119

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 25. novembra 1974,

ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s Federálnym cenovým úradom, Federálnym ministerstvom dopravy, Federálnym ministerstvom financií, Federálnym ministerstvom spojov a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí podľa § 22 ods. 3, § 25 ods. 2, § 29 ods. 3, § 36 ods. 2, § 42 ods. 2, § 44 ods. 2, § 47 ods. 6, § 49 ods. 2, § 54 ods. 3, § 60 ods. 2, § 61 ods. 4, § 66 ods. 5, § 67 ods. 4, § 77 ods. 3, § 78 ods. 5, § 81 ods. 7 a § 110 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb.:


PRVÁ HLAVA

COLNÁ KONTROLA

§ 1

Colná prehliadka

(1) Colná kontrola tovaru sa vykonáva vonkajšou a vnútornou colnou prehliadkou. Vnútorná colná prehliadka môže byť úplná alebo náhodná.

(2) Vonkajšou colnou prehliadkou sa zisťuje hrubá váha, počet nákladových kusov, ich značky a čísla, prípadne, či colná uzávera nie je porušená.

(3) Vnútornou colnou prehliadkou sa zisťuje druh, množstvo, prípadne akosť tovaru.

(4) Pri úplnej vnútornej colnej prehliadke sa prehliada všetok tovar.

(5) Pri náhodnej vnútornej colnej prehliadke možno sa obmedziť na také množstvo tovaru, aby bolo možné sa s dostatočnou istotou presvedčiť, že tovar zodpovedá údajom uvedeným v návrhu na colné konanie. Na rozsah náhodnej vnútornej colnej prehliadky nemá účastník colného konania vplyv.

§ 2

Odobratie vzorky

Colnica môže odobrať vzorku na zabezpečenie jej totožnosti a na určenie nomenklatúrneho, sadzobného a tarového zaradenia tovaru len v nevyhnutnom množstve v prítomnosti účastníka colného konania a s jeho súhlasom. Na jeho žiadosť vydá colnica potvrdenie o odobratí vzoriek. Odobraté vzorky tovaru, ktoré sa nespotrebovali na daný účel, vráti colnica účastníkovi colného konania. Orgány colnej správy nezodpovedajú za škodu spôsobenú poškodením alebo zničením vzoriek pri ich skúšaní.

§ 3

Pracovný čas colníc

Pracovný čas colníc sa určí tak, aby vyhovoval potrebám dopravy. Colnice, na ktorých nie je zavedený nepretržitý pracovný čas, vykonávajú colné konanie pri tovare podliehajúcom rýchlej skaze a pri živých zvieratách aj mimo pracovného času.

DRUHÁ HLAVA

OSLOBODENIE OD COLNEJ PREHLIADKY

§ 4

(1) Colnej prehliadke nepodlieha tovar, ktorý pri cestách do cudziny a z cudziny preváža prezident Československej socialistickej republiky, predseda a podpredsedovia Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky, predseda a podpredsedovia Snemovne ľudu, predseda a podpredsedovia Snemovne národov, predseda, podpredsedovia a členovia vlády Československej socialistickej republiky, predseda Federálneho štatistického úradu, predseda Správy federálnych hmotných rezerv, predseda Štátnej banky československej, predsedovia a podpredsedovia Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady, predsedovia, podpredsedovia a členovia vlád Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, predsedovia Českého štatistického úradu a Slovenského štatistického úradu, predsedovia Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu, generálni prokurátori Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, predsedovia najvyšších súdov Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, hlavní arbitri Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a členovia sprievodu týchto osôb.

(2) Colnej prehliadke nepodlieha ďalej tovar, ktorý pri cestách do cudziny a z cudziny prevážajú poslanci Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky, Českej národnej rady, Slovenskej národnej rady, veľvyslanci, vyslanci a chargé ďaffaires Československej socialistickej republiky akreditovaní v cudzine, ako aj členovia ich rodiny, ak cestujú s nimi spoločne.

§ 5

Colnej prehliadke nepodlieha tovar, ktorý pri cestách z cudziny a do cudziny prevážajú

a) hlavy cudzích štátov, predsedovia vlád cudzích štátov a ich námestníci, členovia vlád cudzích štátov, predsedovia a námestníci predsedov zákonodarných zborov cudzích štátov a členovia ich sprievodu;

b) predsedovia a členovia cudzích delegácií prichádzajúcich na diplomatické konferencie zvolávané do Československej socialistickej republiky;

c) diplomatický personál misií poverených v Československej socialistickej republike;

d) cudzí diplomatickí zástupcovia pôsobiaci mimo územia Československej socialistickej republiky, ak cestujú do nej alebo ňou prechádzajú;

e) konzulárni úradníci konzulárnych úradov cudzích štátov pôsobiaci v Československej socialistickej republike, ak sú konzulárnymi úradníkmi z povolania a nie sú československými štátnymi občanmi;

f) členovia rodín osôb uvedených pod písmenami a) až e);

g) iní príslušníci cudzích štátov, ktorí majú diplomatický štatus;

h) diplomatickí a konzulárni kuriéri (ďalej len „kuriéri“) cudzích štátov.

§ 6

(1) Oslobodenie od colnej prehliadky sa týka aj batožín osôb uvedených v § 4 a 5, ktoré sa dopravujú v časovej súvislosti s cestou týchto osôb, a to aj keď sa dovážajú alebo vyvážajú iným dopravným prostriedkom, než ktorým tieto osoby cestujú.

(2) Oslobodenie od colnej prehliadky sa nevzťahuje na prípady, keď sú vážne dôvody k domnienke, že batožina obsahuje predmety, ktorých dovoz, vývoz alebo prevoz je zakázaný alebo obmedzený. Colná prehliadka sa musí vykonať v prítomnosti osoby uvedenej v § 4 a 5 alebo jej splnomocnenca.

§ 7

(1) Colnej prehliadke nepodlieha zapečatená diplomatická pošta a konzulárna batožina (ďalej len „diplomatická pošta“), ktorú vezie kuriér tým istým dopravným prostriedkom, ktorým cestuje. Kuriér sa musí preukázať zoznamom, ktorý vyhotovil a opečiatkoval úrad, ktorý diplomatickú poštu odosiela. V zozname sa musí uviesť počet kusov diplomatickej pošty a druh obalu.

(2) Colnej prehliadke nepodlieha zapečatená diplomatická pošta dopravovaná inak než kuriérom; musí ju však sprevádzať zoznam, ktorý vyhotovil a opečiatkoval úrad, ktorý diplomatickú poštu odosiela. V zozname sa musí uviesť počet kusov diplomatickej pošty, druh obalu a adresa úradu alebo orgánu, ktorému je pošta určená.

(3) Diplomatická pošta môže obsahovať iba diplomatické písomnosti alebo predmety určené na úradnú potrebu misie.

TRETIA HLAVA

COLNÁ KONTROLA V ŽELEZNIČNEJ, CESTNEJ, LETECKEJ A VODNEJ DOPRAVE A V POŠTOVOM STYKU

Colná kontrola tovaru dopravovaného dopravnými organizáciami

§ 8

(1) Na vykonanie colnej kontroly je dopravná organizácia povinná odovzdať pohraničnej colnici zoznam nákladu, zoznam batožín, zoznam zásob, zoznam inventára dopravného prostriedku a iné doklady o dopravovanom tovare.

(2) Vo vodnej doprave sa môže požadovať predloženie plánu plavidla.

§ 9

(1) Zoznam nákladu obsahuje tieto údaje: krajinu imatrikulácie dopravného prostriedku, druh dopravného prostriedku, imatrikulačnú značku, miesto, kde je evidovaný, a miesto, kde bol tovar naložený, mená, bydliská a sídla odosielateľov a príjemcov tovaru, krajinu určenia, množstvo a druh dopravovaného tovaru podľa mier a pomenovania obvyklého v obchode, a ak je tovar zabalený, aj počet kusov, značky, čísla a druh obalu nákladových kusov. Colnica môže určiť, ktoré údaje sa nemusia v zozname nákladu uviesť. Pošta zoznam nákladu nepredkladá.

