Vyhláška č. 48/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 163/1960 Zb. o zriadení Tuzexu, podniku zahraničného obchodu

Čiastka 7/1974
Platnosť od 08.05.1974
Účinnosť od 08.05.1974

OBSAH

48

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 25. apríla 1974,

ktorou sa mení vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 163/1960 Zb. o zriadení Tuzexu, podniku zahraničného obchodu

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 2 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


Čl. I

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 163/1960 Zb. o zriadení Tuzexu, podniku zahraničného obchodu sa mení takto:

1. § 3 ods. 2 znie:

„Na potreby predaja v drobnom zabezpečuje podnik dovoz prostredníctvom príslušných organizácií zahraničného obchodu; dovoz exkluzívnych výrobkov a noviniek v rozsahu pre zavádzací predaj tovaru, včítane potrebných náhradných dielcov, a dovoz tovaru podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov môže zabezpečovať priamo.“

2. § 3 ods. 3 znie:

„Pri priamych dovozoch je podnik povinný zabezpečiť dodržiavanie obchodnopolitických zásad ustanovených Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a postupovať po dohode s tovarovo príslušnými organizáciami zahraničného obchodu.“

3. § 7 ods. 2 znie:

„Podrobnejšie vymedzenie úloh podniku, včítane podrobnejšej úpravy predmetu podnikania, jeho organizácie, vykonávania činnosti a zodpovednosti pracovníkov, ustanoví podľa potreby minister zahraničného obchodu v rámci svojej právomoci.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Barčák v. r.