Vyhláška č. 87/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o režime na československo-sovietskych štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach

Čiastka 15/1974
Platnosť od 25.09.1974 do31.12.1994
Účinnosť od 10.10.1974 do31.12.1994
Zrušený 1/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 48 Zmluva nadobudla platnosť 13. júlom 1974.

87

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. júla 1974

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o režime na československo-sovietskych štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach

Dňa 10. februára 1973 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o režime na československo-sovietskych štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Moskve 13. júna 1974.

Podľa svojho článku 48 Zmluva nadobudla platnosť 13. júlom 1974.

Český text Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA
medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o režime na československo-sovietskych štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach

Prezident Československej socialistickej republiky na jednej strane a Prezídium Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík na druhej strane, vedení prianím prijať opatrenia, ktoré by v potrebnej miere zabezpečili dodržiavanie režimu na československo-sovietskych štátnych hraniciach a upravili hraničné otázky v duchu ďalšieho upevňovania a rozvoja spolupráce a vzájomnej pomoci, sa rozhodli uzavrieť na splnenie tohto cieľa túto Zmluvu a vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky

generálmajora Prof. JUDr. Jána Pješčaka CSc.,

námestníka ministra vnútra Československej socialistickej republiky,

Prezídium Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík

Stepana Vasilieviča Červonenka,

mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca

Zväzu sovietskych socialistických republík v Československej socialistickej republike,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli:

ČASŤ I

Priebeh a vyznačenie štátnych hraníc

Článok 1

(1) Štátne hranice medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík od styku štátnych hraníc zmluvných strán a Poľskej ľudovej republiky k styku štátnych hraníc zmluvných strán a Maďarskej ľudovej republiky sú ustanovené článkom 1 Zmluvy medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine, podpísanej v Moskve 29. júna 1945.

(2) Priebeh štátnych hraníc v teréne uvedený v odseku 1 tohto článku určujú tieto demarkačné dokumenty:

A. Protokol opisu štátnych hraníc medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík ustanovených v novembri roku 1945 až v apríli 1946, podpísaný 8. mája 1946 v Užhorode s týmito prílohami:

1. zväzok dokladov kartografických a geodetických prác na štátnych hraniciach medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík;

2. protokoly hraničných znakov postavených na štátnych hraniciach medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík;

3. protokol - opis styčného priestoru štátnych hraníc Československa, Zväzu sovietskych socialistických republík a Poľska s týmito prílohami:

a) mapa styčného priestoru štátnych hraníc Československa, Zväzu sovietskych socialistických republík a Poľska v mierke 1 : 25 000,

b) protokol o hraničnom znaku „KREMENEC“, postavenom na styku štátnych hraníc Československa, Zväzu sovietskych socialistických republík a Poľska.

B. Protokol hraničného znaku „TISA“, postaveného na styku štátnych hraníc Československej socialistickej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Maďarskej ľudovej republiky, podpísaný 19. februára 1963 v Čope.

Článok 2

(1) Štátne hranice ohraničujú výsostné územie zmluvných strán, ako aj zvislým smerom vzdušný priestor a priestor pod zemským povrchom.

(2) Na účely tejto Zmluvy používané výrazy „štátne hranice“ alebo „hraničná čiara“ majú rovnaký význam.

(3) Štátne hranice sú vyznačené v teréne hraničnými znakmi. Pod pojmom „hraničný znak“, používaným v tejto Zmluve, sa rozumie sústava hraničných stĺpov a polygónových stĺpikov, prípadne značiek trigonometrických bodov rovnakého čísla.

Článok 3

(1) Štátne hranice na suchých úsekoch, ako aj v miestach, kde pretínajú stojaté alebo tečúce vody, sú nepohyblivé a prebiehajú po priamke od jedného hraničného znaku k druhému.

(2) Štátne hranice na úseku hraničného vodného toku Uh od hraničného znaku 317 po hraničný znak 321 sú pohyblivé a prebiehajú po strednici tohto vodného toku.

(3) Strednicou hraničného úseku vodného toku Uh je vyrovnaná čiara, ktorá je od vyrovnaných čiar oboch brehov jeho koryta, bez zreteľa na zátoky, rovnako vzdialená. V miestach, kde nemožno presne určiť čiaru brehu, sa pokladá za strednicu tohto hraničného vodného toku strednica vodnej hladiny za nízkeho stavu vody, zisteného v čase merania.

(4) Priebeh štátnych hraníc na hraničnom úseku vodného toku Uh sleduje zmeny jeho strednice, ktoré sú spôsobené prirodzenými zmenami tvarov jeho brehov.

(5) Pri zmenách strednice koryta hraničného úseku vodného toku Uh, ktoré by mali za následok, že pozemky priliehajúce k brehom jednej zmluvnej strany sa spoja s brehom druhej zmluvnej strany, sa priebeh štátnych hraníc nezmení, pokiaľ zmluvné strany o tom neuzavrú osobitnú zmluvu, v ktorej sa budú riešiť aj otázky zmeny vlastníctva týchto pozemkov a určí sa spôsob náhrady vyplývajúci z týchto zmien.

(6) Ak sa pri zmene koryta hraničného úseku vodného toku Uh uvedenej v odseku 5 tohto článku neuzná z vodohospodárskych alebo iných dôvodov za účelné uviesť toto koryto do pôvodného stavu a ak zmluvné strany neuzavrú osobitnú zmluvu o preložení štátnych hraníc do strednice nového koryta, dohodnú sa príslušné orgány oboch zmluvných strán o spôsobe nového vyznačenia platného priebehu štátnych hraníc v pôvodnom koryte hraničného úseku vodného toku Uh.

