Vyhláška č. 90/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci a priemyselnej kooperácii medzi Československom a Indiou

Čiastka 15/1974
Platnosť od 25.09.1974
Účinnosť od 10.10.1974
Redakčná poznámka

Dňa 30. mája 1973 bola v Prahe podpísaná Dohoda o vedecko-technickej spolupráci a priemyselnej kooperácii medzi Československom a Indiou, ktorá podľa svojho článku 8 nadobudla platnosť 30. novembrom 1973.

90

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 17. júla 1974

o Dohode o vedecko-technickej spolupráci a priemyselnej kooperácii medzi Československom a Indiou


Dňa 30. mája 1973 bola v Prahe podpísaná Dohoda o vedecko-technickej spolupráci a priemyselnej kooperácii medzi Československom a Indiou, ktorá podľa svojho článku 8 nadobudla platnosť 30. novembrom 1973.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o vedecko-technickej spolupráci a priemyselnej kooperácii medzi Československom a Indiou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Indickej republiky,

vedené prianím rozvíjať vedecko-technickú spoluprácu a priemyselnú kooperáciu,

presvedčené o užitočnosti takej spolupráce pre posilnenie priateľských vzťahov medzi oboma krajinami,

sa dohodli podpísať túto dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany urobia nevyhnutné opatrenia na podporu rozvoja vedecko-technickej spolupráce a priemyselnej kooperácie medzi príslušnými organizáciami jednotlivých odvetví národného hospodárstva oboch zmluvných strán.

Článok 2

Na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1 budú zmluvné strany podľa svojich najlepších síl podporovať najmä:

a) spoluprácu v oblasti aplikovaného výskumu a technického rozvoja medzi orgánmi príslušnými na riadenie vedy a techniky v oboch krajinách, prípadne medzi výskumnými inštitúciami, projekčnými a konštrukčnými kanceláriami a priemyselnými organizáciami, ktoré budú uvedenými riadiacimi orgánmi oboch zmluvných strán na spoluprácu splnomocnené.

Spolupráca v oblasti aplikovaného výskumu a technického rozvoja sa bude uskutočňovať:

aa) spoločným štúdiom problémov v oblasti aplikovaného výskumu, včítane zavádzania výsledkov tohto výskumu do výroby;

ab) výmenou odborníkov jednej krajiny na študijný pobyt vo výskumných ústavoch a priemyselných podnikoch druhej krajiny, na uskutočňovanie výskumných prác podľa dohodnutého programu, na organizovanie prednášok a seminárov;

ac) uľahčovaním organizovania konzultácií odborníkov o rôznych problémoch aplikovaného výskumu a technického rozvoja;

ad) pozývaním odborníkov na účasť na celoštátnych vedecko-technických konferenciách usporadúvaných v oboch krajinách;

ae) výmenou vedecko-technických informácií a publikácií v oblasti aplikovaného výskumu a technického rozvoja a technických filmov podľa záujmu oboch strán;

af) a inými formami vedecko-technickej spolupráce, na ktorých sa obe strany dohodnú.

b) Výrobná kooperácia sa bude uskutočňovať:

ba) spoluprácou medzi priemyselnými organizáciami za účelom plného využitia ich výrobnej kapacity, rozdelenia výroby súčastí a uzlov strojov a zariadení a spoločnej výroby týchto strojov a uzlov, ako to bude vyžadovať overenie výsledkov výskumu a vývoja.

Predpokladom pre takú spoluprácu je, že sa bude uskutočňovať medzi priemyselnými organizáciami oboch zmluvných strán, ktoré nemajú zahraničnú spoluprácu s tretími krajinami v danej oblasti. Ďalším predpokladom je, že táto spolupráca sa bude uskutočňovať na základe vyzvania prijímajúcej strany;

bb) spoluprácou v príprave projektov, včítane výkresov, návrhov a vyhotovenia projektov s dodaním zariadení a poskytnutím služieb v krajinách oboch zmluvných strán alebo v tretích krajinách, pokiaľ sa na tom obe zmluvné strany dohodnú, a

bc) opatreniami zabezpečujúcimi výmenu informácií o patentoch a výrobných licenciách a o ich využití v súlade s obojstranne dohodnutými podmienkami.

Článok 3

Vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany pravidelne kontrolovať.

Článok 4

Dojednania a zmluvy medzi organizáciami zmluvných strán podľa tejto Dohody sa predkladajú Československo-indickému výboru pre hospodársku, obchodnú a technickú spoluprácu a budú sa uzavierať v zhode so zákonmi a predpismi platnými na území príslušnej zmluvnej strany. Uvedené dojednania a zmluvy budú okrem iného určovať povinnosti spolupracujúcich partnerov.

Článok 5

Platby vznikajúce z dojednaní a kontraktov podľa článku 4 tejto Dohody sa budú uskutočňovať podľa obchodnej a platobnej dohody platnej medzi zmluvnými stranami.

Článok 6

Na podmienkach a finančných ustanoveniach týkajúcich sa uskutočňovania vedecko-technickej spolupráce sa dohodnú pre každý jednotlivý projekt alebo skupinu projektov inštitúcie určené na spoluprácu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle tejto Dohody.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať uskutočňovanie Dohody o spolupráci podpísanej medzi Československou akadémiou vied a Radou pre vedecký a priemyselný rozvoj Indie 26. apríla 1966 a budú podporovať tieto inštitúcie pri rozvíjaní stykov v oblasti základného výskumu v súlade s hlavnými smermi vedecko-technickej spolupráce medzi zmluvnými stranami.

Článok 8

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že bola schválená oboma zmluvnými stranami podľa ich ústavných predpisov. Zostane v platnosti, kým niektorá zo zmluvných strán ju písomne nevypovie v lehote šiestich mesiacov za predpokladu, že vypovedanie tejto Dohody neovplyvní platnosť dojednaní a zmlúv už uzavretých medzi organizáciami a podnikmi podľa tejto Dohody.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami podpísali túto Dohodu.

Dané v Prahe 30. mája 1973 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

minister zahraničných vecí

Za vládu

Indickej republiky:

Sardar Swaran Singh v. r.

minister zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.