Vyhláška č. 43/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti

Čiastka 6/1974
Platnosť od 07.05.1974 do31.03.1984
Účinnosť od 01.07.1974 do31.03.1984
Zrušený 3/1984 Zb.

43

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

zo 6. mája 1974

o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti

Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode s Ministerstvom vnútra Českej socialistickej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky podľa § 58 zák. č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti:


§ 1

(1) Členstvo v Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti vzniká zložením sľubu do rúk náčelníka okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti alebo jeho zástupcu. Tento sľub znie:

„Ja, člen Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti, slávnostne sľubujem, že budem chrániť Československú socialistickú republiku, záujmy robotníckej triedy, všetkého pracujúceho ľudu a aktívne prispievať k ochrane verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku. Pri svojej činnosti budem dodržiavať zákony a iné právne predpisy a zachovávať štátne tajomstvo. Tak sľubujem!“

(2) Po zložení sľubu odovzdá náčelník okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti alebo jeho zástupca členovi Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti preukaz člena Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti a rukávovú pásku Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti.

§ 2

(1) Vonkajším označením člena Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti v zmysle § 57 ods. 2 zák. č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti, je rukávová páska Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti, ktorá sa nosí na ľavom zálaktí.

(2) Rukávová páska je žltej farby, 105 mm široká s modrými písmenami „PS VB“ výšky 35 mm a šírky 20 mm.

§ 3

Členovia Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti sú povinní:

a) pri výkone svojej funkcie zachovávať zákony a iné právne predpisy; pri konaní musia vystupovať rozvážne a zdvorile a dbať na náležitú vážnosť, česť a dôstojnosť občanov a svoju vlastnú;

b) aktívne plniť úlohy Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti, zvyšovať svoje politické a odborné vedomosti a preukazovať pripravenosť na plnenie úloh v určenom rozsahu.

§ 4

Za mimoriadny výkon služby a výsledky v práci sa môžu členom Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti udeliť vecné a peňažné odmeny.

§ 5

(1) Náčelník okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti musí člena, ktorý o to požiada, z Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti uvoľniť.

(2) Náčelník okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti môže člena Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti pozbaviť členstva, ak náležite neplní svoje povinnosti alebo ak sa dopustí konania, ktoré je s funkciou člena Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti nezlučiteľné.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1974.


Minister:

Doc. Dr. Obzina CSc. v. r.