(2) Zoznam batožín obsahuje údaje o množstve a druhu dopravovaných batožín, meno a bydlisko vlastníka batožiny. Colnica môže určiť, kedy sa zoznam batožín nemusí predkladať alebo ktoré údaje sa nemusia uviesť.

(3) Zoznam zásob dopravného prostriedku obsahuje údaje o zásobách potravín, nápojov, tabakových výrobkov a iných zásobách určených na cestu, prípadne aj o zariadení dopravného prostriedku, ak nie je zapísané v zozname inventára.

§ 10

V železničnej doprave nahrádza zoznam nákladu železničný vlakový súpis a prechodový zoznam vozňov naložených tovarom, zoznam batožín a spešnín nahrádza prechodová súpiska. Vlakový súpis alebo prechodový zoznam sa nemusí odovzdať, ak vlak privezie len prázdne vozne, ktoré sú už zaradené do vozňového parku. Železničné vozne nezaradené do vozňového parku železničných správ sa zapisujú do vlakového súpisu alebo prechodového zoznamu tak ako naložené vozne. Pri zberných vozňoch je dráha povinná dodať colnici zoznam zásielok v jednotlivých vozňoch. Zoznam inventára sa v železničnej doprave nevyžaduje.

§ 11

Zoznam nákladu, zoznam batožín, zoznam zásob a zoznam inventára sa nevyžaduje, ak plavidlo alebo lietadlo pristane na krátky čas z technických dôvodov, napr. na doplnenie zásob, odstránenie závad, alebo aby cestujúci vystúpili.

§ 12

Ak sa nakladá vyvážaný tovar na dopravný prostriedok vo vodnej alebo cestnej doprave na vnútrozemskej colnici, odovzdá jej dopravná organizácia zoznam nákladu dvojmo; jedno vyhotovenie je určené pre vnútrozemskú colnicu a druhé pre pohraničnú colnicu.

Colná kontrola v dopravných prostriedkoch hromadnej osobnej dopravy pri prestupe štátnych hraníc

§ 13

Cestujúci, ktorí cestujú v dopravnom prostriedku hromadnej osobnej dopravy, a členovia posádok dopravných prostriedkov osobnej a nákladnej dopravy sú povinní predložiť svoje batožiny na colnú kontrolu včas, aby sa mohla ukončiť v čase pre ňu určenom.

§ 14

Cestujúci môže na colnom priechode pri vstupe do tuzemska opustiť dopravný prostriedok pred skončením colného konania a pri výstupe do cudziny po skončení colného konania len so súhlasom príslušníka colnej správy vykonávajúceho colnú kontrolu.

§ 15

V colnom priestore pohraničnej colnice sa v čase vykonávania colného konania môžu okrem cestujúcich zdržiavať len pracovníci konajúci službu pri dopravných prostriedkoch. Iné osoby sa môžu v colnom priestore zdržiavať len so súhlasom príslušníka colnej správy vykonávajúceho colnú kontrolu.

§ 16

Pokiaľ trvá colná prehliadka plavidla vo vodnej doprave, je zakázaný akýkoľvek styk s brehom a s inými plavidlami; okrem členov posádky plavidla smú na plavidlo vstupovať iné osoby len pri výkone úradnej povinnosti, a to s vedomím príslušníka colnej správy vykonávajúceho colnú kontrolu.

§ 17

Aj dôjde k havárii alebo núdzovému pristátiu dopravného prostriedku na colnej ceste, je dopravná organizácia povinná to oznámiť bez zbytočného odkladu najbližšej colnici.

§ 18

Sprievod dopravných prostriedkov

(1) Ak colnica na žiadosť dopravnej organizácie rozhodne o sprievode dopravného prostriedku na zabezpečenie colnej kontroly, dopravná organizácia dopraví príslušníkov colnej správy na určené miesto a späť, prípadne im poskytne náhradu cestovného.

(2) Plavebná organizácia ďalej poskytne sprevádzajúcim príslušníkom colnej správy bezplatné ubytovanie, vykurovanie, svetlo a za náhradu aj stravu.

§ 19

Dovoz poštových zásielok

(1) Dovážané poštové zásielky sa môžu dopravovať bez colnej uzávery.

(2) Pošta predkladá na colné konanie vnútrozemskej colnici dovážané poštové zásielky okrem kariet a listov, z vonkajšej úpravy ktorých je zrejmé, že okrem písomného oznámenia neobsahujú nič iné.

(3) Ak sa skazí obsah poštových zásielok alebo ich častí pri doprave v tuzemsku pred prepustením do voľného obehu v tuzemsku, prerokuje pošta túto okolnosť s colnicou, ktorá je príslušná na prepustenie zásielky.

(4) Ak sa poškodenie alebo skazenie zásielok spozorovalo na pošte, na ktorej sa vykonáva colné konanie, zistí stav zásielok táto pošta spolu s colnicou.

(5) Ak pošta vyjme a zničí skazený tovar, ktorý by mohol ohroziť ľudské zdravie alebo poškodiť iné zásielky, je povinná o tom upovedomiť príslušnú colnicu.

(6) Ak pošta podľa osobitných predpisov predá poštové zásielky, ktoré colnica prepustila do voľného obehu v tuzemsku, uhradí z výťažku predaja predovšetkým náklady predaja, poštové poplatky a ďalej clo a iné poplatky viaznúce na zásielkach.

(7) Pošta môže odmietnuť vykonávať úkony za účastníka colného konania, ak to považuje z prevádzkových alebo iných závažných dôvodov za nevyhnutné alebo ak jej účastník colného konania nedodá potrebné doklady alebo neoznámi potrebné údaje.

(8) Zásielky, pri ktorých pošta nevykonáva úkony za účastníka colného konania, odovzdá colnici na potvrdenie a odovzdanie oznámi adresátovi. Colnica prepustí takéto zásielky len vtedy, ak pošta na poštovom doklade potvrdí, že zásielky sa môžu vydať adresátovi.

(9) Zásielky, pri ktorých pošta nevykonáva úkony za účastníka colného konania, môže adresát odmietnuť, len pokiaľ ich na colnici neotvorí.

§ 20

(1) Clo z tovaru dovážaného v poštových zásielkach vyberá pošta od účastníka colného konania pri dodaní zásielky. Bez vybratia cla dodá pošta zásielku účastníkovi colného konania len vtedy, ak colnica odklad úhrady cla povolila.

(2) Vybraté clo odosiela pošta bez zrážky dobierkovými colnými poukážkami na účet Ústrednej colnej správy v Štátnej banke československej. Na dobierkových colných poukážkach vyplní colnica druhý diel; ostatné diely vyplní pošta. Pošta zodpovedá za to, že sumy vyznačené na dobierkových colných poukážkach budú riadne vybraté a poukázané.

§ 21

Vracanie zásielok

(1) Ak sa má vrátiť do cudziny zásielka, ktorej prepustenie do voľného obehu v tuzemsku obstarávala dopravná organizácia alebo pošta, je dopravná organizácia alebo pošta povinná predložiť zásielku so všetkými colnými a inými dokladmi colnici na vykonanie colného konania.

(2) Ak sa z tovaru vymeralo clo, predloží dopravná organizácia alebo pošta zásielku tej colnici, ktorá ju prepustila do voľného obehu v tuzemsku.

§ 22

Vývoz poštových zásielok

(1) Balíky a cenné listy môže odosielateľ podať na poštovú prepravu do cudziny len vtedy, ak sa preukáže potvrdením, že ich colnica prepustila na vývoz.

(2) Listové zásielky do cudziny, ktoré okrem písomného oznámenia obsahujú aj tovar, na vývoz ktorého treba povolenie, môže odosielateľ podať na poštovú prepravu až po tom, čo ich predložil colnici a colnica ich prepustila na vývoz.

(3) Listové zásielky, ktoré nie sú opatrené potvrdením colnice, že boli prepustené na vývoz, predkladá pošta na vykonanie colnej kontroly pred ich výstupom do cudziny.

(4) Ostatné listové zásielky môže odosielateľ podať na poštovú prepravu do cudziny bez toho, žeby ich predtým predložil colnici.

Povinnosti dopravných organizácií a pošty

§ 23

Úkony pracovníkov dopravných organizácií a pošty

(1) Pri colnom konaní, ktoré sa vykonáva na návrh dopravnej organizácie alebo pošty, vykonávajú pomocné práce pracovníci dopravnej organizácie alebo pošty.

(2) Za pomocné práce sa považuje nakladanie, skladanie alebo prekladanie tovaru, dodanie tovaru na váhu, premiestňovanie tovaru do revíznych miestností, otváranie a zatváranie ložených i prázdnych dopravných prostriedkov a kontajnerov, nákladových kusov, vybaľovanie a zabaľovanie tovaru, pristavovanie rebríkov, mostíkov, pojazdných schodov, poskytovanie dopravy člnom v riečnom prístave a pod. Za pomocné práce sa nepovažuje otváranie a zatváranie listových zásielok, na ktoré sa vzťahuje listové tajomstvo.

(3) Ak nemôžu pracovníci dopravných organizácií a pošty vykonávať pomocné práce pri colnom konaní sami, sú dopravné organizácie a pošta povinné zariadiť ich vykonanie na svoj náklad podľa pokynov colnice.

(4) O školenie pracovníkov poverených dopravnou organizáciou a poštou na obstarávanie úkonov, s ktorými je spojené colné konanie, sa starajú orgány colnej správy po dohode s dopravnou organizáciou a poštou.

§ 24

Miestnosti, priestory a pomôcky potrebné na colné konanie

(1) Ak sa colné konanie dovážaného, vyvážaného alebo prevážaného tovaru vykonáva pravidelne v priestoroch dopravných organizácií alebo pošty, zabezpečí dopravná organizácia alebo pošta pre colnice potrebné miestnosti.

(2) Miestnosti a priestory potrebné na colné konanie a uskladnenie tovaru sa určia na takom mieste, aby pracovný postup colnice a orgánov s ňou spolupracujúcich bol čo najúčelnejší.

(3) O spôsobe uzatvárania miestností slúžiacich na colné konanie a uskladňovanie tovaru sa dohodne dopravná organizácia alebo pošta s colnicou.

(4) Dopravná organizácia alebo pošta udržiavajú v dobrom stave miestnosti, ktoré odovzdali na užívanie colnici, upratujú ich, vykurujú a osvetľujú, a to, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak, za náhradu skutočných vlastných nákladov dopravných organizácií alebo pošty.

(5) Dopravná organizácia alebo pošta zaobstará na svoj náklad po dohode s colnicou pomôcky a zariadenie potrebné na vykonávanie colného konania, napr.: váhy, rebríky, pojazdné schody, lampy, bezpečnostné lampy, nástroje a riadne osvetlenie colných priestorov pre colnú kontrolu.

§ 25

Cestovné poriadky

(1) Dopravná organizácia oznámi pohraničným colniciam cestovný poriadok všetkých dopravných prostriedkov prestupujúcich štátne hranice podľa cestovných poriadkov a každú jeho zmenu skôr, než nadobudne cestovný poriadok alebo jeho zmena účinnosť.

(2) Zavedenie mimoriadnych vlakov, lietadiel alebo iných dopravných prostriedkov, odvolanie alebo meškanie dopravných prostriedkov o viac ako pol hodiny oznámi dopravná organizácia včas pohraničnej colnici.

(3) Ak dôjde z prevádzkových dôvodov k nahromadeniu dopravných prostriedkov pri pohraničnej colnici v železničnej, leteckej a vodnej doprave, určí prevádzateľ dopravy poradie, v ktorom majú byť dopravné prostriedky prepustené. Ak sa tak stane pri pohraničnej colnici v cestnej doprave, určí poradie colnica.

ŠTVRTÁ HLAVA

CLO

Prvý oddiel

Vymeriavanie cla z obchodného tovaru a neobchodného tovaru

§ 26

(1) Z obchodného tovaru pochádzajúceho zo štátov, s ktorými sa dojednalo zmluvné clo, alebo zo štátov, s ktorými má Československá socialistická republika dojednanú doložku najvyšších výhod, sa vymeria clo podľa zmluvných colných sadzieb.

(2) Za obchodný tovar pochádzajúci z určitého štátu sa považujú jeho prírodné suroviny, prírodné plodiny a poľnohospodárske a priemyselné výrobky. Ak však tento tovar bol ďalej podstatne spracovaný alebo upravený v inom štáte, považuje sa za tovar pochádzajúci z tohto iného štátu.

(3) Obchodný tovar tuzemského pôvodu vracajúci sa z cudziny, pri ktorom sa neupustilo od vybratia cla, sa prepustí za použitia zmluvných sadzieb.

§ 27

(1) Ak účastník colného konania navrhne, aby sa clo z obchodného tovaru vymeralo podľa zmluvnej sadzby, je povinný uviesť a preukázať krajinu pôvodu. Na preukázanie postačia napríklad doklady sprevádzajúce zásielku, faktúry a korešpondencia. Ak colnica takéto preukázanie nepovažuje za dostatočné, je účastník colného konania povinný preukázať správnosť údajov osvedčením o pôvode tovaru, ktoré vydal príslušný cudzozemský orgán.

(2) Ak účastník colného konania nemôže preukaz predložiť ihneď, vymeria colnica clo z obchodného tovaru podľa všeobecnej colnej sadzby a určí primeranú lehotu na predloženia dokladov. Ak budú doklady v určenej lehote predložené, colnica rozdiel cla vráti.

§ 28

(1) Obchodný tovar sa zaradí podľa colného sadzobníka a vysvetliviek k colnému sadzobníku. Ak obchodný tovar nie je v colnom sadzobníku uvedený a ak colný sadzobník a vysvetlivky k colnému sadzobníku neobsahujú smernice na jeho zaradenie, zaradí sa ako obchodný tovar, ktorému sa najviac podobá povahou, spôsobom výroby a účelom, na ktorý sa má použiť.

(2) Na návrh účastníkov colného konania sa osobitne zaraďuje príslušenstvo obchodného tovaru, ktoré patrí do rôznych sadzobných čísel colného sadzobníka.

§ 29

(1) Ak sa clo z obchodného tovaru vymeriava podľa ceny, je základom skutočná cena obchodného tovaru. Skutočná cena obchodného tovaru je cena, za ktorú bol obchodný tovar kúpený alebo predaný v obchodnej krajine za normálnych obchodných okolností.

(2) Súčasťou skutočnej ceny obchodného tovaru pri dovoze sú priame obchodné náklady, ktoré vznikli v zahraničí, spojené s dopravou na štátne hranice Československej socialistickej republiky. Za priame obchodné náklady sa považuje dopravné, skladné, poistné, provízie, vecné náklady pri montáži v zahraničí, včítane cestovných a miestnych výdavkov, náklady za prebierku a kontrolu, náklady na legalizáciu faktúr, konzulárne poplatky, úroky z devízových úverov, manká tovaru v rámci noriem, podiely na cene tovaru z výrobných licencií, objavov a vynálezov, ochranných známok a priemyselných vzorov.

(3) Súčasťou skutočnej ceny obchodného tovaru nie sú vnútorné dane postihujúce tento tovar v obchodnej krajine, od ktorých bol dovážaný obchodný tovar oslobodený, alebo ktoré boli alebo budú vývozcovi vrátené. Cena obalu nie je súčasťou skutočnej ceny obchodného tovaru, ak sa obal prepúšťa oddelene od obchodného tovaru a ak je účtovaný osobitne.

(4) Ak sa vymeriava clo z neobchodného tovaru podľa ceny, je základom tuzemská maloobchodná cena rovnakého alebo podobného tovaru.

§ 30

(1) Ak sa clo vymeriava sadzbou určenou podľa váhy, berie sa za základ hrubá, čistá alebo vlastná váha.

(2) Hrubá váha je váha tovaru s obalom potrebným na jeho dopravu (dopravné obaly) a všetkými ostatnými obalmi (vnútorné obaly).

(3) Čistá váha je vlastná váha tovaru s vnútorným obalom.

(4) Vlastná váha je váha tovaru bez akéhokoľvek obalu.

§ 31

(1) Clo z tovaru toho istého sadzobného čísla sa nevymeriava, ak nie je väčšie ako 5 Kčs. Úhrnná suma cla sa zaokrúhľuje na celé koruny, a to pri halierovej sume do 50 halierov včítane smerom dole a pri halierovej sume nad 50 halierov smerom hore. Od vymerania cla sa upustí, ak jeho úhrnná suma nie je väčšia ako desať Kčs pri všetkých druhoch tovaru zaradených do rôznych sadzobných čísel.

(2) Nedoplatok na cle sa nevymeriava, ak nie je väčší ako 10 Kčs.

Druhý oddiel

§ 32

Odklad úhrady cla

(1) Colnice môžu povoliť odklad úhrady cla najdlhšie na čas dvoch rokov. Socialistickým organizáciám môžu colnice povoliť odklad úhrady cla najdlhšie na čas troch mesiacov.

(2) Z odkladu úhrady cla sa platia úroky vo výške 2,5% za rok zo sumy, ktorej úhrada bola odložená, a to po čas odkladu úhrady cla, prípadne ak bolo clo zaplatené pred uplynutím tohto času, až do dňa jeho zaplatenia.

(3) Z cla, ktorého úhrada bola odložená, sa úroky neplatia z tej sumy cla, za ktorú bola zložená colná zábezpeka v hotovosti.

(4) Ak účastník colného konania nezaplatí clo v deň zročnosti alebo v posledný deň odkladu úhrady, je povinný platiť úroky z omeškania vo výške 5% istiny za rok, a to za čas od prvého nasledujúceho dňa až do dňa zaplatenia.

(5) Úroky z odkladu úhrady cla a úroky z omeškania úhrady cla sú súčasťou cla.

Tretí oddiel

§ 33

Odpustenie a zníženie cla

(1) Clo sa celkom odpustí, ak sa tovar pred prepustením do voľného obehu skazil alebo úplne zničil. Clo sa taktiež odpustí aj pri tovare prepustenom do voľného obehu, ak sa pri doprave vykonávanej dopravnou organizáciou alebo poštou skazil alebo ak sa úplne zničil a nebol ešte príjemcovi dodaný.

(2) Clo sa zníži, ak

a) tovar bol po podaní návrhu na colné konanie o prepustení do voľného obehu pred jeho prepustením do voľného obehu poškodený tak, že sa nemôže použiť na pôvodný účel;

b) sa zmenila povaha tovaru prepusteného do voľného obehu pred dodaním príjemcovi tak, že by podliehal nižšiemu clu, než aké bolo vymerané;

c) sa zistí, že obsah poštovej zásielky prepustenej do voľného obehu v tuzemsku a dodanej príjemcovi je čiastočne skazený alebo poškodený.

(3) Clo sa môže odpustiť alebo znížiť aj v iných prípadoch, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, ak zo žiadosti účastníka colného konania doloženej potrebnými dokladmi je zrejmé, že vybratie cla by viedlo k tvrdostiam.

Štvrtý oddiel

Oslobodenie od dovozného cla

§ 34

Tovar pre potrebu hláv cudzích štátov

Od cla je oslobodený všetok tovar dovážaný pre potrebu hláv cudzích štátov a členov ich sprievodu v súvislosti s ich pobytom v tuzemsku.

§ 35

Dary hláv cudzích štátov, cudzích vlád, čestné ceny, vyznamenania a pod.

Dary hláv cudzích štátov, cudzích vlád a ich členov a iných verejných činiteľov a úradov cudzích štátov, ako aj udelené čestné ceny, vyznamenania a pod. sú oslobodené od cla, ak sa darovanie alebo udelenie preukáže.

Tovar pre potrebu osôb a orgánov požívajúcich výsady a imunity

§ 36

Tovar dovážaný pre diplomatický personál a konzulárnych úradníkov, pokiaľ nie sú československými štátnymi príslušníkmi, je oslobodený od cla s podmienkou, že sa použije pre vlastnú potrebu týchto osôb alebo pre potrebu členov ich rodín bývajúcich s nimi v spoločnej domácnosti.

§ 37

(1) Tovar dovážaný pre diplomatické a konzulárne úrady v Československej socialistickej republike je oslobodený od cla s podmienkou, že sa použije pre úradnú potrebu týchto úradov.

(2) Oslobodenie od cla sa vzťahuje aj na tovar dovážaný pre novozriaďované diplomatické a konzulárne úrady v Československej socialistickej republike s podmienkou, že sa použije pre úradnú potrebu týchto úradov.

§ 38

Za podmienok uvedených v § 36 a 37 je oslobodený od cla tovar dovážaný pre medzinárodné organizácie, pôsobiace v Československej socialistickej republike a ich členov a pracovníkov, ak požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv.

§ 39

Colné konanie sa vykonáva na ústny návrh doložený potvrdením adresáta majúceho nárok na oslobodenie od cla, úradu alebo organizácie, že tovar sa použije pre potrebu adresáta alebo pre potrebu členov jeho rodiny bývajúcich s ním v spoločnej domácnosti, prípadne pre úradnú potrebu.

§ 40

Neobchodný tovar v cestovnom styku a zásielkach

(1) Od cla je oslobodený tovar dovážaný pre osobnú spotrebu cestujúceho alebo člena posádky dopravného prostriedku (cestovné potreby), pokiaľ druh a množstvo tohto tovaru zodpovedá osobným pomerom a dĺžke cesty; v tomto rámci sú oslobodené najviac 2 litre vína, 1 liter liehovín, 250 kusov cigariet alebo tomu zodpovedajúce množstvo iných tabakových výrobkov, 1 000 kusov poľovníckych brokových nábojov a 50 kusov poľovníckych nábojov do guľovnice.

(2) Osobám, ktoré sa vracajú späť do tuzemska po dočasnom pobyte v cudzine, sa oslobodzuje od cla tovar na osobné používanie, napríklad odev, obuv, bielizeň, ktorý si za pobytu v cudzine zaobstarali z dôvodov naliehavej potreby. Od cla sa týmto osobám tiež oslobodzuje tovar dovážaný na primeranú osobnú spotrebu počas cesty, najviac ale v množstve uvedenom v odseku 1, s výnimkou poľovníckych nábojov.

(3) Okrem prípadov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa oslobodzuje od cla tovar s výnimkou motorových vozidiel v cene až do výšky 5000 Kčs dovážaný v cestovnom styku osobami s trvalým bydliskom v tuzemsku, ak bol v cudzine získaný darom alebo za devízové prostriedky, ktoré môžu podľa platných predpisov na nákup tovaru použiť. U spolucestujúcich manželov a ich detí, pokiaľ spolu trvale žijú v spoločnej domácnosti, sa sumy ustanovené na oslobodenie od dovozného cla sčítajú.

(4) Tovar dovážaný v cestovnom styku, okrem prípadov uvedených odsekoch 1 a 2, osobami s trvalým bydliskom v cudzine sa oslobodzuje od cla v cene až do výšky 600 Kčs.

