a nákladnými vozidlami s menšou užitočnou hmotnosťou a ktorú môže použiť každý za jednotne platných prepravných podmienok; cestná taxislužba je osobná a nákladná.

(2) Každé vozidlo cestnej taxislužby musí mať stanovište viditeľne označené názvom „Taxi“ s uvedením, či ide o osobnú alebo nákladnú taxislužbu, a s vyznačením prevádzkového času; takto označené stanovište cestnej taxislužby je určené pre vozidlá cestnej taxislužby v čase ich prevádzky. O vyhradení stanovišťa na pozemnej komunikácií pre cestnú taxislužbu platí osobitný predpis.1)

§ 2

Vozidlá

(1) V cestnej taxislužbe sa smú používať iba vozidlá vybavené

a) ciachovaným zaplombovaným taxametrom a počítačom prejdenej vzdialenosti, ktorých umiestnenie umožňuje cestujúcemu (prepravcovi) ľahkú kontrolu vykazovaných údajov;

b) hasiacim prístrojom schváleného typu2) s mrazuvzdornou náplňou najmenej 2 kg; hasiaci prístroj musí byť na vozidle v pohotovostnom stave proti požiaru tuhých, kvapalných i plynných látok a musí byť umiestnený na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste v bezprostrednej blízkosti vodiča;

c) strešným svietiacim panelom bielej alebo žltej farby s čiernym nápisom „Taxi“ minimálneho rozmeru 140x70 mm; pre jeho osvetlenie platia predpisy o osvetlení smerových tabuliek na vozidlách na hromadnú prepravu osôb;3)

d) viditeľným názvom a sídlom prevádzateľa cestnej taxislužby buď pod strešným svietidlom, alebo nezmazateľne a nesnímateľne na pravých predných dverách (na pravých dverách búdky vodiča); označenie musí mať veľkosť písmen najmenej 30 mm;

e) tabuľkou cien cestovného, prípadne prepravného na viditeľnom mieste vnútri vozidla.

(2) V osobnej taxislužbe sa smú používať iba uzavreté osobné najmenej štvormiestne vozidlá s najmenej trojimi vstupnými dverami k miestam vodiča a cestujúcich a s vyhradeným celistvým (nečleneným) priestorom na batožinu objemu aspoň 0,350 m3.

(3) Nákladnú taxislužbu možno uskutočňovať dodávkovými a nákladnými vozidlami s užitočnou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 t.

(4) Socialistické organizácie nesmú nákladnú taxislužbu vykonávať vozidlami, ktoré sú vo vlastníctve občanov.

§ 3

Povinnosti prevádzateľa

(1) Prevádzateľ cestnej taxislužby je povinný

a) zabezpečiť pravidelné technické prehliadky vozidla najmenej raz za mesiac a viesť o nich záznam, z ktorého musí byť zrejmé, kedy sa prehliadka uskutočnila, kto ju vykonal, aké chyby sa zistili a kedy a kto ich odstránil;

b) zabezpečiť zapisovanie výkonov osobnej taxislužby v zázname o prevádzke a výkone vozidla, z ktorého musia byť zrejmé dosiahnuté tržby, jazdný výkon vozidla a odpracovaný čas vodičov za každý kalendárny deň, prípadne za prepravný výkon, ak trvá dlhšie ako jeden kalendárny deň; záväzný vzor výkazu sa uvádza v prílohe tejto vyhlášky;

c) zabezpečiť priebežné zapisovanie výkonov nákladnej taxislužby v zázname o prevádzke a výkone vozidla predpísanom podľa predpisov o povinnom vedení operatívnej evidencie o výkonoch nákladnej automobilovej dopravy4) a doplnenom údajmi o tržbách za každú jazdu a o neplatených jazdách; táto povinnosť sa vzťahuje aj na výkony nákladnej taxislužby vykonávanej dodávkovými vozidlami; záznam musí mať vodič pri jazde u seba;

d) vybaviť vodiča blokom číslovaných, podnikom označených potvrdeniek o zaplatení cestovného (prepravného); vodič je povinný na požiadanie potvrdenku cestujúcemu (prepravcovi) vydať.