Článok 4

(1) Štátne hranice sú v teréne vyznačené hraničnými znakmi takto:

a) na styku štátnych hraníc Československej socialistickej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Poľskej ľudovej republiky - trojhranným hraničným stĺpom tvaru ihlanu;

b) na charakteristických bodoch hraničnej čiary (lomové body hraničnej čiary, miesta, kde štátne hranice pretínajú železnice, cesty, rokliny, potoky a iné terénne tvary) - dvoma hraničnými stĺpmi osadenými spravidla 2,5 m od hraničnej čiary a polygónovým stĺpikom, prípadne značkou trigonometrického bodu osadenými priamo v hraničnej čiare medzi týmito hraničnými stĺpmi;

c) v miestach prechodu hraničnej čiary z pozemného úseku do vodného úseku (hraničný úsek vodného toku Uh a mŕtve rameno rieky Tisy) alebo naopak (hraničný úsek vodného toku Uh) - troma hraničnými stĺpmi a polygónovým stĺpikom osadeným v hraničnej čiare na jednom z brehov medzi dvoma uvedenými hraničnými stĺpmi; tretí hraničný stĺp je osadený na protiľahlom brehu vodného toku vo vytýčenom priamom smere hraničnej čiary;

d) na hraničnom úseku vodného toku Uh - dvoma hraničnými stĺpmi osadenými proti sebe na protiľahlých brehoch a polygónovým stĺpikom osadeným na území Zväzu sovietskych socialistických republík medzi týmito hraničnými stĺpmi;

e) na mŕtvom ramene rieky Tisy - dvoma hraničnými stĺpmi osadenými proti sebe na protiľahlých brehoch;

f) na mieste prechodu hraničnej čiary do vyschnutého koryta mŕtveho ramena rieky Tisy - troma hraničnými stĺpmi, z ktorých dva sú osadené na západnom a jeden na východnom brehu; dvoma polygónovými stĺpikmi, z ktorých jeden je osadený medzi prvými dvoma hraničnými stĺpmi a druhý v koryte na spojnici medzi prvým polygónovým stĺpikom a tretím hraničným stĺpom;

g) na styku štátnych hraníc Československej socialistickej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Maďarskej ľudovej republiky - troma hraničnými stĺpmi tvaru trojhranného ihlanu.

(2) Všetky údaje o každom hraničnom znaku, jeho vzťahu k hraničnej čiare, ako aj o jeho tvare, rozmeroch, vzhľade, štátnom znaku, číslovaní a materiáli určujú demarkačné dokumenty uvedené v článku 1 odseku 2 tejto Zmluvy a aj príslušné dojednania uzavreté výmenou nót v rokoch 1959 až 1960 o výmene drevených hraničných stĺpov za železobetónové stĺpy a o zmenách tvaru stredu hraničných znakov.

Článok 5

Zmluvné strany urobia potrebné opatrenia na náležitú ochranu hraničných znakov a budú brať na zodpovednosť osoby, ktoré premiestnili, poškodili alebo zničili hraničné znaky alebo ich časti. Poškodené, premiestnené alebo zničené hraničné znaky alebo ich časti obyvateľmi jednej zo zmluvných strán sa obnovia alebo opravia na náklady tej zmluvnej strany, ktorej obyvatelia uvedenú škodu spôsobili. Ak sa vinníci nezistia, obnovenie alebo opravu hraničných znakov vykoná na svoj náklad tá zmluvná strana, ktorá ich podľa ustanovenia článku 7 tejto Zmluvy udržiava.

ČASŤ II

Udržiavanie štátnych hraníc, hraničných znakov a hraničných pruhov

Článok 6

Zmluvné strany sa zaväzujú udržiavať štátne hranice po celej dľžke tak, aby ich priebeh bol jasný a zreteľný. Zaväzujú sa tiež udržiavať hraničné znaky, ako aj hraničné pruhy v takom stave, aby poloha, vzhľad, tvar, rozmery a farby hraničných znakov, šírka a prehľadnosť hraničných pruhov zodpovedali všetkým požiadavkám vyplývajúcim z demarkačných dokumentov a ustanoveniam článku 4 odseku 2 a článku 8 tejto Zmluvy.

Článok 7

(1) Udržiavanie hraničných znakov sa medzi zmluvné strany rozdeľuje takto:

a) hraničné stĺpy osadené na území Československej socialistickej republiky, polygónové stĺpiky a značky trigonometrických bodov nepárnych čísel osadené v hraničnej čiare udržiava československá strana;

b) hraničné stĺpy a polygónové stĺpiky osadené na území Zväzu sovietskych socialistických republík, polygónové stĺpiky a značky trigonometrických bodov párnych čísel osadené v hraničnej čiare udržiava sovietska strana.

(2) Udržiavanie hraničného znaku „KREMENEC“ upravuje Protokol medzi vládou Československej republiky, vládou Zväzu sovietskych socialistických republík a vládou Poľskej ľudovej republiky o starostlivosti o hraničný znak „KREMENEC“, vytýčený na styku štátnych hraníc Československa, Sovietskeho zväzu a Poľska, podpísaný v Moskve 29. septembra 1956.

(3) Pokiaľ pri vykonávaní stavebných prác väčšieho rozsahu bude treba odstrániť alebo premiestniť niektoré hraničné znaky, urobí sa spoločne nové vyznačenie štátnych hraníc na týchto úsekoch nezávisle od ustanovenia odseku 1 tohto článku.

Článok 8

(1) Hraničný pruh, široký päť metrov po každej strane hraničnej čiary, sa musí udržiavať v úplnom poriadku a podľa potreby očisťovať od krov a iného porastu, ktorý zamedzuje viditeľnosť z jedného hraničného znaku na druhý.

(2) V tomto pruhu sa nesmie orať a nesmú sa budovať zariadenia a stavby, pokiaľ nie sú určené na ochranu štátnych hraníc. Príslušné orgány zmluvných strán môžu po vzájomnej dohode v nevyhnutných prípadoch povoliť výnimky.

(3) Udržiavanie hraničného pruhu zabezpečujú príslušné orgány zmluvných strán, každý na svojom území.