(5) Tovar dovážaný v zásielkach sa oslobodzuje od cla v cene až do výšky 300 Kčs.

(6) Ak sa podľa odsekov 3 až 5 dováža tovar, ktorého cena presahuje sumu určenú na oslobodenie od cla, vymeria sa clo pri takom tovare len z tej sumy, ktorá prevyšuje cenu určenú na bezcolný dovoz tovaru.

(7) Cenou sa rozumie tuzemská maloobchodná cena rovnakého alebo podobného tovaru.

Sťahované zvršky

§ 41

(1) Sťahovanými zvrškami sa rozumie tovar na osobné používanie, ktorý sťahujúca sa osoba používala pre vlastnú potrebu vo svojej domácnosti, napr. zariadenie bytu, motorové a iné vozidlá, zvieratá, tovar na osobnú spotrebu a tovar na výkon povolania, napr. stroje, prístroje, nástroje, včítane nástrojov hudobníkov a iných umelcov.

(2) Od cla sú oslobodené sťahované zvršky cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sa po trvalom pobyte v cudzine sťahujú na trvalý pobyt do tuzemska za predpokladu, že ich množstvo je primerané potrebe sťahujúcich sa osôb a za podmienok ďalej uvedených.

(3) Tovar na osobnú spotrebu je oslobodený od cla v množstve zodpovedajúcom priemernej ročnej spotrebe.

(4) Na priznanie oslobodenia od cla nie je rozhodujúce, po aký čas sa sťahované zvršky používali a či majú známky upotrebenia.

(5) Sťahujúce sa osoby predložia colnici dvojmo vyhotovený zoznam sťahovaných zvrškov. Ďalej sú povinné preukázať, že boli v cudzine prihlásené na trvalý pobyt a že sa sťahujú na trvalý pobyt alebo na výkon svojho povolania v tuzemsku.

(6) Nárok na oslobodenie od cla prislúcha, len pokiaľ ide o sťahované zvršky, ktoré budú dovezené do dvoch rokov po prihlásení sťahujúcej sa osoby na pobyt v tuzemsku. Sťahované zvršky dovážané postupne sú oslobodené od cla pod podmienkou, že pri dovoze ich prvej časti budú colnici oznámené všetky ďalšie sťahované zvršky, pri ktorých sa bude uplatňovať nárok na oslobodenie od cla.

(7) Členovia diplomatického personálu, konzulárni úradníci a pracovníci medzinárodných organizácií, ktorí požívajú výsady a imunity na základe medzinárodných zmlúv, môžu dovážať sťahované zvršky postupne po čas svojho pridelenia v Československej socialistickej republike.

§ 42

(1) V rozsahu a za podmienok uvedených v § 41 sa oslobodzujú od cla sťahované zvršky československých štátnych príslušníkov, ktorí sa vracajú z trvalého pobytu v cudzine na trvalý pobyt v tuzemsku.

(2) Československým štátnym príslušníkom, ktorí sa vracajú z cudziny po dočasnom pobyte trvajúcom najmenej jeden rok, sa za podmienok uvedených v § 41 ods. 5 a 6 oslobodzujú od cla sťahované zvršky, ktoré do cudziny vyviezli.

(3) Československým štátnym príslušníkom, ktorí sa vracajú z cudziny po dočasnom pobyte trvajúcom najmenej jeden rok, sa oslobodzuje od cla tovar, ktorý si za pobytu v cudzine zaobstarali a ktorý dovážajú v množstve na primeranú vlastnú potrebu a primeranú potrebu osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti s výnimkou motorových vozidiel.

§ 43

Darovaný tovar

(1) Od cla je oslobodený tovar darovaný školám a výchovným zariadeniam, kultúrnym, kultúrnovýchovným, telovýchovným, zdravotníckym a sociálnym zariadeniam na plnenie ich úloh.

(2) Od cla sú ďalej oslobodené lieky, liečebné, ortopedické a protetické pomôcky darované z cudziny v množstve primeranom potrebe obdarovaného alebo osôb bývajúcich s ním v spoločnej domácnosti.

(3) Od cla sú oslobodené aj obvyklé svadobné dary, s výnimkou motorových vozidiel, zasielané osobami bývajúcimi dlhšie ako jeden rok v cudzine osobám bývajúcim v tuzemsku pri príležitosti uzavretia manželstva. Svadobné dary musia sa doviezť najneskoršie do 6 mesiacov od uzavretia manželstva.

§ 44

Zdedený tovar

(1) Oslobodenie od cla sa vzťahuje na všetok dovážaný tovar, ktorý osoby bývajúce v tuzemsku nadobudli dedením alebo odkazom.

(2) Okolnosť, že ide o dedičstvo alebo odkaz, sa musí colnici preukázať potvrdením orgánu, ktorý dedičstvo prejednal, alebo zoznamom zdedeného alebo odkázaného tovaru overeným týmto orgánom. Výnimočne možno túto okolnosť preukázať potvrdením československého orgánu, ktorý vykonáva devízový dohľad.

(3) Nárok na oslobodenie od cla zanikne, ak sa zdedený alebo odkázaný tovar nedovezie do dvoch rokov po tom, čo dedič nadobudol možnosť s týmto tovarom nakladať.

§ 45

Tovar určený na vedecké, výskumné, vyučovacie, výchovné, kultúrnovýchovné, výcvikové, služobné, vyšetrovacie a liečebné účely

Od cla je oslobodený tovar dovážaný na vedecké, výskumné, vyučovacie, výchovné, kultúrnovýchovné, výcvikové, služobné, vyšetrovacie a liečebné účely pre výskumné ústavy, školy a výchovné zariadenia, kultúrne a kultúrnovýchovné organizácie a zariadenia, nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia, ako aj tlač a iné pomôcky zasielané medzinárodnými organizáciami a konferenciami alebo ich úradmi pre služobnú potrebu orgánov štátnej správy, ako aj pre podniky poskytujúce alebo sprostredkujúce dopravné služby.

§ 46

Literárne, vedecké a umelecké diela

(1) Od cla sú oslobodené literárne, vedecké a umelecké diela, ako napr. rukopisy diela, opčné výtlačky publikácií, výtvarné návrhy, zvukové záznamy, ak sa zasielajú na použitie týchto diel podľa autorskoprávnej zmluvy dojednanej príslušnou socialistickou organizáciou.

(2) Od cla sú oslobodené umelecké diela vytvorené československými umelcami za ich prechodného pobytu v cudzine a nimi dovážané, ak predložia colnici písomné vyhlásenie, že dovážané dielo vytvorili za svojho pobytu v cudzine.

§ 47

Tovar v pohraničnom styku

(1) Od cla sú oslobodené úroda a iný úžitok z pohraničných hospodárstiev, úžitok a prichované mláďatá domácich na týchto hospodárstvach, úlovok rybárov v pohraničných vodách, ako aj predmety dennej potreby pohraničných obyvateľov v pohraničnom styku.

(2) Pohraničným hospodárstvom sa rozumie hospodárstvo, ktorého časť leží v blízkosti hraníc v tuzemsku a časť v blízkosti hraníc v susednom štáte.

§ 48

Pohonné látky, mastiace oleje a tuky na prevádzku dopravného prostriedku

(1) Od cla sú oslobodené pohonné látky, mastiace oleje a tuky potrebné na prevádzku dopravného prostriedku, ktoré sa dováža tým istým dopravným prostriedkom v nádržiach pevne zabudovaných v dopravnom prostriedku.

(2) Pohonné látky, mastiace oleje a tuky dopravované v rezervných nádobách sa oslobodzujú od cla v množstve primeranom dĺžke cesty a spotrebe dopravného prostriedku.

