Vyhláška č. 113/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu, v znení č. 171/1973 Zb.

Čiastka 21/1974
Platnosť od 27.11.1974 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1975 do30.04.1990
Zrušený 134/1990 Zb.

OBSAH

113

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 22. novembra 1974,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu, v znení č. 171/1973 Zb.

Federálne ministerstvo financií podľa § 18 a 19 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu, v znení vyhlášky č. 171/1973 Zb. sa mení takto:

1. Čl. 7 znie:

(1) Daň z obratu sa odvádza:1)

a) jednou sumou za štvrťrok,

b) jednou sumou za mesiac alebo

c) preddavkovými pevnými sumami.

(2) Jednou sumou za štvrťrok odvádza daň z obratu podnik so štvrťročnou daňovou povinnosťou do 100 000 Kčs najneskôr do 15. dňa po uplynutí štvrťroka. Štvrťročná daňová povinnosť sa vypočíta na každý rok vopred ako priemer skutočnej daňovej povinnosti (kompenzovanej o záporné cenové rozdiely) za bezprostredne predchádzajúce štyri štvrťroky.

(3) Jednou sumou za mesiac odvádza daň z obratu podnik s mesačnou daňou povinnosťou do 200 000 Kčs (s výnimkou podnikov uvedených v odseku 2) najneskôr do 15. dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac. Mesačnou daňovou povinnosťou sa rozumie priemer skutočnej mesačnej daňovej povinnosti (kompenzovanej o záporné cenové rozdiely) za bezprostredne predchádzajúce tri kalendárne mesiace.

(4) Preddavkové pevné sumy dane z obratu odvádza podnik prostredníctvom príslušnej pobočky Štátnej banky československej na podklade prevodných príkazov:

a) dvakrát za mesiac pri podnikoch s priemernou mesačnou daňovou povinnosťou (odsek 3) nad 200 000 Kčs do 2 000 000 Kčs,

b) denne pri podnikoch s priemernou mesačnou daňovou povinnosťou (odsek 3) nad 2 000 000 Kčs.

(5) Výšku preddavkových pevných súm určuje okresná finančná správa po prerokovaní s podnikom podľa priemeru za predchádzajúce tri mesiace; pritom prihliada na plán dane z obratu na príslušný štvrťrok.

(6) Výšku určených preddavkových pevných súm dane z obratu oznámi podnik pobočke Štátnej banky československej pred začiatkom splátkového obdobia, na ktoré sú preddavky určené. Prevodné príkazy označené slovom „prednostne"2) predkladá podnik pobočke Štátnej banky československej tak, aby ich mohla zúčtovať na ťarchu jeho účtu najneskôr v deň splatnosti. Splátkové obdobie v podnikoch, ktoré odvádzajú preddavkové pevné sumy denne [odsek 4 písm. b)] sa začína šestnástym dňom mesiaca a končí sa pätnástym dňom nasledujúceho mesiaca.

(7) Podnik odvádzajúci daň z obratu preddavkovými pevnými sumami dvakrát za mesiac [odsek 4 písm. a)] je povinný odviesť prvý preddavok najneskôr posledný deň v mesiaci a druhý do 15. dňa nasledujúceho mesiaca; zároveň s druhým preddavkom je povinný vyrovnať daňovú povinnosť.

(8) Podnik odvádzajúci daň z obratu preddavkovými pevnými sumami denne [odsek 4 písm. b)] je povinný vyrovnať daňovú povinnosť za predchádzajúci mesiac najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

(9) Podnik je povinný samostatne bez ohľadu na uskutočnené preddavkové platby vyrovnať najneskôr do 3 dní:

a) sumu dane z obratu uvedenú v dodatočnom hlásení o dani z obratu odo dňa jeho predloženia (odovzdania príslušnej finančnej správe alebo podania na poštu),

b) dodatočne určenú daň3) odo dňa, keď bol o nej upovedomený,

c) zvýšenie dane odo dňa doručenia rozhodnutia o zvýšení dane.

(10) Nedoplatok zistený pri ročnom vyúčtovaní vyrovná podnik najneskôr do 30. januára bežného roka samostatným prevodným príkazom.

(11) Preplatok na dani vráti okresná finančná správa podniku na jeho požiadanie; inak ho použije na úhradu povinnosti na dani z obratu."