Článok 9

(1) Obhliadku stavu a polohy hraničných znakov a stavu hraničných pruhov vykonávajú príslušné orgány každej zo zmluvných strán samostatne podľa článku 7 odseku 1 a článku 8 odseku 3 tejto Zmluvy. Spoločné obhliadky hraničných znakov a pruhov vykonávajú príslušné orgány zmluvných strán spravidla raz za dva roky.

(2) O termíne spoločnej obhliadky podľa odseku 1 tohto článku sa príslušné orgány zmluvných strán vždy vopred dohodnú.

(3) O výsledku spoločnej obhliadky spisujú príslušné orgány zmluvných strán protokol vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom alebo slovenskom a ruskom jazyku.

Článok 10

(1) V prípade straty, zničenia alebo poškodenia hraničného stĺpa alebo polygónového stĺpika alebo značky trigonometrického bodu urobí príslušný orgán tej zmluvnej strany, ktorá ich podľa článku 7 tejto Zmluvy udržiava, bez meškania opatrenia na ich znovuosadenie alebo opravu. O začatí prác na znovuosadenie alebo opravu hraničného znaku alebo jeho časti je príslušný orgán tej zmluvnej strany, ktorá práce vykonáva, povinný písomne a včas upovedomiť príslušný orgán druhej zmluvnej strany.

(2) Ak príslušný orgán jednej zmluvnej strany zistí, že sa stratil, zničil alebo poškodil hraničný stĺp alebo polygónový stĺpik alebo značka trigonometrického bodu, ktoré podľa článku 7 tejto Zmluvy udržiava druhá zmluvná strana, je povinný o tom bez meškania upovedomiť príslušný orgán tejto zmluvnej strany.

(3) V prípade potreby príslušné orgány zmluvných strán môžu po vzájomnej dohode osadzovať doplnkové hraničné znaky. Môžu tiež meniť polohu zničených alebo poškodených hraničných znakov alebo ich častí, ako aj takých, ktorým hrozí poškodenie alebo zničenie, a osadzovať ich na bezpečných miestach. Pri vykonávaní týchto prác sa nesmie zmeniť priebeh hraničnej čiary určený demarkačnými dokumentami.

(4) Tvar, rozmery a vzhľad znovuosadených a doplnkových hraničných znakov musí zodpovedať ustanoveniu článku 4 odseku 2 tejto Zmluvy.

(5) Znovuosadenie zničených a poškodených hraničných stĺpov alebo polygónových stĺpikov alebo značiek trigonometrických bodov, ako aj ich premiestnenie na bezpečné miesto vykonávajú príslušné orgány tej zmluvnej strany, ktorá ich podľa článku 7 tejto Zmluvy udržiava. Tieto práce sa vykonávajú za účasti geodetov alebo topografov a v prítomnosti príslušných orgánov a expertov druhej zmluvnej strany.

(6) Osadenie doplnkových hraničných znakov vykonávajú príslušné orgány zmluvných strán spoločne a náklady s tým spojené znášajú rovnakým dielom.

Článok 11

(1) Na zabezpečenie súladu priebehu hraničnej čiary v teréne s demarkačnými dokumentami uvedenými v článku 1 odseku 2 tejto Zmluvy sa vykoná spoločné preskúšanie československo-sovietskych štátnych hraníc. Prvé preskúšanie sa vykoná v letnom období roka nasledujúceho po roku, keď nadobudne platnosť táto Zmluva. O výsledku týchto prác sa vyhotovia podľa potreby nové demarkačné dokumenty, ktoré nahradia demarkačné dokumenty uvedené v článku 1 odseku 2 tejto Zmluvy.

(2) Ďalšie spoločné preskúšanie priebehu hraničnej čiary sa bude vykonávať podľa potreby vždy po desiatich rokoch, pokiaľ o jeho vykonanie nepožiada jedna zo zmluvných strán skôr.

Článok 12

(1) O prácach vykonávaných podľa článku 10 odsekov 1 a 3 a článku 11 odseku 1 tejto Zmluvy sa spisujú:

a) zápisnica o znovuosadení zničených alebo poškodených hraničných znakov alebo ich častí na pôvodné miesto;

b) zápisnica a protokol o osadení doplnkového hraničného znaku alebo o premiestnení hraničného znaku alebo jeho časti ohrozených zničením na bezpečné miesto;

c) zápisnica, protokol a náčrty v mierke 1 : 1000 o zmenách polohy strednice koryta hraničného úseku vodného toku Uh podľa článku 3 odsekov 4 a 6 tejto Zmluvy.

(2) Dokumenty uvedené v odseku 1 tohto článku sa robia vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom alebo slovenskom jazyku a v ruskom jazyku.

ČASŤ III

Spoločná československo-sovietska komisia

Článok 13

(1) Na spoločné preskúšanie priebehu hraničnej čiary vlády zmluvných strán utvoria Spoločnú československo-sovietsku komisiu (ďalej len „komisia“). Vláda každej zo zmluvných strán vymenuje do tejto komisie predsedu svojej delegácie, jeho zástupcu a dvoch členov. Predsedovia oboch delegácií majú právo podľa potreby prizvať k práci komisie potrebný počet expertov a ďalších osôb. Predsedovia alebo ich zástupcovia môžu v otázkach práce komisie uskutočňovať priamu spoluprácu.

(2) Každá zo zmluvných strán uhrádza náklady spojené s činnosťou svojich členov komisie, ako aj osôb, ktoré prizvala k práci komisie. Všetky náklady spojené s preskúšaním hraničnej čiary, ako aj náklady spojené s osadením nových alebo doplnkových hraničných znakov, s prípravou a vyhotovením nových demarkačných dokumentov ponesú zmluvné strany rovnakým dielom.