(3) Od cla sa tiež oslobodzujú pohonné látky, mastiace oleje a tuky dovážané cudzozemskými dopravnými organizáciami pre vlastné dopravné prostriedky. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na pohonné látky, mastiace oleje a tuky pre cestné dopravné prostriedky.

§ 49

Zariadenia a prevádzkové prostriedky pre cudzozemské dopravné organizácie

Od cla sú oslobodené zariadenia a prevádzkové prostriedky pre cudzozemské dopravné organizácie pôsobiace na území Československej socialistickej republiky podľa medzinárodných zmlúv.

§ 50

Tlačivá a pomôcky pre cudzozemské dopravné organizácie

Od cla sú oslobodené predmety služobnej potreby pre cudzozemské organizácie pôsobiace podľa medzinárodných zmlúv na území Československej socialistickej republiky, najmä tlačivá, obálky, pečiatky, cestovné lístky, letenky, nákladné listy, účty, zoznamy osôb a nákladu, štítky na batožiny, štítky, vlajky, cestovné a letové poriadky, drobné kancelárske zariadenia a rovnošaty pracovníkov uvedených organizácií.

§ 51

Nepredajné a iné obchodné vzorky tovaru

(1) Od cla sú oslobodené nepredajné obchodné vzorky tovaru, t.j. tie, ktoré nemajú samostatnú cenu a nie sú určené pre obchod.

(2) Tovar, ktorý organizácia oprávnená na zahraničnoobchodnú činnosť alebo obchodné zastupiteľstvo cudzieho štátu dováža ako vzorky, je oslobodený od cla, aj keď má samostatnú cenu, ak nepresahuje jeho množstvo mieru obvyklú pre obchodné vzorky a ak sa nepoužije po určený čas na iný účel.

(3) Ak sa obchodné vzorky použijú v určenom čase na iný účel, podliehajú clu.

§ 52

Vrátené obaly

(1) Od cla sú oslobodené späť dovážané obaly tuzemského pôvodu, v ktorých bol vyvezený tovar.

(2) Od cla sú oslobodené aj obaly, ktoré sa dovážajú ako náhrada za tuzemské obaly toho istého druhu, v ktorých bol vyvezený tovar.

§ 53

Rakvy a popolnice

Od cla sú oslobodené rakvy a popolnice, v ktorých sa dopravujú telesné pozostatky, rakvy a popolnice zasielané na prevoz telesných pozostatkov, ako aj kvetinové ozdoby a drobné ozdobné predmety zasielané pri príležitosti pohrebu alebo zasielané na hroby.

§ 54

Tovar dôležitý pre trestné konanie

Tovar dôležitý pre trestné konanie je oslobodený od cla, ak potvrdí túto okolnosť príslušný prokurátor, súd alebo iný orgán činný v trestnom konaní.

§ 55

Spoločné ustanovenia o oslobodení od dovozného cla

Nárok na oslobodenie od cla treba uplatniť pri podaní návrhu na prepustenie tovaru do voľného obehu.

PIATA HLAVA

COLNÉ KONANIE

Návrh na colné konanie

§ 56

(1) Návrh na colné konanie obsahuje nevyhnutné údaje na vykonanie colného konania, najmä

a) meno a bydlisko (sídlo) účastníka colného konania,

b) meno a bydlisko (sídlo) zástupcu účastníka colného konania v prípade, že účastník colného konania je zastúpený,

c) meno a bydlisko (sídlo) odosielateľa a príjemcu tovaru,

d) počet, druh, značky a čísla nákladových kusov,

e) počet, druh, čísla dopravných prostriedkov,

f) množstvo tovaru podľa hľadísk určených colným sadzobníkom, ako aj podľa hľadísk uvedených v dovoznom alebo vývoznom povolení,

g) označenie druhu a povahy tovaru podľa pomenovania v colnom sadzobníku; ak patrí pod označenie tovaru v colnom sadzobníku viac jeho druhov, treba uviesť pomenovanie obvyklé v obchode,

h) cenu tovaru,

ch) krajinu pôvodu pri dovoze,

i) krajinu určenia pri vývoze,

j) účel dovozu alebo vývozu,

k) pri záznamovom obehu požadovanú lehotu na spätný dovoz alebo na spätný vývoz,

l) požadované colné oslobodenie,

m) zoznam pripojených dokladov.

(2) Návrh na colné konanie pre obchodný tovar obsahuje okrem údajov uvedených v odseku 1 tieto údaje:

a) číslo obchodného prípadu,

b) druh platenia a menu,

c) obchodnú krajinu,

d) označenie druhu a povahy obalu podľa pomenovania v colnom sadzobníku, a ak nie sú v ňom pomenované, podľa pomenovania obvyklého v obchode.

(3) Colnica môže požadovať, aby sa písomný návrh na colné konanie podal na predpísanom tlačive.

§ 57

S návrhom na colné konanie sa musia predložiť nevyhnutné doklady na vykonanie colného konania, najmä

a) povolenie príslušného orgánu, ak je potrebné podľa osobitných predpisov na dovoz, vývoz alebo prevoz tovaru,

b) dopravné a sprievodné listiny, ak sa tovar na tieto doklady dopravuje,

c) osvedčenie o pôvode tovaru, ak je potrebné podľa osobitných predpisov na dovoz alebo vývoz tovaru a na vymeranie zmluvného cla,

d) veterinárne, fytokaranténne a iné obdobné osvedčenia, ak sú takéto osvedčenia potrebné na dovoz, vývoz alebo prevoz tovaru,

e) doklad o cene tovaru.

§ 58

(1) Colnica môže prijať ústny návrh na colné konanie pri dovoze, vývoze alebo prevoze neobchodného tovaru.

(2) Colnica môže taktiež prijať ústny návrh na colné konanie pri dovoze, vývoze alebo prevoze obchodného tovaru v prípadoch, keď to povaha veci dovoľuje.

Vykonávanie colného konania

§ 59

(1) Colné konanie mimo colného priestoru sa vykonáva, ak je to odôvodnené hospodárnosťou, najmä ak sa tým uľahčí doprava tovaru alebo ak je to inak naliehavé a ak sa tým nenaruší pravidelná činnosť colníc.

(2) Ak účastník colného konania požiada o vykonanie colného konania mimo colného priestoru, oznámi colnici približné množstvo tovaru a jeho druh podľa pomenovania obvyklého v obchode a navrhne termín, kedy sa má colné konanie vykonať, ako aj dodatočné zmeny v týchto údajoch.

(3) Colnica vykoná colné konanie mimo colného priestoru za predpokladu, že v termíne navrhnutom účastníkom colného konania budú potrebné doklady, tovar a prípadne dopravný prostriedok, v ktorom sa tovar dopravuje, pripravené tak, aby bolo možné colné konanie bezodkladne začať a bez prieťahov ukončiť.

§ 60

(1) Colnica rozhodne, či a za akých podmienok prepustí tovar do viazaného obehu, ako sa má zabezpečiť jeho totožnosť, či a v akej výške a akým spôsobom sa má zložiť zábezpeka.

(2) Neobchodný tovar nachádzajúci sa vo viazanom obehu sa nesmie scudzovať bez súhlasu colnice.

(3) Pri prepustení tovaru do viazaného obehu určí colnica lehotu na opätovné predloženie colnici alebo na spätný vývoz alebo dovoz.

(4) Totožnosť tovaru sa zabezpečuje podľa povahy tovaru prepusteného do viazaného obehu buď odtlačkom úradnej pečiatky, pečaťou, presným opisom, vyobrazením, odobratím vzorky, spísaním továrenských značiek a výrobných čísel alebo iným vhodným spôsobom.

Záznamový obeh v tuzemsku

§ 61

Do záznamového obehu v tuzemsku možno prepustiť najmä:

a) tovar na neistý predaj a na ukážku,

b) tovar na pokusy, na napodobenie alebo na vyskúšanie,

c) tovar na výkon povolania,

d) tovar na osobné používanie cestujúcich a členov posádok dopravných prostriedkov,

e) literárne, vedecké a umelecké diela na použitie a na ukážku,

f) tovar na výstavné akcie,

g) tovar na súťaže a preteky,

h) tovar na opravu,

ch) obchodné vzorky,

i) dopravné prostriedky a kontajnery,

j) dobytok na pasenie alebo na vykonávanie poľných a iných prác v pohraničnom styku,

k) tovar na sklad,

l) vratné obaly,

m) tovar na prepracovanie alebo na úpravu,

n) tovar na dočasné používanie.

§ 62

(1) Za tovar na osobné používanie cestujúcich a členov posádok dopravných prostriedkov sa považuje napríklad odev, bielizeň, obuv, obvyklé osobné šperky, hodinky, a to aj z drahých kovov, kufre, aktovky, filmové a fotografické prístroje, poľovnícke zbrane, cestovné rádioprijímače a televízory, magnetofóny, detské kočíky, vozíky pre chorých, skladacie a iné športové člny, iný športový výstroj, s výnimkou motorových vozidiel.

(2) Ak tovar uvedený v odseku 1 zodpovedá osobným pomerom cestujúceho alebo člena posádky dopravného prostriedku, dĺžke a účelu cesty, colnica prepustí tento tovar do záznamového obehu bez colnej zábezpeky najdlhšie na obdobie jedného roka.

§ 63

(1) Cudzozemské dopravné prostriedky a kontajnery, ktoré sú vlastníctvom cudzozemských dopravných prevádzateľov dopravy a vstupujú do tuzemska, sa prepúšťajú do záznamového obehu na nevyhnutný čas.

(2) Motorové vozidlá cestnej dopravy určené na dopravu osôb a tovaru, účelové motorové vozidlá alebo kombinované, ako aj vozidlá cestnej dopravy, ktoré nie sú motorovými vozidlami a ktoré sa používajú na dopravu osôb a tovaru, idúce po vlastnej osi sa prepúšťajú do záznamového obehu na obdobie jedného roka.

(3) Colnica môže lehotu určenú v odseku 2 predĺžiť v prípadoch, keď záznamový obeh motorového vozidla cestnej dopravy je potrebný z dôvodov predĺženia pobytu cudzieho štátneho príslušníka na území Československej socialistickej republiky a československých štátnych príslušníkov v cudzine. Colnica môže túto lehotu predĺžiť aj v prípadoch, keď to vyžadujú hospodárske a iné záujmy československých socialistických organizácií.

§ 64

(1) Prepravné pomôcky a náhradné súčiastky, ktoré tvoria výstroj dopravných prostriedkov, sa prepúšťajú do záznamového obehu s podmienkou, že sa nepoužijú na iné účely.

(2) Náhradné súčiastky, ktoré cudzozemská dopravná organizácia zasiela na opravu svojich dopravných prostriedkov a kontajnerov zdržiavajúcich sa dočasne v tuzemsku, sa prepúšťajú do záznamového obehu v tuzemsku s podmienkou, že sa nepoužijú na iné účely.

§ 65

Špeciálne príslušenstvo dopravných prostriedkov a kontajnerov s nimi dopravované sa prepúšťa do záznamového obehu ako dopravné prostriedky a kontajnery.

§ 66

Prepracovaním alebo úpravou sa mení druh alebo povaha tovaru. Pri tovare určenom na prepracovanie alebo na úpravu sa môže upustiť od zabezpečenia totožnosti a spätný vývoz prepracovaného alebo upraveného tovaru sa môže kontrolovať podľa kľúča určeného výrobou na skúšku alebo podľa posudku znalcov.

§ 67

Záznamový obeh v cudzine

(1) Colná kontrola nad tovarom v záznamovom obehu v cudzine sa vykonáva pomocou dokladov.

(2) Na colné konanie, v ktorom sa rozhoduje o prepustení tovaru zo záznamového obehu v cudzine do voľného obehu v cudzine, nepožaduje colnica predloženie tovaru.

(3) Inak platia o záznamovom obehu v cudzine primerane ustanovenia o záznamovom obehu v tuzemsku.

§ 68

Poukazovanie tovaru

(1) Poukázaný tovar sa zabezpečuje spravidla colnou uzáverou, pokiaľ povaha tovaru alebo spôsob dopravy priloženie colnej uzávery nevylučuje. Priložená colná uzávera sa môže z poukázaného tovaru odstrániť len so súhlasom colnice.

(2) Colná uzávera môže byť buď kusová, alebo priestorová; kusová colná uzávera sa prikladá na tovar alebo obal, priestorová colná uzávera na zariadenie uzatvárajúce priestor dopravného prostriedku. Priestory dopravných prostriedkov sa zabezpečujú závesnou uzáverou. Obaly, v ktorých sa nachádza tovar, sa môžu zabezpečiť pečaťou alebo colnými známkami.

(3) Priloženie colných uzáver na dopravné prostriedky, kontajnery a na obaly alebo tovar sa vyznačí v colných a iných dokladoch.

(4) V železničnej doprave sa môže upustiť od priloženia colnej priestorovej uzávery, ak je priestor dostatočne zabezpečený železničnou uzáverou.

(5) Ak colnú uzáveru nemožno bezpečne priložiť, musí sa poukázaný tovar v sprievodných listinách náležite opísať.

§ 69

Prekladanie a prebaľovanie poukázaného tovaru

(1) Tovar zabezpečený priestorovou colnou uzáverou sa môže prekladať na iný dopravný prostriedok len pod colným dohľadom.

(2) Tovar zabezpečený kusovou colnou uzáverou, pečaťou alebo colnými známkami sa môže prekladať na iný dopravný prostriedok bez colného dohľadu.

(3) Dopravná organizácia môže, ak je to počas dopravy z mimoriadnych dôvodov potrebné, prebaliť niektoré poukázané nákladové kusy. Prebalenie poznamená v prepravnej listine.

§ 70

Výstup tovaru do cudziny

(1) Pohraničná colnica, z ktorej má vystúpiť do cudziny tovar prepustený na vývoz inou colnicou, zistí colnou prehliadkou, či tovar zodpovedá sprievodným a iným dokladom a či priložené priestorové alebo kusové colné uzávery nie sú porušené.

(2) Vnútorná colná prehliadka sa vykoná vtedy, ak sú colné uzávery porušené, alebo je odôvodnené podozrenie, že obsah zásielky bol zmenený, alebo že sa s tovarom nakladalo nedovoleným spôsobom.

(3) Ak pohraničná colnica nezistí pri colnej prehliadke závady, potvrdí v priložených dokladoch výstup tovaru do cudziny.

(4) Pošta nepredkladá pohraničnej colnici poštové zásielky prepustené na vývoz vnútrozemskou colnicou; výstup týchto zásielok do cudziny potvrdzuje v príslušných dokladoch pošta.

§ 71

Pátranie po poukázanom tovare

(1) Ak poukazovacia colnica zistí, že poukázaný tovar nebol prijímacej colnici predložený vôbec alebo že bol predložený len sčasti, zašle pátrací list tomu, kto bol povinný predložiť tovar prijímacej colnici na colné konanie.

(2) Ten, kto mal predložiť poukázaný tovar prijímacej colnici na vykonanie colného konania, je povinný oznámiť poukazovacej colnici dôvody, pre ktoré nemohol tak urobiť.

(3) Dopravná organizácia, ktorá mala poukázaný tovar predložiť prijímacej colnici, je povinná zaobstarať pre poukazovaciu colnicu príslušné doklady, a ak treba, aj vzorky tovaru.

(4) Ak bol tovar podľa výsledku pátrania predložený inej colnici alebo zničený, alebo spotrebovaný, alebo uvedený svojvoľne do voľného obehu v tuzemsku, urobí poukazovacia colnica príslušné opatrenia.