2. Čl. 8 znie:

(1) Podnik je povinný predkladať okresnej finančnej správe hlásenie o dani z obratu v dvoch vyhotoveniach na predpísanom tlačive4) najneskôr do 15. dňa každého mesiaca za bezprostredne predchádzajúci mesiac. Negatívne hlásenie sa nepredkladá.

(2) Podniky s priemernou štvrťročnou daňovou povinnosťou do 100 000 Kčs (čl. 7 ods. 2) predkladajú hlásenie o dani z obratu najneskôr do 15. dňa po uplynutí každého štvrťroka.

(3) Ak podnik dodatočne zistí, že podané hlásenie je nesprávne alebo neúplné, je povinný okresnej finančnej správe bezodkladne podať dodatočné hlásenie v dvoch vyhotoveniach na predpísanom tlačive výrazne označenom ako dodatočné hlásenie s udaním obdobia, ktorého sa týka. V dodatočnom hlásení sa uvedú len rozdiely oproti pôvodne podanému hláseniu.

(4) Po skončení kalendárneho roka predloží podnik do 27. januára okresnej finančnej správe ročne vyúčtovanie dane z obratu na predpísanom tlačive. Podnik predloží vyúčtovanie i za časť roka, ak bol v priebehu roka zlúčený s iným podnikom, rozdelený alebo zrušený. Podnik v týchto prípadoch podá vyúčtovanie najneskôr do 27. dňa po uplynutí mesiaca, v ktorom k zmenám došlo."

3. Čl. 11 znie:

(1) Zvýšenie dane (penále)5) za každý deň omeškania je 0,05 % z dlžnej sumy, najmenej však 100 Kčs. Okresná finančná správa zvýšenie dane predpíše:

a) podniku, ktorý odvádza daň jednou sumou (čl. 7 ods. 2 a 3), ak neuhradí daňovú povinnosť do 15. dňa nasledujúceho mesiaca,

b) podniku, ktorý odvádza daň z obratu preddavkovými pevnými sumami, ak nedodrží určené splátky alebo určené lehoty (čl. 7 ods. 4 a 7),

c) podniku, ktorý odvádza daň z obratu preddavkovými pevnými sumami, ak nevyrovná rozdiel medzi úhrnom preddavkových platieb a daňovou povinnosťou za predchádzajúci mesiac (čl. 7 ods. 7 a 8),

d) podniku, ktorému bola dodatočne určená daň, začínajúc 16. dňom nasledujúcim po mesiaci (štvrťroku), v ktorom bola skrátená daň; ak bola daň určená na podklade dodatočného hlásenia o dani z obratu, znižuje sa zvýšenie dane na polovicu,

e) podniku, ktorý do 30. januára bežného roka neuhradí nedoplatok na dani zistený pri ročnom vyúčtovaní (čl. 7 ods. 10),

f) podniku, ktorý včas neuhradí zvýšenie dane [čl. 7 ods. 9 písm. c)],

g) podniku, ktorý neoprávnene nakúpil za maloobchodné ceny výrobky, pri ktorých došlo k prevýšeniu veľkoobchodných cien nad maloobchodnými cenami a neodviedol rozdiel [čl. 10 ods. 8 písm. c)] začínajúc 16. dňom nasledujúcim po mesiaci (štvrťroku), v ktorom došlo k nákupu.

(2) Zvýšenie sa počíta za každý deň omeškania začínajúc dňom nasledujúcim po splatnosti, končiac dňom zaplatenia včítane.

(3) V prípadoch, keď celkové zvýšenie týkajúce sa všetkých platieb dane na úhradu jednej daňovej povinnosti nedosahuje 100 Kčs, predpisuje sa suma 100 Kčs podľa odseku 1 len raz."

4. Č. 12 sa vypúšťa.

5. Doterajší článok 13 sa označuje ako čl. 12.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1975.


Prvý námestník ministra:

Ing. Zámečník v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Úhradu záporných cenových rozdielov vykonávajú okresné finančné správy v lehotách určených na odvod dane.

2) § 7 vyhlášky generálneho riaditeľa Štátnej banky československej č. 85/1966 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií.

3) § 8 ods. 2 zákona č. 73/1952 Zb. o daní z obratu.

4) Pokyny Federálneho ministerstva financií na vypĺňanie hlásení o dani z obratu z 29. januára 1973 č. VI/2-900/73, uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 4/1973.

5) §14 ods. 1 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu.