Vyhláška č. 76/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 80/1963 Zb. o organizácii bytového hospodárstva národných výborov

Čiastka 12/1974
Platnosť od 25.07.1974
Účinnosť od 01.01.1974

OBSAH

76

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky

z 10. júla 1974,

ktorou sa zrušuje vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 80/1963 Zb. o organizácii bytového hospodárstva národných výborov

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 11 zákona SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky:


§ 1

Vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 80/1963 Zb. o organizácii bytového hospodárstva národných výborov sa zrušuje.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1975.


Námestník ministra:

Ing. Gonda v. r.