Uskladňovanie tovaru

§ 72

(1) Tovar dovezený z cudziny a tovar prepustený colnicou na vývoz sa môže uskladniť v prevádzkovom sklade dopravnej organizácie alebo pošty, prípadne v miestnostiach a priestoroch, ktoré dopravná organizácia alebo pošta určí po dohode s colnicou na uskladňovanie tovaru podliehajúceho colnej kontrole.

(2) Prevádzkové sklady musia byť zariadené tak, aby sa dali bezpečne uzatvoriť. Uzatvára ich dopravná organizácia a pošta; colnica môže prikladať spoluuzáveru.

(3) Ak sa do prevádzkového skladu dopravnej organizácie ukladá tovar, ktorý sa má podrobiť colnému konaniu, zistí colnica počet nákladových kusov a ich značky, čísla a druh obalu a hrubú váhu.

(4) Účastník colného konania, dopravná organizácia a pošta sú oprávnené s vedomím colnice s tovarom v prevádzkovom sklade účelne nakladať, napríklad tovar prehliadať, prebaľovať, nanovo označovať, deliť, čistiť, dopĺňať, dolievať, denaturovať a brať z neho vzorky. Pri týchto úkonoch treba dbať na colné predpisy.

(5) Ak colnica nemá dostatok priestorov pre tovar uskladňovaný z vlastného podnetu, umožní jej dopravná organizácia a pošta uskladňovať tovar vo svojom prevádzkovom sklade.

§ 73

Podmienky ustanovené pre uskladňovanie tovaru v prevádzkových skladoch platia primerane aj pre uskladňovanie tovaru v colných skladoch, ako aj v skladoch colníc.

§ 74

Sadzobník skladného

(1) Za uskladnenie tovaru v skladoch colníc sa platí skladné vo výške 1% tuzemskej maloobchodnej ceny uskladneného tovaru za prvý začatý mesiac, najmenej však 10,- Kčs a najviac 1000,- Kčs.

(2) Ak sa v skladoch colníc uskladňujú listiny, doklady, dokumentácia a iné písomnosti, platí sa skladné za prvý začatý mesiac vo výške 10,- Kčs za každú skladovú položku.

(3) Za uskladnenie tovaru v skladoch colníc na čas dlhší ako jeden mesiac sa platí dvojnásobok skladného uvedeného v odseku 1 a 2.

(4) Úhrnná suma skladného sa zaokrúhľuje na celé koruny, a to pri halierovej sume do 50 halierov včítane smerom dole a pri halierovej sume nad 50 halierov smerom hore.

§ 75

Prepravný styk

Účastník colného konania je povinný predložiť na nazretie tak výstupnej, ako aj vstupnej pohraničnej colnici doklad, z ktorého je zrejmé, že ide o tuzemský tovar, ktorý sa dopravuje cez územie iného štátu.

ŠIESTA HLAVA

POSTUP PRI PREDAJI A INOM NAKLADANÍ S TOVAROM

§ 76

(1) Colnice predávajú tovar, pri ktorom bolo podľa § 110 colného zákona č. 44/1974 Zb. (ďalej len „colný zákon“) vyslovené prepadnutie tovaru, ktorý bol zhabaný a ktorého sa účastník colného konania vzdal v prospech štátu, socialistickým organizáciám, ktoré sú oprávnené s ním obchodovať.

(2) Colnice bezplatne odovzdajú

a) tovar, ktorý by mohol mať povahu kultúrnej pamiatky, tovar muzeálnej a galérijnej hodnoty, organizácii určenej príslušným útvarom krajského národného výboru,

b) spracované a nespracované drahé kovy, drahokamy, perly, skvosty a neplatné mince, ako aj hodinky z drahých kovov Štátnej skúšobni pre drahé kovy,

c) liečivá, liečebné a ortopedické pomôcky príslušnej zdravotníckej organizácii; s jedmi a jedovatými látkami sa naloží podľa pokynu okresného hygienika,

d) zbrane2) a strelivo do nich príslušnému oddeleniu verejnej bezpečnosti.

(3) Colnice predajú

a) brokovnice a vzduchovky podniku štátneho obchodu so zbraňami a strelivom,

b) zbierky poštových známok a cenín Poštovej filatelistickej službe,

c) predmety prepychovej a zberateľskej hodnoty, najmä značkový porcelán, vzácne sklo, obrazy, plastiky, orientálne koberce a starožitnosti každého druhu príslušnej socialistickej organizácii.3)

(4) Tovar, ktorý sa nepodarilo predať podľa odseku 1 a 3 a ktorý môže byť v osobnom vlastníctve občanov, môžu colnice predať občanom za cenu uvedenú v § 77. Z nákupu takéhoto tovaru sú vylúčení všetci pracovníci colnej správy a ostatné osoby, ktoré spolupracovali pri zabezpečovaní alebo predaji tovaru, ako aj osoby, ktoré sa zúčastnili na konaní, pri ktorom bol vyslovený výrok, na základe ktorého sa predaj vykonáva, ďalej aj osoby, ktoré boli prizvané k niektorým úlohám (napr. znalci, zapisovatelia). Tento zákaz sa vzťahuje aj na členov rodiny týchto osôb a na osoby s nimi žijúce v spoločnej domácnosti.

(5) S vecami a inými hodnotami podľa predpisov o devízovom hospodárstve, ktoré boli získané colným priestupkom4) (§ 115 ods. 1 colného zákona) sa naloží podľa odseku 2 písm. b), s výnimkou valút a devíz, ktoré sa odovzdajú Štátnej banke československej.

§ 77

Ocenenie tovaru

(1) Pri oceňovaní nového tovaru je cenou maloobchodná cena uvedená v cenníku maloobchodných cien.

(2) Pri tovare, ktorý nie je uvedený v cenníku, ale na ktorý bola určená maloobchodná cena, sa vychádza z tejto ceny, a ak ju nemožno takto určiť, z určenej ceny porovnateľného tovaru.

(3) Pri opotrebenom tovare sa odpočíta primerané percento za opotrebenie, spravidla podľa posudku znalca.

SIEDMA HLAVA

OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 78

Zlato na priemyselné účely

Zlatom na priemyselné účely sa rozumie zlato, ktoré sa dováža, vyváža alebo preváža výlučne ako obchodný tovar na priemyselné prepracovanie, úpravu alebo spracovanie.

§ 79

Rozhodovanie o nomenklatúrnom sadzobnom a tarovom zaradení tovaru

(1) Návrh na rozhodnutie o nomenklatúrnom, sadzobnom a tarovom zaradení tovaru sa podáva písomne; k nemu sa pripájajú potrebné vzorky, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu tovaru možné, zobrazenie a technický opis tovaru.

(2) Každý návrh sa môže týkať len jedného druhu tovaru. V návrhu treba uviesť všetky údaje, ktoré môžu mať vplyv na sadzobné zaradenie tovaru alebo na výšku tary, najmä údaje o zložení, spôsobe výroby, spôsobe a účele upotrebenia a o pôvode tovaru.

(3) Ak si Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vyžiada na správne posúdenie veci znalecký posudok, uhrádza náklady na vyhotovenie znaleckého posudku navrhovateľ.


§ 80

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1975.


Minister:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 70, 72 a 73 vyhlášky č. 32/1972 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.

2) Vyhláška č. 124/1961 Zb. o strelných zbraniach a strelive v znení vyhlášky č. 96/1970 Zb.

3) Závod Starožitnosti odborového podniku Klenoty.

4) V ostatných prípadoch sa s týmito hodnotami nakladá podľa rozhodnutia Ministerstva financií z 22.1.1965 č. 314/68 001/1964, ktoré tvorí výnimku zo smerníc Ministerstva financií č. 9/1966.