(2) Ak socialistická organizácia používa na osobnú taxislužbu vozidlo, ktoré je vo vlastníctve občana, je povinná uzavrieť s vlastníkom písomnú zmluvu o dočasnom používaní vozidla a dojednať so štátnou poisťovňou zmluvu o poistení vozidla pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia (havarijné poistenie); poistné z tohto poistenia uhrádza organizácia, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.5)

§ 4

Vodič

Vodičom cestnej taxislužby môže byť iba osoba, ktorá

a) je v pracovnom alebo členskom pomere u prevádzateľa cestnej taxislužby,

b) má príslušné vodičské oprávnenie a je telesne a duševne schopná viesť motorové vozidlá ako vodič z povolania,6)

c) nebola právoplatne odsúdená pre trestný čin alebo prečin, z ktorého vyplýva, že nemá predpoklady byť vodičom cestnej taxislužby,

d) má aspoň päťročnú prax vo vedení dvojstopových motorových vozidiel,

e) pozná miestopis oblasti, v ktorej cestnú taxislužbu prevažne vykonáva.

§ 5

Výnimky

V odôvodnených prípadoch možno povoliť výnimky z § 2 ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3 a z § 4 písm. d); výnimky povoľuje Ministerstvo vnútra ČSR alebo Ministerstvo vnútra SSR alebo orgán, ktorý tým poverilo Ministerstvo vnútra ČSR alebo Ministerstvo vnútra SSR. Doklad o povolení výnimky z § 2 ods. 1 písm. a) musí mať vodič u seba.


§ 6

Záverečné a zrušovacie ustanovenia

(1) Vo vyhláške č. 32/1972 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách sa § 68 zrušuje a v § 81 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vozidlá pre taxislužbu“; výnimky z uvedených ustanovení podľa § 85 ods. 2 citovanej vyhlášky zostávajú nedotknuté, pokiaľ neuplynul čas ich platnosti.

(2) Zrušujú sa

a) časť I smerníc Ministerstva vnútra ČSR a Ministerstva dopravy ČSR č. MH 1/472/70/Č a MD 12 862/70 pre vykonávanie taxislužby v cestnej nehromadnej osobnej a nákladnej doprave, ktorej vydanie bolo oznámené v čiastke 1/1971 Zb.,

b) časť I smerníc Ministerstva vnútra SSR a Federálneho ministerstva dopravy č. MH 1946/1971 a FMD 46-475/71 pre vykonávanie taxislužby v cestnej nehromadnej osobnej a nákladnej doprave.

§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1974.


Minister:

Dr. Ing. Šutka v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 59/1974 Zb.

Záznam o prevádzke a výkone vozidla osobnej taxislužby

[§ 3 ods. 1 písm. b) vyhlášky]

Vzor 01

Poznámky pod čiarou

1) § 38 ods. 2 vyhlášky č. 80/1966 Zb. o pravidlách cestnej premávky.

2) § 9 ods. 2 vyhlášky č. 32/1972 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciach.

3) § 47 ods. 6 vyhlášky č. 32/1972 Zb.

4) Úprava Štátneho štatistického úradu č. 30/1967 Ú. v. o povinnom vedení operatívnej evidencie o výkonoch nákladnej automobilovej dopravy, ktorej vydanie bolo oznámené v čiastke 45/1967 Zb.

5) § 22 ods. 1 smerníc Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR o financovaní niektorých výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií (Finančný spravodajca č. 10/1972 por. č. 101), ktorých vydanie bolo oznámené v čiastke 7/1973 Zb.

6) Vyhláška č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch v znení vyhlášky č. 3/1972 Zb. Smernice č. 32/1963 Zbierky smerníc pre národné výbory pre zisťovanie telesnej a duševnej schopnosti uchádzačov o vodičský preukaz a pre preventívne lekárske prehliadky vodičov motorových vozidiel a električiek.