Článok 14

(1) Komisia vykonáva najmä túto činnosť:

a) vykonáva spoločné preskúšanie priebehu hraničnej čiary meraním v teréne a v prípade potreby navrhuje zmeny jej priebehu;

b) rozhoduje o osadení doplnkových hraničných znakov alebo o premiestnení ohrozených hraničných znakov alebo ich častí na bezpečné miesta a určí tiež, ktorá zo zmluvných strán bude udržiavať polygónový stĺpik doplnkového hraničného znaku;

c) rozhoduje o zmenách vyznačenia priebehu štátnych hraníc na hraničnom úseku vodného toku Uh v prípadoch uvedených v článku 3 odseku 6 tejto Zmluvy;

d) spracúva nové demarkačné dokumenty; tieto dokumenty sa robia vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom alebo slovenskom a ruskom jazyku; dokumenty podliehajú schváleniu podľa právneho poriadku zmluvných strán a nadobúdajú platnosť výmenou nót o ich schválení. Tieto dokumenty po nadobudnutí platnosti nahrádzajú príslušné demarkačné dokumenty platné do výmeny nót.

(2) Pri plnení úloh uvedených v odseku 1 tohto článku komisia úzko spolupracuje s hraničnými splnomocnencami zmluvných strán.

Článok 15

(1) O začatí práce komisie sa zmluvné strany dohodnú diplomatickou cestou. Spôsob a termíny práce komisie sa určia na ich zasadaniach vykonávaných striedavo na území zmluvných strán, ak sa nedohodne inak. Na zasadaniach komisie predsedajú striedavo vedúci oboch delegácií.

(2) O každom zasadaní komisie sa spisujú protokoly vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom alebo slovenskom a ruskom jazyku. Podpíšu ich predsedovia oboch delegácií.

(3) Ak komisia v niektorých otázkach nemôže dospieť k dohode, odovzdá ich na prerokovanie diplomatickou cestou.

Článok 16

(1) Osobám uvedeným v článku 13 odseku 1 tejto Zmluvy určí komisia na čas prác vykonávaných pri preskušovaní priebehu hraničnej čiary spôsob, čas a miesto prekračovania štátnych hraníc.

(2) Uvedeným osobám sa na tento účel vydávajú pre prekračovanie štátnych hraníc preukazy, uvedené v prílohe č. 1 a 2 tejto Zmluvy.

(3) Tieto preukazy vydáva: členom československej delegácie v komisii - minister vnútra Československej socialistickej republiky, členom sovietskej delegácie v komisii - náčelník Pohraničných vojsk Zväzu sovietskych socialistických republík, expertom a ostatným osobám - hraniční splnomocnenci tej zmluvnej strany, ktorá ich k práci komisie prizvala.

ČASŤ IV

Pohraničné orgány, ich práva a povinnosti, sídlo, úseky činnosti a zásady prekračovania štátnych hraníc

Článok 17

Príslušnými orgánmi uvedenými v tejto Zmluve sú hraniční splnomocnenci, ich zástupcovia a pomocníci.

Článok 18

(1) Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík vymenúvajú svojich hraničných splnomocnencov a ich zástupcov.

(2) Hraniční splnomocnenci plnia vo vzájomnej spolupráci povinnosti vyplývajúce im z tejto Zmluvy.

Článok 19

(1) Hraniční splnomocnenci sú:

- Na strane Československej socialistickej republiky: hraničný splnomocnenec československo-sovietskych štátnych hraníc s úsekom pôsobnosti od hraničného znaku „KREMENEC“, postaveného na styku štátnych hraníc Československej socialistickej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Poľskej ľudovej republiky po hraničný znak „TISA“, postavený na styku štátnych hraníc Československej socialistickej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Maďarskej ľudovej republiky.

- Na strane Zväzu sovietskych socialistických republík: hraničný splnomocnenec sovietsko-československých štátnych hraníc s úsekom pôsobnosti od hraničného znaku „KREMENEC“, postaveného na styku štátnych hraníc Zväzu sovietskych socialistických republík, Československej socialistickej republiky a Poľskej ľudovej republiky po hraničný znak „TISA“, postavený na styku štátnych hraníc Zväzu sovietskych socialistických republík, Československej socialistickej republiky a Maďarskej ľudovej republiky.

(2) Mená a priezviská hraničných splnomocnencov a ich zástupcov a ich sídla sa budú vzájomne oznamovať diplomatickou cestou.

Článok 20

(1) Hraniční splnomocnenci vymenujú potrebný počet svojich pomocníkov a majú právo si prizvať expertov. Hraniční splnomocnenci si navzájom oznamujú mená, priezviská a sídla svojich pomocníkov.

(2) Zástupcovia majú rovnaké práva ako hraniční splnomocnenci. Vykonávajú povinnosti hraničných splnomocnencov v prípade ich neprítomnosti z dôležitých príčin.

(3) Rozsah práv pomocníkov sa určí v plnomocenstvách vydaných hraničnými splnomocnencami.

Článok 21

Osobám uvedeným v článku 17 tejto Zmluvy vydávajú písomné plnomocenstvá v jazykoch zmluvných strán:

- hraničnému splnomocnencovi Československej socialistickej republiky a jeho zástupcovi - minister vnútra Československej socialistickej republiky;

- hraničnému splnomocnencovi Zväzu sovietskych socialistických republík a jeho zástupcovi - náčelník Pohraničných vojsk Zväzu sovietskych socialistických republík;

- pomocníkom - príslušní hraniční splnomocnenci.

Článok 22

Príslušné orgány zmluvných strán sú povinné:

1. Urobiť opatrenia, aby nedochádzalo k narušovaniu poriadku na štátnych hraniciach ustanoveného touto Zmluvou.

2. Urobiť opatrenia na zamedzenie nezákonného prechodu akýchkoľvek osôb cez štátne hranice; o prijatých opatreniach upovedomovať príslušné orgány druhej zmluvnej strany.

3. Urobiť opatrenia, aby boli na vlastnom území zadržané všetky osoby, ktoré nezákonne prekročili štátne hranice z územia druhej zmluvnej strany.

4. Vyšetrovať všetky prípady porušenia režimu štátnych hraníc a vyriešiť ich, s výnimkou tých prípadov, ktoré vyžadujú riešenie diplomatickou cestou.

5. Vyšetrovať a riešiť v rozsahu daných práv požiadavky týkajúce sa všetkých druhov náhrad vyplývajúcich z rôznych prípadov narušenia poriadku na štátnych hraniciach a uplatňovaných jednou zo zmluvných strán alebo osobami nachádzajúcimi sa na jej území.

6. Súčasne s vyriešením prípadov porušenia režimu na štátnych hraniciach sa príslušné orgány zmluvných strán dohodnú tiež o spôsobe navrátenia majetku, ktorý sa dostane na územie druhej zmluvnej strany.

Článok 23

(1) Osoby, ktoré nezákonne prekročili štátne hranice, zadržané na území jednej zo zmluvných strán sa odovzdajú v čo najkratšom čase hraničnému splnomocnencovi alebo pomocníkovi hraničného splnomocnenca tej zmluvnej strany, z územia ktorej prišli.

(2) Súčasne s nimi sa odovzdajú aj predmety, ktoré tieto osoby mali u seba v okamihu zadržania a ktoré vyviezli z územia druhej zmluvnej strany. Neodovzdajú sa však nezákonne získané platobné prostriedky tej zmluvnej strany, na území ktorej boli osoby zadržané.

(3) Osoby, ktoré úmyselne prekročili štátne hranice, sa nemusia odovzdať druhej zmluvnej strane, ak:

a) sú štátnymi príslušníkmi tej zmluvnej strany, ktorá ich zadržala;

b) okrem neoprávneného prechodu štátnych hraníc sa dopustili aj iného trestného konania podľa zákonov tej zmluvnej strany, na územie ktorej prešli.

(4) Ak strana, ktorá zadržala osoby uvedené v odseku 1 tohto článku, bude pokladať za potrebné vykonať dodatočné objasnenie skutočností uvedených v odseku 3 tohto článku, môže tieto osoby zadržať na čas potrebný na vykonanie takého objasnenia, ale musí bez meškania podať správu o ich zadržaní hraničnému splnomocnencovi druhej zmluvnej strany. V tomto prípade rozhodujú o odovzdaní zadržaných osôb príslušné orgány tej zmluvnej strany, ktorá osoby zadržala v súlade s ustanoveniami odsekov 1 a 3 tohto článku.

(5) Ak sa odovzdanie osôb uvedených v odseku 1 tohto článku neuskutoční z dôvodov uvedených v odseku 3 tohto článku alebo sa nemôže uskutočniť z iných vážnych dôvodov v čo najkratšom čase, musí byť o tom bez meškania informovaný hraničný splnomocnenec druhej zmluvnej strany.

(6) Hraniční splnomocnenci určujú spôsob odovzdania osôb uvedených v odseku 1 tohto článku. Zmluvné strany nemajú právo odmietnuť spätné prijatie týchto osôb.

Článok 24

Osoby, ktoré prekročili štátne hranice cez hraničný priechod z územia jednej zo zmluvných strán bez platných dokladov, musia byť v prípade ich okamžitého návratu prijaté tou stranou, z územia ktorej štátne hranice prekročili.

Článok 25

(1) Hraniční splnomocnenci zmluvných strán vykonávajú potrebné opatrenia na vyriešenie všetkých udalostí na štátnych hraniciach. Hraničný splnomocnenec má právo odovzdať po upovedomení hraničného splnomocnenca druhej zmluvnej strany ktorúkoľvek dôležitú otázku na riešenie diplomatickou cestou.

(2) Osobitne závažné udalosti na štátnych hraniciach majúce za následok straty na ľudských životoch alebo ťažkú ujmu na zdraví a iné závažné skutočnosti sa budú riešiť diplomatickou cestou. Vo všetkých takých prípadoch však hraniční splnomocnenci vykonajú zodpovedajúce spoločné vyšetrovanie týchto udalostí a skutočností a jeho výsledky uvedú v zápisnici o spoločnom zasadaní.

(3) Otázky, o riešení ktorých sa hraniční splnomocnenci nedohodli, sa odovzdávajú na prerokovanie diplomatickou cestou.

(4) Ustanovenie tohto článku nevylučuje, aby sa otázky prerokúvané diplomatickou cestou opäť odovzdali na riešenie hraničným splnomocnencom.

(5) Otázky, v ktorých nedosiahli dohodu pomocníci hraničných splnomocnencov, sa odovzdávajú na riešenie hraničným splnomocnencom.

Článok 26

(1) Hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia prerokúvajú otázky spoločne, spravidla na zasadaniach a schôdzkach. O každom zasadaní alebo schôdzke hraničných splnomocnencov alebo ich zástupcov sa vyhotovuje protokol, v ktorom sa stručne zaznamená priebeh zasadania alebo schôdzky, prijaté opatrenia a lehota ich splnenia.

(2) Rozhodnutia hraničných splnomocnencov alebo ich zástupcov sa považujú od okamihu podpísania protokolu za záväzné a konečné pre obe strany.

(3) Požiadavka náhrady škody, ktorej výška presahuje 5000 Kčs alebo 500 Rb, sa prerokuje diplomatickou cestou.

(4) O menej závažných otázkach sa môžu hraniční splnomocnenci dohodnúť písomne, ak žiadny z nich netrvá na posúdení takej otázky na zasadaní alebo schôdzke.

(5) Pomocníci hraničných splnomocnencov prerokúvajú otázky spoločne, spravidla na schôdzkach.

(6) O každej schôdzke pomocníkov hraničných splnomocnencov sa spisuje zápisnica, v ktorej je podrobne zachytený obsah schôdzky a v nevyhnutných prípadoch sa uvádzajú závery a návrhy.

(7) Rozhodnutia prijaté pomocníkmi hraničných splnomocnencov nadobúdajú platnosť po schválení hraničnými splnomocnencami.

(8) Protokoly a zápisnice o zasadaniach a schôdzkach hraničných splnomocnencov alebo ich zástupcov a zápisnice o schôdzkach ich pomocníkov sa robia vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom alebo slovenskom a ruskom jazyku.

Článok 27

(1) Zasadania alebo schôdzky hraničných splnomocnencov sa konajú na návrh jedného z nich a podľa možnosti v termíne uvedenom v pozvaní. Na pozvanie treba odpovedať čo najskôr, najneskoršie do 48 hodín po jeho prevzatí. Ak navrhnutý čas zasadania alebo schôdzky nevyhovuje, musí byť v odpovedi navrhnutý iný termín.

(2) Na zasadaní alebo schôdzke, na ktoré pozýva jeden z hraničných splnomocnencov, je povinný sa osobne zúčastniť hraničný splnomocnenec druhej zmluvnej strany. Pokiaľ sa hraničný splnomocnenec zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť, zastupuje ho jeho zástupca, ktorý je povinný o tom včas upovedomiť hraničného splnomocnenca druhej zmluvnej strany. Po dohode hraničných splnomocnencov sa môžu konať zasadania alebo schôdzky ich zástupcov.

(3) Schôdzky pomocníkov sa konajú len na príkaz hraničných splnomocnencov.

(4) Na zasadaniach alebo schôdzkach hraničných splnomocnencov alebo na schôdzkach ich pomocníkov sa môžu okrem nich zúčastniť z oboch strán aj prekladatelia, experti a ďalšie prizvané osoby.

Článok 28

(1) Zasadania a schôdzky podľa článku 26 tejto Zmluvy sa spravidla konajú na území tej zmluvnej strany, z iniciatívy ktorej sa zasadanie alebo schôdzka uskutočňuje.

(2) Zasadania alebo schôdzky riadi hraničný splnomocnenec alebo pomocník tej zmluvnej strany, na území ktorej sa rokovanie koná.

(3) Program zasadania alebo schôdzky sa musí oznámiť súčasne s pozvaním alebo sa na ňom dohodnúť v predbežných rokovaniach alebo písomne. V mimoriadnych prípadoch sa môžu so súhlasom oboch strán predložiť na prerokovanie aj otázky neuvedené v programe.

Článok 29

(1) Hraniční splnomocnenci a ich pomocníci môžu po predbežnej dohode vykonávať za účelom objasnenia podstaty veci na mieste spoločné vyšetrovania prípadov narušenia štátnych hraníc. Vyšetrovanie riadi strana, na území ktorej sa vyšetrovanie koná.

(2) O vyšetrovaní sa spisujú zápisnice alebo iné dokumenty, ktoré sa pripoja k protokolu o zasadaní. Zápisnice a iné dokumenty sa vypracúvajú v súlade so zásadami uvedenými v článku 26 tejto Zmluvy.

(3) Spoločné vyšetrovania nenahrádzajú súdne vyšetrovanie alebo obdobný úkon, ktorý patrí do právomoci súdnych alebo správnych orgánov zmluvných strán.

Článok 30

Hraniční splnomocnenci sú povinní si v čo najkratšom čase navzájom oznamovať aké opatrenia urobili v súlade s rozhodnutiami prijatými na zasadaniach alebo schôdzkach.

Článok 31

(1) Hraniční splnomocnenci po vzájomnej dohode určia na štátnych hraniciach miesta, na ktorých si odovzdávajú služobnú korešpondenciu, osoby a majetok. Zvieratá sa odovzdávajú spravidla v mieste, na ktorom prekročili štátne hranice.

(2) O mieste a čase každého odovzdania sa navzájom dohodnú hraniční splnomocnenci, ich zástupcovia alebo ich pomocníci.

(3) Služobná korešpondencia sa musí prijímať vo dne aj v noci, ako aj cez sviatky a iné dni pracovného pokoja.

(4) Odovzdávanie vykonávajú hraniční splnomocnenci alebo ich pomocníci alebo z poverenia hraničných splnomocnencov aj určení funkcionári útvarov ochrany štátnych hraníc.

(5) Hraniční splnomocnenci určujú po vzájomnej dohode vzory potvrdení, ktoré sa budú vydávať pri prebratí korešpondencie alebo pri prevzatí zvierat a vecí.

(6) Hraniční splnomocnenci sa dohodnú medzi sebou na signáloch pre vyzvanie orgánov ochrany štátnych hraníc druhej zmluvnej strany a tam, kde je to možné, zabezpečia vzájomné telefonické spojenie.

Článok 32

(1) Hraniční splnomocnenci, ich zástupcovia, pomocníci, prekladatelia a experti môžu prekračovať štátne hranice za účelom plnenia svojich služobných úloh vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

(2) Hraniční splnomocnenci, ich zástupcovia a pomocníci prekračujú štátne hranice na základe písomného splnomocnenia uvedeného v článku 21 tejto Zmluvy. Vzory plnomocenstiev sú uvedené v prílohe č. 3 a č. 4.

(3) Prekladatelia prekračujú štátne hranice na základe preukazu vydaného hraničným splnomocnencom jednej zo zmluvných strán, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.

(4) Experti a ďalšie prizvané osoby môžu prekračovať štátne hranice na základe jednorazového preukazu na prekračovanie štátnych hraníc platného 24 hodín od času prekročenia štátnych hraníc. Preukaz vydáva hraničný splnomocnenec jednej zo zmluvných strán a viduje hraničný splnomocnenec druhej zmluvnej strany. Vzor preukazu je uvedený v prílohe č. 6.

(5) Hraniční splnomocnenci vidujú doklady uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku najneskoršie do troch dní odo dňa ich predloženia na vidovanie.

