Vyhláška č. 17/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v kultúrnej, vedeckej a príbuzných oblastiach

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974
Účinnosť od 06.03.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 6 vstúpila Dohoda v platnosť dňom 1. januára 1974.

17

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 9. januára 1974

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v kultúrnej, vedeckej a príbuzných oblastiach


Dňa 12. októbra 1973 bola v Helsinkách podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v kultúrnej, vedeckej a príbuzných oblastiach.

Podľa svojho článku 6 vstúpila Dohoda v platnosť dňom 1. januára 1974.

Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v kultúrnej, vedeckej a príbuzných oblastiach

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Fínskej republiky,

vedené prianím ďalej rozvíjať spoluprácu medzi obidvoma krajinami,

sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry, vedy, školstva, sociálnej politiky, zdravotníctva, informačných prostriedkov, športu, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, v oblasti činnosti mládeže a v ďalších príbuzných oblastiach obojstranného záujmu.

Zmluvné strany budú za tým účelom okrem iného vyvíjať úsilie na podporu a umožňovanie:

a) výmeny vedcov, expertov, profesorov, učiteľov, študentov a stážistov,

b) spolupráce medzi vedeckými a vysokoškolskými inštitúciami,

c) výmeny umeleckých súborov, umelcov a výstav kultúrnej a informačnej povahy,

d) výmeny na poli telesnej výchovy a športu,

e) výmeny kníh, periodík a iných publikácií z oblasti, ktorých sa táto dohoda týka,

f) usporadúvania prednášok a konferencií.

Článok 2

Zmluvné strany budú poskytovať občanom druhej strany štipendiá spôsobom, ktorý bude určený v časových programoch spolupráce.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať činnosť Fínsko-československej spoločnosti a fínskej sekcie Severského výboru pri Československej spoločnosti pre medzinárodné styky.

Článok 4

Zmluvné strany sa dohodli, že spolupráca zavedená v oblasti rozhlasu a televízie je obojstranne výhodná a budú ju podporovať.

Článok 5

Za účelom vykonávania tejto Dohody sa zmluvné strany dohodli vytvoriť Zmiešanú komisiu, ktorá bude podľa ústavných požiadaviek a platných zákonov a predpisov príslušnej strany vypracovávať časové programy spolupráce, v ktorých budú určené spôsoby a prostriedky, rozsah a finančné podmienky spolupráce. Ak to bude komisia považovať za užitočné, môže ustanoviť subkomisie pre jednotlivé oblasti spolupráce uvedené v tejto Dohode.

Článok 6

Táto Dohoda vstúpi v platnosť 1. januára 1974 a zostane v platnosti, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Dané v Helsinkách 12. októbra 1973 vo dvoch vyhotoveniach v slovenskom a fínskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Milan Klusák v. r.

Za vládu

Fínskej republiky:

Marjatta Väänänen v. r.