(6) Osoby, ktoré na základe iných dohôd uzavretých zmluvnými stranami vykonávajú stavebné práce a údržbu komunikačných zariadení, mostov, vodných zariadení, úpravu vodných tokov, meranie alebo iné práce, môžu prekračovať štátne hranice na doklady vydávané podľa týchto dohôd. Hraniční splnomocnenci zmluvných strán spoločne určujú miesto a čas prechodu štátnych hraníc pre tieto osoby a vykonávajú príslušné zápisy do ich dokladov na prekračovanie štátnych hraníc, pokiaľ inými dohodami medzi zmluvnými stranami sa neustanovuje inak.

(7) Technickému personálu a robotníkom jednej zo zmluvných strán prechádzajúcim na územie druhej zmluvnej strany je dovolené brať sebou len pracovné náradie a dopravné prostriedky za podmienky ich spätného vývozu a aj predmety osobnej potreby, potraviny a tabakové výrobky potrebné počas práce.

(8) So súhlasom príslušných orgánov druhej zmluvnej strany sa môžu dopravné prostriedky a pracovné náradie ponechať na pracovisku, ak práce budú trvať dlhšie než jeden deň.

(9) Stratu preukazu oprávňujúceho na prekračovanie štátnych hraníc treba ihneď ohlásiť najbližším pohraničným orgánom, ktoré o tom bez meškania upovedomia pohraničné orgány druhej zmluvnej strany.

(10) Príslušné orgány zmluvných strán sa budú navzájom informovať o zrušení platnosti preukazov na prekračovanie štátnych hraníc.

(11) Osoby, ktoré dostanú preukazy na prekračovanie štátnych hraníc, sa poučia o povinnosti dodržiavať colné a devízové predpisy zmluvných strán.

Článok 33

(1) Prekračovanie štátnych hraníc osobami uvedenými v článku 32 odseku 1 tejto Zmluvy sa uskutočňuje len v miestach uvedených v článku 31 odseku 1 tejto Zmluvy, ak sa hraniční splnomocnenci, ich zástupcovia alebo ich pomocníci nedohodnú na inom mieste prekračovania štátnych hraníc.

(2) Deň a hodinu každého prekročenia štátnych hraníc osobami uvedenými v článku 32 odsekoch 1 až 4 tejto Zmluvy hlásia hraniční splnomocnenci alebo ich zástupcovia alebo pomocníci najneskôr dvanásť hodín pred uskutočnením prekročenia štátnych hraníc hraničným splnomocnencom alebo ich zástupcom alebo pomocníkom, a to prostredníctvom najbližšieho orgánu ochrany hraníc druhej zmluvnej strany, ktorý je povinný vyslať na miesto svojho sprievodcu.

(3) Osoby uvedené v článku 17 tejto Zmluvy majú právo pri prekračovaní štátnych hraníc a pri pobyte na území druhej zmluvnej strany nosiť služobnú rovnošatu a osobnú zbraň. Právo nosiť služobnú rovnošatu sa v týchto prípadoch vzťahuje aj na osoby uvedené v článku 13 odseku 1 a článku 32 odsekoch 3 a 4 tejto Zmluvy.

Článok 34

(1) Osobám uvedeným v článku 13 odseku 1 a v článku 32 odseku 1 tejto Zmluvy je zaručená osobná nedotknuteľnosť a aj nedotknuteľnosť úradných listín, ktoré majú u seba.

(2) Uvedené osoby sú oprávnené brať sebou na územie druhej zmluvnej strany potrebné pracovné náradie a dopravné prostriedky za podmienky spätného vývozu, ako aj predmety osobnej potreby, potraviny a tabakové výrobky v množstve zodpovedajúcom osobnej spotrebe. Uvedené predmety nepodliehajú colným ani iným poplatkom.

Článok 35

(1) Každá zo zmluvných strán bude osobám druhej zmluvnej strany uvedeným v článku 13 odseku 1 a článku 32 odsekoch 1 až 4 tejto Zmluvy nachádzajúcim sa na jej území v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy poskytovať potrebnú pomoc, zabezpečovať im dopravné prostriedky, obydlie a prostriedky na spojenie s vlastnými orgánmi.

(2) Právo na prekročenie štátnych hraníc pri plnení tejto Zmluvy sa podľa potreby celkom alebo čiastočne pozastavuje, ak sú hranice uzavreté z karanténnych alebo iných dôvodov. O pozastavení práva na prekročenie štátnych hraníc musia byť príslušné orgány druhej zmluvnej strany vopred upovedomené.

(3) Pri požiari alebo inej živelnej pohrome môžu oddiely hranice na základe zoznamu v ktorýkoľvek denný aj nočný čas, len čo sa o mieste a čase prekročenia dohodli príslušné orgány zmluvných strán.

Článok 36

Materiál, ktorý je prevážaný na vykonanie prác podľa ustanovení článku 10 odseku 1 a 3 a článku 11 odseku 1 tejto Zmluvy z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany, nepodlieha colným ani iným poplatkom.

ČASŤ V

Režim užívania hraničných vôd a železníc a ciest, ktoré pretínajú štátne hranice

Článok 37

(1) Hraničnými vodami sa na účely tejto Zmluvy rozumie hraničný úsek vodného toku Uh od hraničného znaku 317 po hraničný znak 321, ako aj hraničný úsek mŕtveho ramena rieky Tisy.

(2) Zmluvné strany urobia potrebné opatrenia na to, aby sa pri užívaní hraničných vôd dodržiavali ustanovenia tejto Zmluvy a aby sa prihliadalo na príslušné práva a záujmy druhej zmluvnej strany.

Článok 38

(1) Na hraničných vodách sa udieľa loďkám a iným plavidlám zmluvných strán právo voľnej plavby až po hraničnú čiaru.

(2) Ak sa ocitnú plavidlá ktorejkoľvek zmluvnej strany v nebezpečenstve, môžu pristáť pri brehu druhej zmluvnej strany. V takom prípade si príslušné pohraničné orgány musia navzájom poskytnúť potrebnú pomoc.

Článok 39

(1) Plavidlám zmluvných strán sa povoľuje plavba v hraničných vodách od svitania do súmraku. Za tmy musia byť plavidlá zakotvené alebo pripútané pri svojom brehu.

(2) Všetky loďky a ostatné plavidlá plávajúce v hraničných vodách musia mať príslušnú štátnu vlajku alebo jej vyobrazenie a musia byť opatrené jasne viditeľnými číslami v bielej alebo čiernej farbe.

Článok 40

Obyvatelia zmluvných strán majú právo rybolovu v hraničných vodách až po hraničnú čiaru.

Článok 41

(1) Spojenia po železniciach alebo cestách, ktoré pretínajú štátne hranice, a miesta prechodu štátnych hraníc na týchto komunikáciách sa upravujú osobitnými dohodami medzi zmluvnými stranami.

(2) V miestach, kde hraničná čiara pretína železnicu alebo cestu, každá zo zmluvných strán zriaďuje na svojom území a udržiava v náležitom stave osobitné znaky a závory.

(3) Zmluvné strany prijmú opatrenia na to, aby všetky železnice a cesty, ktoré pretínajú štátne hranice, sa udržiavali v úplnom poriadku.

Článok 42

Stavba mostov a iných zariadení na hraničných vodách sa vykonáva na základe osobitných dohôd.

ČASŤ VI

Poľovačka, lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a baníctvo

Článok 43

Každá zo zmluvných strán bude dohliadať na to, aby sa v blízkosti štátnych hraníc prísne dodržiavali predpisy o poľovnom revíre platné na jej území a aby v čase poľovačiek nedochádzalo k streľbe a prenasledovaniu zveri a vtáctva cez štátne hranice. Obe strany sa podľa potreby dohodnú o všetkých otázkach ochrany zveri a vtáctva a o rovnakých lehotách zákazu lovu na jednotlivých úsekoch štátnych hraníc.

Článok 44

(1) Na pozemkoch v bezprostrednej blízkosti hraničnej čiary budú zmluvné strany uskutočňovať lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo takým spôsobom, aby sa nepoškodilo lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo druhej zmluvnej strany.

(2) Pri vzniku lesného požiaru blízko štátnych hraníc je zmluvná strana, na území ktorej požiar vznikol, povinná podľa svojich možností vykonať všetky opatrenia na lokalizáciu a uhasenie požiaru a na zamedzenie jeho rozšírenia cez štátne hranice.

(3) V prípade nebezpečenstva rozšírenia lesného požiaru cez štátne hranice príslušné orgány tej zmluvnej strany, na území ktorej táto hrozba vznikla, okamžite upozornia príslušné orgány druhej zmluvnej strany, aby sa mohli urobiť potrebné opatrenia na lokalizáciu požiaru na štátnych hraniciach.

(4) Ak padnú stromy následkom živelnej pohromy alebo pri rúbaní lesa na hraničnú čiaru, urobia príslušné orgány zmluvných strán všetko pre to, aby zainteresované organizácie tej strany, ktorej tieto stromy patria, ich mohli spracovať a odviezť bez ťažkostí na svoje územie.

Článok 45

(1) Prieskum a ťažba nerastov a minerálií v bezprostrednej blízkosti hraničnej čiary sa musia vykonávať tak, aby nespôsobili škodu na území druhej zmluvnej strany. Pre prieskum a ťažbu nerastov a minerálií v bezprostrednej blízkosti štátnych hraníc platia predpisy tej zmluvnej strany, na území ktorej sa tieto práce vykonávajú.

(2) Na zabezpečenie hraničnej čiary musia byť z oboch jej strán udržiavané pruhy územia v šírke 20 m, v ktorých sa práce uvedené v odseku 1 tohto článku povoľujú len vo výnimočných prípadoch po dohode medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

(3) Ak v niektorých prípadoch nemožno z dôvodov účelnosti dodržať podmienky zachovania pruhov uvedené v odseku 2 tohto článku, určia príslušné orgány zmluvných strán po vzájomnej dohode iné opatrenia na zabezpečenie hraničnej čiary.

ČASŤ VII

Záverečné ustanovenia

Článok 46

Táto Zmluva sa uzaviera na desať rokov. Ak jedna zo zmluvných strán nevypovie túto Zmluvu šesť mesiacov pred skončením jej platnosti, bude mať platnosť vždy ďalšie desaťročné obdobie za rovnakých podmienok výpovede.

Článok 47

Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy stráca platnosť „Zmluva medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o režime na československo-sovietskych hraniciach a o spôsobe urovnávania hraničných incidentov“, včítane Dodatkového protokolu k nej, podpísaných 30. novembra 1956 v Moskve.

Č l á n o k 48

Táto Zmluva podlieha ratifikácii. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční v Moskve v čo najkratšom čase. Zmluva nadobudne platnosť tridsiaty deň po výmene ratifikačných listín.

Dané vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Zmluvu podpísali a opatrili ju pečaťami.

V Prahe 10. februára 1973.

Za prezidenta

Československej socialistickej republiky:

Ján Pješčak v. r.

Za prezídium Najvyššieho sovietu

Zväzu sovietskych socialistických republík:

S. Červonenko v. r.

PRÍLOHA č. 1

PREUKAZ na prekračovanie československo-sovietskych štátnych hraníc

Vzor 01

PRÍLOHA č. 2

PREUKAZ na prekračovanie československo-sovietskych štátnych hraníc

Vzor 02

PRÍLOHA č. 3

PLNOMOCENSTVO

Vzor 03

PRÍLOHA č. 4

PLNOMOCENSTVO

Vzor 04

PRÍLOHA č. 5

PREUKAZ na prekračovanie československo-sovietskych štátnych hraníc

Vzor 05

PRÍLOHA č. 6

PREUKAZ na prekračovanie československo-sovietskych štátnych hraníc

Vzor 06

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.